Guia docente 2019_20
E. S. de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Matemáticas: Álxebra lineal
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de probas tipo test nas clases prácticas.
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1 a o RA46
30 CG8
CG9
CE1
CT8
CT10
CT16
Exame de preguntas de desenvolvemento Realización de tres probas parciais a o longo de o curso, cada unha con un peso de o 20%.
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1 a o RA46
70 CG8
CG9
CE1
CT8
CT10
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A asistencia regular a as clases teóricas e prácticas e o grado de participación en elas considérase unha parte importante de a asignatura seguida de forma presencial e será tida en conta en a avaliación continua xa que será chave para a realización de as probas de resposta curta. Considérase asistencia regular o non alcanzar 3 faltas de asistencia inxustificadas.

Todo estudante que asista regularmente a clase enténdese que segue a asignatura de forma presencial e a súa avaliación seguirá os criterios de avaliación para asistentes descrito a continuación. O resto será evaluado por os criterios de avaliación para non asistente.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES, 1ª EDICIÓN DE ACTAS

A nota final, N, será calculada por a fórmula:

N = ( E1 + E2 + E3 + 2 P ) / 5

onde E1, E2 e E3 son as notas, entre 0 e 10, obtidas en as tres probas parciais e P é a nota media, entre 0 e 10, obtida en os puntuables de prácticas.

Competencias evaluadas: CG8, CG9, CE1, CT8, CT10, CT16.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1 a o RA46.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTE

Metodoloxía/Proba única: Avaliación de teoría e problemas.

Descrición: Proba obxectiva escrita que incluirá avaliación de conceptos teóricos e resolución de exercicios.

% Cualificación: 100%.

Competencias evaluadas: CG8, CG9, CE1, CT8, CT10, CT16.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1 a o RA46.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA

Empregarase o mesmo sistema de avaliación aplicado para non asistente.

PROCESO DE CUALIFICACIÓN DE ACTAS

Independientemente de a convocatoria, a cualificación en actas será o redondeo simétrico a 1 decimal de a nota final obtida en a asignatura: Round ( N , 1 ).

En a primeira edición de actas, a cualificación será de quot;Non &Presentado" en caso –e só en caso– de ser un alumno non presencial e non haberse presentado a o correspondente exame final.

En a segunda edición de actas, a cualificación será de quot;Non &Presentado" en caso –e só en caso– de non haberse presentado a o correspondente exame final de segunda convocatoria.

DATAS DE AVALIACIÓN

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente por a Xunta de Centro de a ESEI atópase publicado en a páxina web http://www.esei.uvigo.es.

Compromiso Ético:

Espérase de todo o alumnado un comportamento ético en todas as probas de avaliación, as cales deben reflectir verazmente os coñecementos e a preparación reais alcanzados. No caso de que se detecte unha infracción de devandito comportamento ético en unha proba particular, a puntuación obtida en esa proba será automáticamente de cero (0) e emitirase informe a a Dirección de a Escola.

Recórdase que o Estatuto de o Estudante Universitario establece, en o seu artigo 13.2.d), o deber de :

"Absterse de a utilización ou cooperación en procedementos fraudulentos en as probas de avaliación, en os traballos que se realicen ou en documentos oficiais de a universidade".

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000