Guia docente 2021_22
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Traballo Social
 Materias
  Política social
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Busca e achega de documentación e asistencia e participación en clase. 3 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG5
CE2
CE7
CE8
CE10
CE13
CE21
CE24
CT17
CT24
Seminario Asistencia a Congresos, Seminarios ou Xornadas de complementación da súa formación 2 CB1
CB2
CB3
CE8
CE10
CE13
CE21
CE24
CT1
CT3
CT4
CT10
CT15
CT16
CT17
CT24
Prácticas con apoio das TIC (Repetida, non usar) Realizar, na aula ou fóra dela, as actividades propostas nos Grupos Medianos. 10 CB5
Exame de preguntas obxectivas Realización da proba.
40 CB1
CE21
Traballo Exposición por parte do alumnado ante o docente e un grupo de estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo ou exercicio. 15 CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG5
CE2
CE7
CE8
Resolución de problemas e/ou exercicios Realización da proba. 30 CB1
CE10
CE13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Avaliación Alumnos Asistenciais

Esta modalidade implica:

  • Asistencia e participación en clase (un mínimo de un 80% das aulas) e asistencia a Congresos ou Seminarios no caso de ser propostos polo profesor (de 0,5 ata 1 punto).

  • Asistencia e realización das tarefas requeridas nos Grupos Medianos (de 1,5 ata 2 puntos).

  • Asistencia e cumprimento das tarefas requeridas nos Grupos Pequenos (de 1 ata 1,5 puntos).

  • Realización de unha proba dividida en dous bloques, un de resposta tipo test e outra de resposta curta (ata 7 puntos).

Avaliación non asistentes

Esta modalidade implica:

  • Conexión e realización das tarefas requiridas na Plataforma Moovi. Estableceranse prazos de entrega (ata 2 puntos).

  • Realización e entrega de dous comentarios críticos sobre unha selección de lecturas (1 punto). A comezo de curso deixarase na plataforma MOOVI a documentación coa relación de lecturas, así como as pautas e os prazos de entrega.

  • Realización dun exame escrito (ata 6 puntos). Responder as preguntas específicas sobre as lecturas no exame (ata 1 punto).

As e os estudantes que entreguen os traballos e exercicios fóra dos prazos acordados non se lles computará esa parte da cualificación en cada caso.

Segundo a normativa vixente, con independencia da súa asistencia ou non ás clases o alumnado gozará de condicións equivalentes de avaliación.

De non ser superada a materia, as competencias non adquiridas na 1ª convocatoria poderán ser avaliadas na convocatoria de Xullo.

A 1ª convocatoria, no caso de non superar a materia, non consta no expediente académico. A cualificación faise efectiva na convocatoria de xullo.

As partes da materia superadas na 1ª oportunidade, non serán obxecto de avaliación na 2ª, considerándose, polo tanto, como aprobadas nese curso académico.

As datas e horarios dos exames poderá consultarse no seguinte enderezo electrónico: http://fcce.uvigo.es/gl/docencia/exámenes/

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000