Guia docente 2023_24
Facultade de Educación e Traballo Social
Grado en Trabajo Social
 Asignaturas
  Política social
   Evaluación
  Descripción Calificación Resultados de Formación y Aprendizaje
Presentación Exponer el trabajo al resto de compañeras/os (con medios audiovisuales).
Defender públicamente su trabajo, es decir, debe responder a las preguntas y críticas de sus compañeros/as y de el/la docente.
Podrá explicar, a modo de conclusión, los problemas con los que se ha topado durante la elaboración del trabajo.
20 A1
A2
A3
C8
C10
C13
C21
C24
D1
D3
D4
D10
D15
D16
D17
D24
Examen de preguntas objetivas Realización de la prueba. 30 A1
C21
Trabajo Exposición por parte del alumnado ante lo docente y un grupo de estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo o ejercicio. 20 A2
A3
A4
A5
B1
B5
C2
C7
C8
Resolución de problemas y/o ejercicios Realización de la prueba. 30 A1
C10
C13
 
Otros comentarios sobre la Evaluación

Avaliación continua:

·       A avaliación das/os estudantes matriculadas/os na materia farase atendendo aos criterios explicados na guía docente.

·       A avaliación continua implica unha asistencia mínima a un 80% das aulas.

·       A avaliación será preferentemente continua, o estudantado que renuncie á avaliación continua poderá optar pola avaliación global. Deberá comunicalo ao docente no prazo establecido.

.    O atraso na presentación das prácticas pode conlevar descontó na nota de cada unha delas ou inadmisión da entregada fóra do tempo.

.  A cualificación final da materia distribuirase da seguinte forma:

-        Prácticas dos Grupos medianos: 20%

-        Realización e defensa do traballo dos Grupos pequenos; 20%

-        Preguntas tipo test do exame: 30%

-        Preguntas de desenvolvemento do exame: 30%

 

Avaliación global:

·       Quen se acolla a esta modalidade de avaliaciónterá que presentar no mesmo prazo que os estudante da avaliación continua as prácticas que fixe o profesor.

.     O atraso na presentación das prácticas pode conlevar descontó na nota de cada unha delas ou inadmisión da entregada fóra do tempo.

.     A cualificación final da materia distribuirase da seguinte forma:

-        Prácticas (30%)

-        Lecturas obrigatorias (10%)

-         Proba de preguntas obxectivas (30%)

-        Proba de preguntas de desenvolvemento, etc. (30%)

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (2ª oportunidade)

As probas (parte teórica o parte práctica) superadas na 1ª oportunidade, non serán obxecto de avaliación na 2ª oportunidade, considerándose aprobadas nese curso académico. Non se gardarán notas dun curso a outro.

 

A 1ª oportunidade, no caso de non superar a materia, non consta no expediente académico. A cualificación faise efectiva na convocatoria extraordinaria.

 

MODALIDADE de AVALIACIÓN GLOBAL

As e os estudantes que decidan optar pola avaliación global, deberán poñerse en contacto co profesor para notificar esta opción a comezos de curso e sempre antes do prazo establecido.

Coa finalidade de favorecer a conciliación da vida laboral e a formación académica, os contidos, planificación, recursos metodolóxicos e sistema de avaliación adaptaranse para alumnado non asistencial e do curso ponte garantindo, en todo caso, a consecución das competencias e resultados de aprendizaxe establecidos neste documento. Abrirase un cartafol específico na plataforma Moovi na cal se informará das tarefas e probas de avaliación que guiarán o desenvolvemento desta materia para alumnado do curso ponte ou profesionais en exercicio.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000