Guia docente 2021_22
Facultad de Educación y Trabajo Social
Grao en Educación Social
 Materias
  Xénero e educación social
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
traballo e presentación

* Metodoloxías docentes que se modifican:
O exame de preguntas de desenvolvemento será sustituido por un traballo sobre os contidos da materia.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías).
As titotias levaranse a cabo do seguinte xeito, o alumnado porase dacordo coa profesora por medio dun correo electrónico para fixar unha data e unha hora , e a tutoría levarase a cabp por teléfono, correo electrónico ou por videoconferencia

* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir.
non hai modificacións

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe.
non hai nova bibliografia

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...

* Probas pendentes que se manteñen
Proba traballo e presentación: [Peso anterior 50%] [Peso Proposto 50%]
...

* Probas que se modifican: o exame de preguntas de desenvolvemento será sustituido por un traballo.
[Proba anterior exame de preguntas de desenvolvemento 50 % => [Proba nova Traballo 50%]

* Novas probas .

* Información adicional
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000