Guia docente 2020_21
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Traballo de Fin de Grao
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado O traballo presentado por escrito será avaliado de acordo co previsto no Regulamento interno do centro dispoñible en http://www.dereito.uvigo.es

Resultados de aprendizaxe: Buscar, ordenar e estructurar información sobre un tema de interese xurídico cun comportamento ético correcto. Coñecer, comprender, interpretar e aplicar criticamente fontes xurídicas. Expresarse correctamente coa linguaxe técnica propia do ámbito xurídico.
75 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
Presentación A presentación oral do traballo ante o tribunal será avaliada de acordo co previsto no Regulamento interno de o centro dispoñible en http://www.dereito.uvigo.es

Resultados de aprendizaxe: Buscar, ordenar e estructurar información sobre un tema de interese xurídico cun comportamento ético correcto. Coñecer, comprender, interpretar e aplicar criticamente fontes xurídicas. Expresarse correctamente coa linguaxe técnica propio do ámbito xurídico.
25 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O TFG ha de
ser supervisado pola persoa titora asignada ao estudante. Para que o
alumno/para poida iniciar a solicitude de defensa a través da secretaría
virtual, como regra xeral, esíxese que previamente conte co informe favorable
do seu titor/a, tamén xerado telemáticamente. Só excepcionalmente pode o
tribunal autorizar a defensa do TFG sen o preceptivo informe favorable do
titor, tras unha petición formal e motivada do estudante.

Coa finalidade
de que a persoa titora poida realizar o seu labor de supervisión e seguimento
do TFG, compatibilizándoa con outras obrigacións académicas (e o estudante
poida efectuar, no seu caso, as correccións pertinentes, compatibilizándoas
tamén con outras tarefas académicas), o titor/para pode acordar co estudante tutorizado
un calendario de entregas parciais e final do traballo.

Salvo que o
titor déalle outras indicacións ao estudante, leste deberá entregar ao seu
titor un borrador do traballo completo con polo menos quince días naturais de
antelación á data de inicio da solicitude do prazo de defensa. A persoa titora
responderá o estudante coas observacións e correccións oportunas nun prazo
común de 7 días naturais, sen prexuízo de que poida acordar co alumno un prazo
maior por motivos xustificados de sobrecarga de traballo ou outras
circunstancias razoables concorrente.

Os estudantes
deberán cumprir co seu deber de "absterse da utilización ou cooperación en
procedementos fraudulentos nas probas de avaliación, nos traballos que se
realicen ou en documentos oficiais da Universidade" (art. 13.2.d do R.D.
1791/2010). Se o Tribunal apreciase a conculcación de tal precepto, poderá
suspender ao/á estudante cun "0" e poñer o asunto en coñecemento das
autoridades correspondentes para os efectos legais que puidesen resultar
oportunos.

A avaliación
corresponderá ao Tribunal do TFG, que decidirá motivadamente utilizando o
modelo de acta contida no Anexo IV e conforme ao Protocolo de avaliación
recollido no Anexo V do Regulamento para a Elaboración do Traballo de fin de
Grao en Dereito e á rúbrica correspondente.

A defensa do
traballo prevista no art. 9 do regulamento desenvolverase da seguinte maneira:

1.- Tras
serlle concedida a palabra pola/o presidente do tribunal, a/lle estudante
efectuará a súa exposición oral nun tempo máximo de 10 minutos.

2.- A
continuación, os membros do Tribunal, se o consideran oportuno, poderán
intervir para (sen superar nunca os cinco minutos cada un) formular ao/á
estudante algunha pregunta ou observación directamente vinculada coa súa TFG e,
no seu caso, expoñer os motivos que puidesen fundamentar unha valoración
negativa dalgún(s) dos aspectos avaliables do traballo.

3.- O/a
presidente do Tribunal concederá novamente a palabra ao/á estudante para que,
se fose necesario, brevemente responda as preguntas e, no seu caso, observacións
que lle expuxeran os membros do tribunal.

As regras anteriores recollidas no Regulamento para elaborar o  TFG en Dereito aplícanse, na medida en que os tempos o permitan, aos distintos prazos de defensa fixados pola Xunta de Facultade ou a Comisión Permanente para o correspondente curso académico. A data e horario da defensa nos diferentes prazos para o presente curso académico concretaraas o Tribunal en cada período de defensa. 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000