Educational guide 2023_24
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito penal e procesual de menores
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Exame de preguntas obxectivas No sistema de avaliación continua levarán a cabo dous probas tipo test de contido teórico. A primeira proba referirase aos temas 1 a 4 e a segunda aos temas 5 a 9. A nota media de ambas as probas constituirá o 50% da cualificación final. No sistema de avaliación final realizarase unha proba tipo test de contido teórico que constituirá o 50% da cualificación final e que se realizará na data e hora aprobada pola Xunta de Facultade. A primeira proba realizarase na data fixada polo profesor. Resultados de aprendizaxe: Coñecemento das particularidades do Dereito penal de menores. O coñecemento por parte do estudante das especialidades do proceso penal de menores e a súa aplicación práctica. 25 B3
C71
C72
Resolución de problemas e/ou exercicios No sistema de avaliación continua levarán a cabo unha proba consistente na resolución dun caso práctico relacionado cos contidos das Leccións 1 a 9. A proba realizarase na data e hora aprobada pola Xunta da Facultade . A nota de devandita proba constituirá o 30% da cualificación final. No sistema de avaliación final realizarase unha proba consistente na resolución dun caso práctico relacionado cos contidos das Leccións 1 a 9 e que constituirá o 50% da cualificación final. Realizarase na data e hora aprobada pola Xunta de Facultade. Resultados de aprendizaxe: Coñecemento das particularidades do Dereito penal de menores. O coñecemento por parte do estudante das especialidades do proceso penal de menores e a súa aplicación práctica. 30 A2
A3
B3
B4
C72
D5
Traballo No sistema de avaliación continua realizaranse supostos prácticos e traballos ao longo do curso de acordo coas instrucións do profesor. Estes supostos prácticos serán entregados na data que indique o profesor. e a súa nota constituirá o 20% da cualificación final. Resultados de aprendizaxe: Coñecemento das particularidades do Dereito penal de menores. O coñecemento por parte do estudante das especialidades do proceso penal de menores e a súa aplicación práctica. 20 A2
A3
B3
B4
D1
D3
D5
Exame de preguntas obxectivas A segunda proba na data fixada no calendario oficial de exames aprobado pola Xunta de Facultade para o presente curso académico. 25
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

<*p>O alumnado terá a oportunidade de ser avaliado polo sistema de avaliación continua ou polo sistema de avaliación global.<*p>1. OUTROS COMENTARIOS SOBRE A AVALIACIÓN. SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA<*p>Unha vez transcorrido un mes desde o inicio do *cuadrimestre no que se imparte a materia, habilitarase un prazo de dez días hábiles para que o alumnado matriculado manifeste, formalmente, a súa intención de acollerse ao sistema de avaliación continua.<*p>¿Que alumnos poden someterse ao sistema de avaliación continua?<*p>Só poderá someterse ao sistema de avaliación continua quen realice as dúas probas tipo test de contido teórico, a proba de resolución de caso práctico e o proxecto ou traballo en grupo e de acordo coas instrucións do profesor. Si algún alumno non se presenta a algunha das probas ou non realiza o traballo que se establecen para a avaliación continua, obterá unha nota de 0 en devandita proba, aínda que continuará dentro da avaliación continua.<*p>¿En que consistirá a avaliación para o sistema de avaliación continua?<*p>Realizaranse as seguintes probas:<*p>- Dous probas tipo test nas datas fixadas polo profesor. Estas probas terán un contido teórico. A nota media de ambas constituirá o 50% da cualificación final(25% cada unha)<*p>- Unha proba de resolución de caso práctico na data e hora aprobada pola Xunta da Facultade. A nota desta proba constituirá o 30% da cualificación final.<*p>- A realización e presentación dun proxecto ou traballo en grupo e de acordo coas instrucións do profesor. O proxecto ou traballo presentarase na data fixada polo profesor. A nota desta actividade constituirá o 20% da cualificación final.<*p>Para superar a materia no sistema de avaliación continua, será necesario obter unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10 nas dúas probas teóricas, na proba de resolución de caso práctico e no proxecto ou traballo en grupo.<*p>2. OUTROS COMENTARIOS SOBRE A AVALIACIÓN. SISTEMA DE AVALIACIÓN GLOBAL<*p>¿Que alumnos poden someterse ao sistema de avaliación global?<*p>Poden someterse ao sistema de avaliación global os alumnos que non se presentaron á totalidade das *probas previstas para o sistema de avaliación continua.<*p>¿En que consistirá a avaliación para non asistentes?<*p>Realizaranse as seguintes probas:<*p>- Unha proba tipo test na data e hora aprobada pola Xunta de Facultade. Esta proba terá un contido teórico e a nota obtida na mesma constituirá o 50% da cualificación final.<*p>- Unha proba de resolución de caso práctico na data e hora aprobada pola Xunta de Facultade. A nota desta proba constituirá o 50% da cualificación final.<*p>Para superar a materia será necesario obter unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10 na proba teórica e na proba de resolución de caso práctico .<*p>3. OUTROS COMENTARIOS SOBRE A AVALIACIÓN. CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA E DE FIN DE CARREIRA <*p>Realizaranse as seguintes probas:<*p>- Unha proba tipo test na data e hora aprobada pola Xunta de Facultade. Esta proba terá un contido teórico e a nota obtida na mesma constituirá o 50% da cualificación final.<*p>- Unha proba de resolución de caso práctico na data e hora aprobada pola Xunta de Facultade. A nota desta proba constituirá o 50% da cualificación final.<*p>Para superar a materia, será necesario obter unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10 na proba teórica e na proba de resolución de caso práctico <*p &*quot;*msonormal&*quot;&*quot;&*quot;=&*quot;&*quot;><*strong=&*quot;&*quot;>4.- OUTROS COMENTARIOS SOBRE A AVALIACIÓN. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA<*p>Competencias que se avalían e resultados de aprendizaxe na avaliación para non asistentes na primeira opción, segunda opción e fin de carreira.<*p>Competencias avaliadas: as mesmas que no sistema de avaliación para asistentes.<*p>Resultados de aprendizaxe avaliados: os mesmos que no sistema de avaliación para asistentes.<*p *class=&*quot;*MsoNormal&*quot;>As datas, horarios e lugar de
realización das probas de avaliación das diferentes convocatorias serán os
sinalados no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de
*Facultade para o presente curso académico e documentación *concordante.<*p *class=&*quot;*MsoNormal&*quot;>As cualificacións publicaranse na
plataforma interna ou aula virtual oficial da *Universidade de Vigo con acceso
limitado ao profesorado da materia e a todo o *estudiantado matriculado. De
ser necesario, por motivos excepcionais, modificar ou precisar os métodos de avaliación sinalados na guía, tales modificacións ou precisións publicaranse no mesmo soporte *telemático.<*p *class=&*quot;*MsoNormal&*quot;>As *tutorías atenderanse no horario de *tutorías habitual dos profesores publicado no&*nbsp; centro. As *tutorías poderán consultarse e solicitar no enlace:http://dereito.uvigo.es/é/docencia/profesorado/*manuel-arias-*carral/

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000