Guia docente 2019_20
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios No sistema de avaliación continua levarase a cabo unha proba consistente en a resolución de un caso práctico que poderá referirse a algún de os contidos de as Leccións 1 a 15.

A proba realizarase na data establecida por o profesor.

A nota obtida en esta proba constituirá o 20% de a cualificación final.
En o sistema de avaliación final, realizarase unha proba consistente na resolución dun caso práctico que poderá referirse a algún de os contidos de as Leccións 1 a 15 e que constituirá o 30% de a cualificación final. Realizarase na data e hora aprobada por a Xunta de Facultade.

Resultados de aprendizaxe: o coñecemento por parte do estudante dos procesos civís especiais, dos procesos penais especiais e con especialidades e dos métodos
alternativos de solución de conflitos.
20 CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CE89
CE90
CT1
CT3
CT4
CT5
Traballo No sistema de avaliación continua elaborarase e presentará un traballo ou proxecto, en grupo e dacordo coas instrucións do profesor.

Este traballo haberá de presentarse na data establecida polo profesor.

A nota de este traballo constituirá o 10% de a cualificación final.

Resultados de aprendizaxe: o coñecemento por parte de o estudante de os procesos civís especiais, de os procesos penais especiais e con especialidades e de os métodos
alternativos de solución de conflitos.
10 CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CE89
CE90
CT1
CT3
CT4
CT5
Exame de preguntas obxectivas No sistema de avaliación continua levaranse a cabo dúas probas de preguntas obxectivas de contido teórico. A primeira proba referirase ás leccións 1 a 9 e a segunda ás leccións 10 a 15. Cada proba realizarase na data establecida polo profesor. A nota media de ambas constituirá o 70% da nota final.
No sistema de avaliación final realizarase unha proba de respostas obxectivas de contido teórico que constituirá o 70% da cualificación final e que se realizará na data e hora aprobada pola Xunta de Facultade.
Resultados de aprendizaxe: O coñecemento por parte do estudante dos procesos especiais civís e penais e métodos alternativos de solución de conflitos.
70 CB2
CB3
CB4
CB5
CE89
CE90
CT1
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
1. Criterios de evaluación para asistentes primeira edición de actas: O alumno terá a oportunidade de ser avaliado polo sistema de avaliación continua ou polo sistema de avaluación final.
AVALIACIÓN CONTINUA: ¿Que alumnos poden someterse ao sistema de avaliación continua? Únicamente poderán someterse ao sistema de avaliación continua quen realizara as probas de preguntas obxectivas, a proba de resolución de caso práctico e a elaboración e presentación dun traballo ou proxecto en grupo, previstos para este sistema
¿En que consistirá a avaliación polo sistema de avaliación continua? Se realizarán as seguintes probas: 1. Dúas probas tipo test nas datas fixadas polo profesor. Estas probas terán un contido teórico. A nota media de ambas constituirá o 70% da calificación final debendo haberse obtido unha calificación mínima de 5 puntos sobre 10 en cada unha delas para aprobar a materia polo sistema de avaliación continua.
2. Unha proba consistente na resolución dun caso práctico na data fixada polo profesor. A nota obtida nesta proba constituirá o 20% da calificación final debendo haberse obtido unha calificación mínima de 5 puntos sobre 10 na mesma para aprobar a materia polo sistema de avaliación continua.
3. A elaboración e presentación dun traballo ou proxecto, elaborado en grupo e dacordo coas instruccións do profesor, na data fixada polo profesor. A nota obtida neste traballo constituirá o 10% da calificación final debendo haberse obtido unha calificación mínima de 5 puntos sobre 10 para aprobar a materia polo sistema de avaliación continua.
2. Criterios de evaluación para non asistentes en primeira edición de actas o que non superaran a evaluación continua: AVALIACIÓN FINAL: ¿Que alumnos poden someterse ao sistema de avaliación final? Poden someterse ao sistema de avaliación final: a) Os alumnos que non se someteran ao sistema de avaliación continua.
b) Os alumnos que inicialmente decidiran someterse ao sistema de avaliación continua pero no obtiveran unha calificación mínima de 5 puntos sobre 10 en cada unha das probas previstas para este sistema (as dúas probas tipo test, a proba de resolución do caso práctico e a elaboración e presentación dun traballo ou procecto, en grupo e dacordo coas instruccións do profesor.
¿En que consistirá a avaliación polo sistema de avaliación final? Se realizarán as seguintes probas: 1. Unha proba tipo test na data e hora aprobadas pola Xunta de Facultade. Esta proba terá un contido teórico. A nota media desta proba constituirá o 70% da calificación final debendo haberse obtido unha calificación mínima de 5 puntos sobre 10 para aprobar a materia polo sistema de avaliación final.
2. Unha proba consistente na resolución dun caso práctico na data e hora aprobadas pola Xunta de Facultade. A nota obtida nesta proba constituirá o 30% da calificación final debendo haberse obtido unha calificación mínima de 5 puntos sobre 10 na mesma para aprobar a materia polo sistema de avaliación final.
Competencias avaliadas: as mesmas que no sistema de avaluación para asistentes.
Resultados de aprendizaxe evaluados: os mesmos que no sistema de avaliación para non asistentes.


3. Criterios de avaliación para segunda edición de actas e fin de carreira: Se realizarán as seguintes probas: 1. Unha proba de preguntas obxectivas na data e hora aprobadas pola Xunta de Facultade. Esta proba terá un contido teórico. A nota media desta proba constituirá o 70% da calificación final debendo haberse obtido unha calificación mínima de 5 puntos sobre 10 para aprobar a materia polo sistema de avaliación final.
2. Unha proba consistente na resolución dun caso práctico na data e hora aprobadas pola Xunta de Facultade. A nota obtida nesta proba constituirá o 30% da calificación final debendo haberse obtido unha calificación mínima de 5 puntos sobre 10 na mesma para aprobar a materia polo sistema de avaliación final.
Competencias avaliadas: as mesmas que no sistema de avaluación para asistentes.
Resultados de aprendizaxe avaliados: os mesmos que no sistema de avaliación para non asistentes.


As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2019-20.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000