Guia docente 2019_20
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito do traballo e da seguridade social
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas de desenvolvemento Probas para avaliación de as competencias adquiridas que inclúen preguntas abertas sobre diferentes temas. Os alumnos deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen sobre a materia en unha resposta extensa. Resultado de aprendizaxe: coñecer, comprender, interpretar e analizar críticamente as principais institucións e fontes do Dereito do Traballo e da Seguridade Social. 40 CB1
CB2
CB4
CB5
CG1
CE9
Estudo de casos Resolución e entrega en prazo dos estudos de casos que posteriormente serán obxecto de resolución na aula. Se avaliarán aleatoriamente duas das prácticas esixidas. Resultado de aprendizaxe: coñecer, comprender, interpretar e analizar críticamente as principais institucións e fontes do Dereito do Traballo e da Seguridade Social. 20 CB3
CB4
CG3
CG4
CE10
CT1
CT5
Exame de preguntas obxectivas Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas pechadas de elección múltiple. Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de posibilidades. As probas de tipo test incluirán tamén preguntas de carácter práctico para avaliar as competencias adquiridas en estudos de casos/análises de situacións e, no seu caso, en titorías en grupo.
Resultado de aprendizaxe: coñecer, comprender, interpretar e analizar criticamente as principais institucións e fontes do Dereito do Traballo e da Seguridade Social.
40 CB1
CB2
CB5
CG1
CE9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os alumnos/as
poden optar entre dous sistemas de avaliación: 1. Sistema de avaliación
continua 2. Sistema de avaliación final

1. CRITERIOS
DE AVALIACIÓN CONTINUA 1ª EDICIÓN DE ACTAS

Para acollerse
ao sistema de avaliación continua e aprobar a materia mediante este
sistema, o alumno/a deberá cumprir os dous requisitos seguintes:

1.      
Acreditar asistencia a un 80%
das clases maxistrais e grupos medianos-, sen que, salvo casos
excepcionais -ej. enfermidades de longa duración verificadas con informe
médico-, se permita xustificar a ausencia.

2.      
Obter unha cualificación de cinco
ou superior como nota media que resulte dos tres tipos de probas de avaliación
que se realizarán ao longo do cuatrimestre, debendo obter unha
cualificación non inferior a 4 en cada unha das probas para poder facer media
a efectos de aprobar a materia mediante o sistema de avaliación continua.
Se o alumno obtivo menos dun 4 nalgunha das tres probas, a
cualificación que figurará nas actas da avaliación de decembro/xaneiro será
a de suspenso (máximo 4.9). No entanto, poderá continuar en avaliación
continua na avaliación correspondente á 2ª edición de actas (xuño-xullo).

AVALIACIÓN 1ª
edición de actas (decembro/xaneiro): A nota final será o resultado da suma
das cualificacións conseguidas nas seguintes probas obrigatorias:

1.      
Exame de preguntas obxectivas
(40% da nota final). Previsiblemente no mes de outubro, os alumnos/as
realizarán un exame de preguntas obxectivas con preguntas pechadas de elección
múltiple (sinalando unha resposta entre un número limitado de posibilidades).
A citada proba tipo test incluirá preguntas de carácter teórico (contidos
propios das clases maxistrais) e de carácter práctico (contidos propios
de grupos medianos) dos temas 1 a 9-10 da guía docente.

2.      
Estudo de casos (20% de a
nota final). No marco dos grupos medianos, formularanse distintas tarefas
(estudo de casos) que deberán ser entregadas, todas elas, segundo os prazos
previstos no cronograma previamente facilitado. Procederase á corrección
das devanditas tarefas na aula. Con todo, a efectos de cualificación, seleccionaranse dúas tarefas -idénticas para todos os alumnos/as entre as tarefas
formuladas-. No entanto, nos casos en os que un alumno/a non poida
entregar en prazo únicamente un dos supostos prácticos requiridos, ofreceráselle a posibilidade de continuar no sistema de avaliación continua
substituíndo esa entrega pola realización do caso práctico no exame
final, avaliándose esa proba, no seu caso, como unha tarefa máis das que o alumno
debe realizar nos grupos medianos, en substitución da que non sexa puntualmente entregada.

3.      
Exame de preguntas de desenvolvemento
(40% de a nota final). Na data oficialmente sinalada para a
avaliación da materia en decembro-xaneiro, os alumnos/as realizarán unha
proba de respostas de desenvolvemento dos temas 10-11 a 19 da guía docente.

Se o alumno
obtivo menos dun 4 no exame de preguntas obxectivas ou no estudo
de casos, permitiráselle presentarse na convocatoria de decembro-xaneiro,
ademais de ao exame de preguntas de desenvolvemento, á parte que teña suspensa no exame que se realice para alumnado que non se acolla a avaliación continua. Nesta avaliación, o exame constará de dous partes -unha teórica, de preguntas
de desenvolvemento e outra práctica, con un estudo de casos-. Non haberá proba tipo
test, polo que, se a proba suspensa é o exame de preguntas obxectivas,
deberá examinarse do contido dos temas 1 a 9-10 mediante unha proba de preguntas
de desenvolvemento, que avalía as seguintes competencias: CB1, CB2, CB4, CB5, CG1 y CE9. Si a proba suspensa é a correspondente a o estudo de casos,
deberá realizar a parte do exame correspondente ao estudo de casos, na que se avalían as seguintes competencias: CB3, CB4, CG3, CG4, CE10, CT1 y CT5.

Se o alumno
de avaliación continua ten algunha das probas suspensa cunha
cualificación inferior a catro, a cualificación que figurará na primeira
edición de actas será a de suspenso (máximo 4.9), aínda que a cualificación media
que obteña sexa superior a 5. Se o alumno/a non se presenta a algunha das
partes en decembro/xaneiro, a cualificación que figurará nas actas da
primeira avaliación será a de non presentado/a. Nestes casos, na 2ª edición
de actas (convocatoria de xuño/xullo), o alumno deberá examinarse da
proba ou probas nas que non obteña unha cualificación mínima de 5.

2. CRITERIOS
DE AVALIACIÓN CONTINUA 2ª EDICIÓN DE ACTAS

Se o alumno/a obtivese
unha cualificación superior a 5 nalgunha das probas
obrigatorias desenvolvidas durante o primeiro cuatrimestre (exame de preguntas
obxectivas, estudo de casos ou exame de preguntas de desenvolvemento) pero non
conseguise aprobar a asignatura na primeira edición de actas (decembro/xaneiro),
poderá conservar na segunda edición (avaliación de xuño-xullo) a
cualificación das probas aprobadas e examinarse únicamente da parte
suspensa.

Na avaliación de xuño-xullo, que
terá lugar na data oficialmente sinalada, o exame constará de dous
partes -unha teórica, de preguntas de desenvolvemento e outra práctica, con un estudo
de casos-. O estudante sometido a avaliación continua quedará exento das
preguntas de desenvolvemento que se correspondan coa parte do temario da guía
docente que teña aprobado e/ou, no seu caso, do estudo de casos. Aínda que a
parte suspensa sexa a correspondente ao exame de preguntas obxectivas, na segunda
edición de actas o exame correspondente aos temas 1 a 9-10 será de preguntas
de desenvolvemento.

A nota obtida na avaliación
continua non se conservará para convocatorias de cursos académicos posteriores.
O alumno/a deberá someterse a un novo proceso de avaliación continua, agás que
opte pola avaliación final teórica e práctica.

3. SISTEMA DE AVALIACIÓN FINAL 1ª e 2ª
EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA

O alumno/a que non cumpra os requisitos
para acollerse a o sistema de avaliación continua ou que opte por non facelo,
terá dereito a ser avaliado mediante un exame final que representa o 100%
de a cualificación en a materia. O citado exame final constará de dúas
probas:

1.      
Exame de preguntas de desenvolvemento
(80% de a nota final). Competencias avaliadas: CB1, CB2, CB4, CB5, CG1 y CE9.

2.      
Estudo de casos (20% da nota final). Competencias avaliadas: CB3, CB4, CG3, CG4, CE10, CT1 y CT5.

O exame final terá lugar, nas convocatorias de fin de carreira e na primeira e segunda edición de actas, na data e horario especificadas no calendario de probas de avaliación
aprobado pola Xunta de Facultade para o presente curso académico.

Na convocatoria de fin de carreira, o alumno
deberá acollerse necesariamente ao sistema de avaliación final.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000