Guia docente 2020_21
Facultad de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Prehistoria universal
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas de desenvolvemento Os contidos das sesións maxistrais e seminarios serán avaliados mediante proba de resposta longa. Eventualmente poderán realizarse probas de resposta curta sobre temas específicos.
Os resultados de aprendizaxe avaliados son:
Coñecemento dos procesos históricos, as súas causas, desenvolvemento e consecuencias, así como da estrutura diacrónica da Historia.
60 CB1
CG2
CE12
CE14
CE16
CE22
CT1
CT16
Traballo Entregarase un documento sobre a lectura dun texto, análise do seu contido e crítica, e será exposto nunha actividade presencial realizada na aula.
Os resultados de aprendizaxe avaliados son:
Análise e valoración dos conceptos aprendidos a partir do uso de fontes históricas e das interpretacións historiográficas.
30 CB3
CB4
CE16
CT1
Observación sistemática En todas as actividades e probas que conforman a programación valorarase a participación do alumnado.
Os resultados de aprendizaxe avaliados son:
Respecto a outras culturas e modos de entender ao home e á súa contorna.
10 CG5
CE13
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os estudantes poderán seguir a materia a través do
Curso Virtual na plataforma de teledoncenci Moodle, da Universidade de Vigo,
que permitirán acceso aos materiais precisos para adquisición das competencias
e consecución dos resultados da aprendizaxe, tanto nos seus contidos teóricos
como prácticos. Se especificarán as metodoloxías docentes, as actividades de
avaliación, xunto co calendario de entrega (presencial ou remota) que quedará
claramente establecido. As actividades que requiran presencialidade serán
substituídas por outras que permitan poder acceder ao mesmo porcentaxe da nota.
O seguemento individualizado da participación do alumno a través da TIC será
feito a partir das ferramentas propias da plataforma (participación,
estadísticas de acceso, realización de probas ou exercicios en liña, etc..). O
estudante deberá cumprir os requisitos mínimos de presencialidade, asistindo ás
titorías, que serán fixadas nun horario compatible coa súa actividade, para
resolver as dúbidas xurdidas no transcurso da avaliación contínua. Asimesmo
deberá acudir ás probas que o docente considere imprescindibles.
Todos os
estudantes matriculados na materia teñen dereito a realizar exames finais
(Artigo 12 do Regulamento de Estudantes da Universidade de Vigo). Aqueles
alumnos que non poidan acollerse á modalidade presencial serán avaliados dos
contidos do programa da materia mediante unha proba escrita, que suporá o 70% da
nota final, e un traballo obrigatorio, que representará un 30% desta.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000