Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Deseño Asistido por Ordenador
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.
A presente guía esta concibida para ser desenvolvida en modalidade presencial. Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, establécense as seguintes planificacións extraordinarias que se activarán no momento en que as administracións e a propia Universidade de Vigo determíneno.
1. *MODALIDADE MIXTA: No caso de que, seguindo as directrices sanitarias relacionadas coa *COVID-19, na aula destinada para a materia non permita a asistencia presencial de todos/*as os/*as matriculados, estableceranse quendas de asistencia presencial ás sesións maxistrais e de seminarios. Os alumnos/*as que non formen parte das quendas presenciais, seguirán a sesión maxistrais e os seminarios a través do Campus Remoto e/ou daqueloutras ferramentas que a Universidade de Vigo poña a disposición de profesorado e alumnado. As quendas garantirán que todo o alumnado teña opción de asistir *presencialmente ao mesmo número de número de horas de sesións maxistrais, seminarios e prácticas.
1.1. ADAPTACIÓN DÁS *METODOLOXÍAS:
1.1.1. SESIÓN *MAXISTRAL: Aqueles alumnos que determinen as autoridades académicas seguirán as sesións maxistrais *presencialmente, os restantes seguiranas a través do Campus Remoto.
1.1.2. SEMINARIOS: Aqueles alumnos que determinen as autoridades académicas seguirán os seminarios *presencialmente, os restantes seguiranos a través do Campus Remoto.
1.1.3. TRABALLO TUTELADO: Aqueles alumnos que determinen as autoridades académicas seguirán os seminarios *presencialmente, os restantes seguiranos a través do Campus Remoto.
1.2. *AVALIACIÓN:
1.2.1. FIN DE CARREIRA: Non se establecen cambios debido ao escaso número de alumnos previsibles e a dispoñibilidade de aulas na data sinalada.
1.2.2. FIN DE *BIMESTRE/CUADRIMESTRE: Non se establecen cambios, salvo que as probas e exames presenciais realizaranse nun número maior de aulas para asegurar a distancia de seguridade pertinente. De sinalarse pola Facultade a conveniencia de que as probas e exames presenciais substitúanse por probas e exames virtuais seguiranse ditas instrucións. Todo o devandito é válido tamén para as probas relacionadas coas prácticas, os seminarios e caso práctico.
1.2.3. SEGUNDA ORDINARIA: Non se establecen cambios, salvo que as probas e exames presenciais realizaranse nun número maior de aulas. De sinalarse pola Facultade a conveniencia de que as probas e exames presenciais substitúanse por probas e exames virtuais seguiranse ditas instrucións.
1.3. *TUTORÍAS: as *tutorías realizaranse no despacho virtual dos profesores implicados na docencia de *l materia, pedindo cita previa aos *emails dos profesores.
2. *MODALIDADE *NON PRESENCIAL: En caso dun escenario de confinamento no que a docencia deba impartirse na súa totalidade na modalidade *online, de maneira *síncrona, mediante o emprego das aulas virtuais do Campus Remoto e/ou daqueloutras ferramentas que a Universidade de Vigo poña a disposición de profesorado e alumnado.
2.1. ADAPTACIÓN DÁS *METODOLOXÍAS:
2.1.1. SESIÓN *MAXISTRAL: Os alumnos seguirán as sesións maxistrais a través do Campus Remoto.
2.1.2. SEMINARIOS: Os alumnos seguiranas os seminarios a través do Campus Remoto.
2.1.3. TRABALLO TUTELADO: Os alumnos seguiranas os traballos a través do Campus Remoto.
2.2. *AVALIACIÓN:
Nestas circunstancias, os pesos atribuídos a cada unha das metodoloxías docentes que van ser avaliadas serán os mesmos que se presentan no apartado 7 da guía docente. Isto é válido para todas as probas e exames sinalados na guía e en particular para:
2.2.1. FIN DE CARREIRA
2.2.2. FIN DE *BIMESTRE/CUADRIMESTRE,
2.2.3. SEGUNDA ORDINARIAS
2.3. *TUTORÍAS: as *tutorías realizaranse no despacho virtual do profesor, pedindo cita previa ao *email do profesor.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000