Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Prevención de riscos laborais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Cualificarase a calidade do traballo tutelado atendendo aos aspectos e conceptos propios da prevención de riscos laborais aplicables únaa actividade concreta considerados polo alumno, á calidade no tratamento técnico de cada un deles, e á organización e modo de expresión dos contidos.
Resultados de aprendizaxe: RA1, RA2 e RA3
10 CB4
CG3
CE49
CE65
CT1
CT4
CT6
Resolución de problemas e/ou exercicios Cualificarase o grao de resolución dos problemas ou exercicios expostos considerando tanto o acerto na resposta como o razoamento crítico que leva á resposta dada.Resultados de aprendizaxe: RA1, RA2 e RA3 10 CG3
CE49
CE65
CT1
CT4
CT6
Exame de preguntas obxectivas Realizarase unha proba de cuestións breves (teóricas e prácticas) que permitirá avaliar a adquisición dos conceptos básicos expostos ao longo das sesións maxistrais, relacionados coa prevención de riscos laborais.
Resultados de aprendizaxe: RA1, RA2 e RA3
80 CG3
CE65
CT1
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Os
alumnos que por obligacións laborais ou motivos xustificados non poidan asistir
a clase, deberán realizar o traballo tutelado, resolver os problemas e/ou
exercicios plantexados e asistir ás probas de resposta curta do mesmo xeito que
os alumnos que asistan regularmente ás sesións maxistrais. 

Convocatoria fin de
carreira:
 

O alumno que opte por examinarse
en fin de carreira será avaliado unicamente co exame (que valerá o 100% da
nota). En caso de non asistir a dito exame, ou non aprobalo, pasará a ser
avaliado do mesmo xeito que o resto de alumnos. 

Datas de exame: 

Convocatoria fin de
carreira:
14 de setembro de 2020 ás 10:00 h 

1ª convocatoria: 25 de
maio de 2021 ás 10:00 h 

2ª convocatoria: 7 de
xullo de 2021 ás 10:00 h 

No caso de erro na transcripción
das datas de exámenes, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas
no tablón de anuncios e na web do Centro. 

Os exames realizaranse en forma
presencial salvo que a Universidade de Vigo decida o contrario.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000