Guia docente 2018_19
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Análise instrumental
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio As prácticas de laboratorio valoraranse entre -1,5 e +1,5 punto e suporá ata un 15% da nota final, que inclúe a obrigatoriedade de asistir a todas as sesións, a realización de todas as prácticas e a elaboración e entrega da memoria de prácticas.
Tamén se terá en conta a actitude e participación do alumno no laboratorio.
Esta parte deberá ser superada independentemente das demais para poder superar a materia e estar en condicións de sumar a valoración das demais actividades.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
15
CB3
CB4
CG1
CG2
CE36
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Seminario A asistencia e participación en seminarios suporá ata un 10% da nota final, que incluirá a asistencia, actitude, participación e resultados obtidos nos seminarios.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
10
CB3
CB4
CG1
CG2
CE36
CT1
CT3
CT5
Traballo tutelado A participación, actitude, así como o traballo en si (forma de abordar os conceptos a traballar, redacción, presentación...do documento escrito e exposición, de ser o caso) suporá ata un 5% da nota final.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
5
CB3
CB4
CG1
CG2
CE36
CT1
CT3
CT4
Probas de resposta curta Realizarase un Parcial (segundo conveñan a profesora e os alumnos) e/ou un Exame Final, con valoración teoría/problemas = 50/50. É necesario obter un 5 (sobre 10) tanto en teoría, como en problemas. Así mesmo é necesario alcanzar unha puntuación mínima en cada unha das Unidades Didácticas.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
35
CB3
CB4
CG1
CG2
CE36
CT1
CT3
CT4
CT5
Resolución de problemas Realizarase un Parcial (segundo conveñan a profesora e os alumnos) e/ou un Exame Final, con valoración teoría/problemas = 50/50. É necesario obter un 5 (sobre 10) tanto en teoría, como en problemas.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
35
CB3
CB4
CG1
CG2
CE36
CT1
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
DATAS OFICIAIS DE EXAME:

Fin de Carreira: 25-Setembro-2018 (16 h)
1ª Edición: 20-Marzo-2019 (10 h)
2ª Edición: 25-Xuño-2019 (10 h)

En caso de erro na transcrición das datas de exames, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centro.

As prácticas serán cualificadas pola profesora en base á asistencia (obrigatoria), e á actitude e aptitude dos alumnos durante o desenvolvemento das mesmas. Cada grupo deberá entregar unha memoria das prácticas onde consten todos os cálculos realizados, así como a discusión e xustificación dos resultados finais. Nos exames oficiais, tamén parte das preguntas de teoría poderán tratar directa ou indirectamente sobre as prácticas de laboratorio.

Na segunda convocatoria da materia, a avaliación levará a cabo do seguinte modo:
Examinarase toda a parte teórica e práctica da materia, debendo superar a puntuación mínima requirida para cada unha das distintas Unidades Didácticas da materia. Conservaranse as cualificacións obtidas nas prácticas de laboratorio, seminarios e traballos tutelados.

A forma de avaliar a alumnos na modalidade de non presencialidad (por estar a traballar) será a mesma: Obrigatoriedade de realizar as prácticas de laboratorio (aínda que se procurará adecuar o horario ao do alumno) e o consecuente traballo de prácticas, e realización dos exámen-é da materia.

Na convocatoria "Fin de Carreira": O alumno que opte por examinarse en Fin de Carreira será avaliado unicamente co exame (que valerá o 100% da nota). En caso de non asistir ao devandito exame ou non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo xeito que o resto de alumnos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000