Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Química agrícola
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Valorarase asistencia e participación dunha maneira
individual. Resultados de aprendizaxe: RA1
5 CB4
CG1
CG2
CE10
CT1
CT4
CT5
CT8
Traballo tutelado Valorarase tanto os contidos como a capacidade de exposición deo alumnos/as.
Resultados de aprendizaxe: RA1
5 CG1
CG2
Lección maxistral Valorarase asistencia e participación. A sistencia valorarase
individualemnte mentras que a participación na elaboración
dos resumos finais valorarase en grupo. Os diferentes
grupos iniciaranse a principio de curso e terán carácter
permanente.
Resultados de aprendizaxe: RA1
5 CB3
CB4
CG1
CE10
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Exame de preguntas obxectivas A proba tipo test programada o longo do cuadrimestre
tratarán sobre os temas comentados nas sesións
maxistrales e sobre as prácticas de laboratorio. A non
superación (menos do 50% do valor total da proba) desta
proba significará que non se pode superar a materia.
Resultados de aprendizaxe: RA1
70 CB3
CB4
CE10
Práctica de laboratorio Estas probas están pensada para avaliar as competencias
adquiridas nas sesións de seminario. Resultados de
aprendizaxe: RA1
10 CB3
CB4
CG2
CE10
Resolución de problemas e/ou exercicios Está proba fortalecerá as probas tipo test e versará
fundamentalmente sobre cuestións prácticas surxidas das
sesións maxistrais, prácticas e seminarios. Resultados de aprendizaxe: RA1
5 CB3
CB4
CE10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Dado que a proba tipo test é eliminatoria, en segundas convocatorias os alumnos terán que supera-lo 50% do total da proba
tipo test. O resto das puntuacións de avaliación continua lle serán sumadas sempre que superen esta proba. Casos
particulares de índole personal serán considerados polos profesores responsables sempre tendo en conta que os alumnos
adquiran as competencias específicas da materia.
O/a alumno/a que opte por examinarse en fin de carreira será evaluado únicamente co examen (que valerá o 100% da nota). En caso de non asistir a dito examen, ou de non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo modo que o resto de alumnos/as.Datas de exámenes:

Fin de carreira: 14/09/2020 ás 16 horas

1ª edición: 24/03/2021 ás 10 horas

2ª edición: 07/07/2021 ás 16 horas


En caso de erro na transcrición das datas de exames, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centr.

O exames serán presencias salvo que Uvigo ordene o contrario

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000