Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Xeoloxía: Xeoloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Participación en debates e traballos individuais ou en grupo .
Resultados da aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8
10 CB3
CB4
CG1
CG2
CE6
CT1
CT3
CT4
CT8
Seminario Resolución de problemas relacionados cos mapas Topográficos e Xeolóxicos.
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8
10 CG1
CE6
CT1
CT4
CT5
Prácticas de laboratorio Asistencia a prácticas de laboratorio para o reconocemento de minerais e rochas con entrega dunha breve memoria. Resultados del aprendizaje RA2, RA5, RA7, RA9 10 CB3
CB4
CG1
CG2
CE6
CT1
CT4
CT5
Saídas de estudo Asistencia ás saídas de estudo e entrega dunha memoria (100% de asistencia).
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA2,RA3, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
10 CB3
CB4
CG2
CE6
CT1
CT4
CT5
Exame de preguntas de desenvolvemento Examen escrito no que se formularán preguntas de teoría e practicas que incluian aspectos desenvolvidos nas sesions maxistrais , seminarios e prácticas. Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8 60 CB3
CG1
CE6
CT1
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A evaluación
das probas metodolóxicas  servirá para establecer a calificación final da
materia, en primeira e segunda convocatoria.A nota final
será a suma da obtida nas  diferentes probas. A condición para que unha
proba sexa puntuada é que supere o 40% da sua  máxima calificación.Requírese do
alumno que curse esta materia unha conducta responsable e  honesta. Se
considerará inadmisible o  fraude (i.e. copia y/o plaxio) encaminado a
falsear onivel de conhecemento o destreza alcanzado polo  alumnado en
cualquier tipo de proba, informe o traballo diseñado con este propósito. Esta
conducta fraudulenta será sancionada ca firmeza e  rigor que establece a
normativa vixente.Os alumnos/as
con obligaciones laborales, coincidentes co  horario presencial e unha vez
xustificadas, terán que acudir a tutorías adaptándose os trabajos e a 
temporalidade  a ditas obligaciones.

Exámenes- Fin de
Carrera: 14 de Septembro de 2020 ás  16:00 horas- 1ª Edición:
20 de Novembro de 2020 ás 10:00 horas- 2ª Edición:
08 de Xullo  de 2021 ás  10:00 horasEn caso de
error na transcripción das fechas de exámenes, as válidas serán as aprobadas
oficialmente e publicadas no tablón de anuncios e na  web do Centro

Convocatoria
de Julio
 (2ª
Edición): A evaluación se realizará con un examen escrito (100%) . Os
alumnos con obligaciones laborales debidamente xustificadas e que no
poideran ter asistido o  desarrollo do curso poderán realizar un traballo
individual escrito (40%)  e o  examen da asignatura (60%). Esta
opción deberán solicitarla con anterioridade ao  examen da  1ª
Edición para que podan dispoñer  do  tempo necesario  para 
a  correcta realización do traballo correspondente.

Convocatoria
Fin de Carrera
: A evaluación constará únicamente de un examen que valdrá el 100%
da nota. No caso de no asistir a dito examen, o no aprobarlo,  pasará a
ser evaluado do mesmo modo que el resto dos  alumnos/as.aso de non asistir ao devandito exame, ou non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo xeito que o resto dos alumnos/ as.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000