Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vanguardia do seu campo de estudo
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grado de autonomía
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades de análises, sínteses e xestión da información no sector agroalimentario e do medio ambiente.
  CG2 Que os estudantes sexan capaces de adquirir e aplicar habilidades e destrezas de traballo en equipo.
  CG3 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades persoais de razonamiento crítico e constructivo.
  CG4 Que os estudantes sexan capaces de adaptarse a novas situacións, con grandes doses de creatividade e ideas para asumir o liderado.
  CG5 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver iniciativas e espírito emprendedor con especial preocupación pola calidade de vida.
  CG6 Que os estudantes sexan capaces de entender a proxección social da ciencia.
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Coñecer e comprender os fundamentos físicos, químicos e biolóxicos relacionados co medio e os seus procesos tecnolóxicos.
  CE2 Coñecer e comprender os fundamentos básicos de matemáticas e estatística que permitan adquirir os coñecementos específicos relacionados co medio e os procesos tecnolóxicos.
  CE3 Coñecer e comprender as dimensións temporais e espaciais dos procesos ambientais.
  CE4 Capacidade para integrar as evidencias experimentais encontradas nos estudos de campo e/ou laboratorio cos coñecementos teóricos.
  CE5 Capacidade para a interpretación cualitativa e cuantitativa dos datos.
  CE6 Coñecer e comprender os distintos aspectos da planificación, xestión, valoración e conservación de recursos naturais.
  CE7 Coñecer e comprender os distintos aspectos da análise de explotación dos recursos ambientais nun contexto de desenvolvemento sostible.
  CE8 Coñecer e comprender os distintos sistemas de xestión ambiental e de calidade.
  CE9 Coñecer e comprender o manexo de ferramentas informáticas de aplicación en materia ambiental.
  CE10 Coñecer e comprender os conceptos relacionados co clima e o cambio global.
  CE11 Coñecer e Comprender os fundamentos para a elaboración de estudios de impactos ambientais.
  CE12 Coñecer e Comprender os fundamentos para a xestión ye restauración do medio natural
  CE13 Coñecer e Comprender os fundamentos para a elaboración, implantación, coordinación e evaluación de plans de xestión de residuos.
  CE14 Coñecer e comprender os fundamentos dos Sistemas de Xestión Ambiental.
  CE15 Coñecer e comprender os procesos hidrolóxicos.
  CE16 Coñecer q comprender os conceptos implicados no tratamiento de solos contaminados.
  CE17 Coñecer e comprender os parámetros que definen a calidade do aire, o control e a depuración de emisiones atmosféricas.
  CE18 Coñecer e comprender tódolos conceptos relacionados coas tecnoloxías limpias e enerxías renovables.
  CE19 Coñecer e comprender os fundamentos de enerxías renovables e non renovables..
  CE20 Coñecer e comprender os fundamentos que permitan a identificación e a valoración de costes ambientais.
  CE21 Coñecer e comprender os fundamentos implicados no deseño e execución de planes de desenvolvemento rural.
  CE22 Coñecer e comprender os fundamentos da predicción meteorolóxica e a análise de fenómenos climáticos
  CE23 Coñecer e comprender os fundamentos para o deseño e aplicación de indicadores de sostenibilidade.
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Capacidade de análise, organización e planificación.
  CT2 Liderado, iniciativa e espírito emprendedor.
  CT3 Comunicación oral e escrita na lingua nativa e estranxeira.
  CT4 Capacidade de aprendizaxe autónoma e xestión da información.
  CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
  CT6 Capacidade de comunicación interpersonal
  CT7 Adaptación as novas situacións con creatividade e inovación
  CT8 Capacidade de razonamento crítico e autocrítico
  CT9 Traballo en equipo de carácter interdisciplinar
  CT10 Tratamento de conflictos e negociación
  CT11 Motivación pola calidade con sensibilidade polos temas medioambientais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000