Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Física ambiental
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Tanto en caso de docencia mixta como non presencial:
Utilización da plataforma *FAITIC onde se subirá toda a información necesaria para a consecución dos obxectivos do curso.
Realización de seminarios prácticos

* Metodoloxías docentes que se modifican
En caso de docencia mixta:
Parte das clases presenciais de teoría e resolución de problemas prácticos en seminarios pasarán a ser titorizados online a través de Campus Remoto, "Zoom", "Teams" ou calquera outra plataforrma similar.

En caso de docencia non presencial:
Todas as metodoloxías presenciais de teoría e resolución de problemas prácticos en seminarios pasarán a ser online a través de plataformas como Campus remoto, Zoom, Teams...

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*tutorías)
As titorías serán online a través do despacho virtual do profesor en Campus Remoto pedindo cita previa ao correo electrónico do profesor.

* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
Non haberá modificacións no temario en ningunha modalidade (mixta, non presencial).
* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Non será necesaria bibliografía adicional en ningunha modalidade (mixta, non presencial).
* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Tanto para o caso de docencia mixta como non presencial:

As probas xa realizadas manterán o seu peso
As probas pendentes tamén manterán o seu peso

* Probas que se modifican
Na modalidade mixta non haberá cambios na forma de realizar as probas de avaliación.
Na modalidade non presencial:
[Preguntas sobre temario presencial] => [Preguntas sobre temario a través da plataforma vixente (Faitic, Campus Remoto, Teams, Zoom...]

* Novas probas
Non serán necesarias novas probas en ningunha modalidade (mixta, non presencial).
* Información adicional
A avaliación de cada convocatoria manterase tal e como se describe no apartado 7 desta guía tanto en caso de docencia mixta como non presencial.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000