Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Análise instrumental
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario A asistencia e participación en seminarios suporá ata un 10% da nota final, que incluirá a asistencia, actitude, participación e resultados obtidos nos seminarios.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
10 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE4
CE5
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
Prácticas de laboratorio As prácticas de laboratorio valoraranse entre -1,5 e +1,5 punto e suporá ata un 15% da nota final, que inclúe a obrigatoriedade de asistir a todas as sesións, a realización de todas as prácticas e a elaboración e entrega da memoria de prácticas.
Tamén se terá en conta a actitude e participación do alumno no laboratorio.
Esta parte deberá ser superada independentemente das demais para poder superar a materia e estar en condicións de sumar a valoración das demais actividades.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
15 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE4
CE5
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
Traballo tutelado A participación, actitude, así como o traballo en si (forma de abordar os conceptos a traballar, redacción, presentación...do documento escrito e exposición, de ser o caso) suporá ata un 5% da nota final.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
5 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE4
CE5
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
Resolución de problemas e/ou exercicios
Resolución de problemas e/ou exercicios Realizarase un Parcial (segundo conveñan a profesora e os alumnos) e/ou un Exame Final, con valoración teoría/problemas = 50/50. É necesario obter un 5 (sobre 10) tanto en teoría, como en problemas.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
35 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE4
CE5
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizarase un Parcial (segundo conveñan a profesora e os alumnos) e/ou un Exame Final, con valoración teoría/problemas = 50/50. É necesario obter un 5 (sobre 10) tanto en teoría, como en problemas. Así mesmo é necesario alcanzar unha puntuación mínima en cada unha das Unidades Didácticas.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
35 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE4
CE5
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Proporase aos
alumnos a realización dun Exame Parcial optativo no que se examinará
(con carácter eliminatorio) a metade da materia (temas 1 a 5). Tanto o exame parcial
como os oficiais, cunha duración máxima en calquera caso de tres horas e
media por exame, cualifícanse do mesmo xeito: a parte de teoría representa o
50% da nota e a parte de problemas representa o 50% restante, debendo
obter un mínimo de 5 puntos sobre 10, tanto en teoría como en problemas;
ademais, en teoría deberase obter unha mínima puntuación en cada unha das
Unidades Didácticas.


DATAS OFICIAIS
DE EXAME:
Fin de Carreira: 1-Outubro-2019 (16 h). 
1ª Edición: 25-Marzo-2020 (10 h). 
2ª Edición: 23-Xuño-2020 (10 h). 
En caso
de erro na transcrición das datas de exames, as válidas son as
aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web do
Centro.

As prácticas
serán cualificadas pola profesora en base á asistencia (obrigatoria), e á
actitude e aptitude dos alumnos durante o desenvolvemento das mesmas. Cada
grupo deberá entregar unha memoria das prácticas onde consten todos os
cálculos realizados, así como a discusión e xustificación dos resultados
finais. Nos exames oficiais, tamén parte das preguntas de teoría
poderán tratar directa ou indirectamente sobre as prácticas de laboratorio.

Na segunda
convocatoria da materia, a avaliación levará a cabo do seguinte
modo:
* Examinarase
toda a parte teórica e práctica da materia, debendo superar a
puntuación mínima requirida para cada unha das distintas Unidades Didácticas
da materia.
* Conservaranse
as cualificacións obtidas nas prácticas de laboratorio,
seminarios e traballos tutelados.

A forma de avaliar
a alumnos na modalidade de non presencialidade (por estar a traballar)
será a mesma: Obrigatoriedade de realizar as prácticas de laboratorio (aínda que
se procurará adecuar o horario ao do alumno) e o consecuente traballo de prácticas,
e realización dos exámen-es da materia.

Na
convocatoria "Fin de Carreira": O alumno que opte por examinarse en
Fin de Carreira será evaluado únicamente có exame (que valdrá o 100% da nota).
En caso de non asistir a dito examen ou non aprobarlo, pasará a ser evaluado do
mesmo xeito que o resto de alumnos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000