Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Xestión de residuos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Avaliarase mediante a realización dun exame nas datas oficiais establecidas para ese efecto.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA3
60 CB3
CB4
CG1
CG2
CE16
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
Seminario Durante os seminarios, realizaranse probas curtas e/ou se proporán entregas de traballos.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA3
20 CB3
CB4
CG1
CG2
CE16
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
Prácticas de laboratorio Cualificarase mediante a asistencia ás mesmas, a actitude, a calidade dos resultados e a calidade da memoria de prácticas que é de entrega obrigatoria nas datas que designe o profesorado.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA3
20 CB3
CB4
CG1
CG2
CE16
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1) Modalidade presencial / non presencial: considerarase por defecto que os alumnos seguen a
materia na modalidade presencial. No caso de alumnos que queiran acollerse
a unha modalidade non presencial, deberán porse en contacto co responsable
da materia durante as dúas primeiras semanas de clase mediante e-mail (á
dirección gil@uvigo.es). Devanditos alumnos deberán aducir motivos razoables e
probados para tal elección e indicaráselle, en función de cada caso, como
deben cursar e examinarse das metodoloxías de "Seminarios" e "Prácticas de laboratorio". O resto da avaliación será igual que
para os alumnos presenciais.

2) Requisitos para aprobar a materia:

2.1) Exame: é obrigatorio aprobar o
exame oficial para poder aprobar a materia. Devandito exame supón un 60% da
nota total, polo que se deberá obter un mínimo de 30% da nota total neste
exame (equivalente a 5 sobre 10). No exame poderanse indicar requisitos necesarios para superar
a materia (como obter un mínimo de puntuación na parte teórica ou na
parte práctica).

2.2) Prácticas de laboratorio: a
asistencia ás prácticas de laboratorio e a entrega da memoria é
obrigatoria para poder aprobar a materia na modalidade presencial. A
puntuación máxima suporá o 20% da nota global. O alumno presencial que
non cumpra este requisito terá que realizar un exame de prácticas que deberá
aprobar (equivalente a 5 sobre 10) para poder aprobar a materia.

2.3) Seminarios: a cualificación neste
apartado será a suma das obtidas en cada unha das probas que se realice
e poderá chegar ao 20% da nota global (para o alumno que realizase
todas correctamente). Cando se constante que algunha proba ou entrega
foi copiada nunha extensión que o responsable da materia considere
substancial, esa entrega valorarase cun -10% da nota total da
materia.

2.4) Cualificación da materia: para
o alumno que non supere o exame, a cualificación da materia será a do
exame, sen sumárselle as partes correspondentes a "Seminarios" e "Prácticas de laboratorio". O alumno que teña algunha cualificación
(xa sexa en prácticas de laboratorio, seminarios ou no exame) non poderá levar
a nota de "Non Presentado".

3) Convocatoria de fin de carreira: o alumno que opte por examinarse en fin de carreira
será avaliado unicamente co exame (que valerá o 100% da nota). En caso
de non asistir ao devandito exame, ou non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo xeito
que o resto de alumnos.

4) Segunda edición da acta (xullo): na segunda edición, en xullo, o alumno poderá
elixir entre que se lle manteña a nota da metodoloxía de "Seminarios"
e "Prácticas de laboratorio" (cada unha valorada co 20% da nota
total) e que o exame siga representando un 60% da nota global, ou que non se lle
manteña (nese caso o exame representará o 100% da nota). A opción
por defecto será manter as notas das metodoloxías de "Seminarios" e "Prácticas de laboratorio". No caso de que algunha proba ou entrega fose
considerada copiada, manterase a nota outorgada en "Seminarios.

5) Comunicación cós alumnos: a comunicación cós alumnos (cualificacións,
convocatorias, etc) realizarase a través da plataforma Tem@.

6) Exames: as datas de exames son as aprobadas pola
Facultade de Ciencias (en caso de erro na transcrición das datas de exames,
as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios
e na web do Centro):

  • Fin de carreira: 8 de outubro de 2019
    ás 16:00.
  • 1ª edición: 27 de marzo de 2020 ás
    10:00.
  • 2ª edición: 1 de xullo de 2020 ás
    10:00.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000