Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Xestión da calidade
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Valorarase cun máximo do 50% da nota final; deste porcentaxe un 20% obterase da calificación dos custionarios de autoevaluación e o 30% restante obterase da reolución dos casos prácticos planeados se terá en conta tanto a a entrega puntual como a resolución do caso e a participación activa nos seminarios.
Resultados de aprendizaje evaluados: RA1,RA2
50 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE8
CE14
CE19
CE20
CE23
CE24
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT7
CT11
Exame de preguntas obxectivas Realizarase unha proba obxectiva para evaluar os coñecementos teóricos adquiridos polo alumnado. Esta proba terá un valor máximo do 50% sobre a nota final. E deberase obter un 5 sobre 10 para superar a materia.
esultados de aprendizaxe evaluados: RA1, RA2
50 CG3
CG4
CE8
CE14
CE19
CE20
CE23
CE24
CT3
CT4
CT5
CT11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A asignatura considerarase superada si cúmprense os seguintes requisitos:

1ª. Obter unha nota igual ou superior a 5 na proba de preguntas obxectivas.
2ª. A nota media ponderada de todas as metodoloxías evaluable sexa igual ou superior a 5.

O alumoado que en 1ª convocatoria non supere a nota mínima establecida para a proba de de preguntas obxectivas, gardaráselles a cualificación de o resto de actividades para a 2ª convocatoria do ano en curso.

O alumnado que non poida asistir ás clases presenciais, por motivos laborais debidamente xustificados, cualificaráselles do seguinte modo:
- Probas de resposta curta: 70%
- Seminarios: entrega de seminarios resoltos: 30%

Para superar a materia debe alcanzarse a metade da puntuación máxima en cada unha das partes evaluables.

Datas de exames:
Fin de Carreira: 18 septiembre-2020  16 h
1ª Edición:  28 Mayo 2021        10 h
2ª Edición:  13- Xullo-2021        10 h

En caso de erro na transcrición das datas de exames, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web de o Centro.

Convocatoria fin de carreira: o alumnado que opte por examinarse en fin de carreira será evaluado únicamente có exame (que valerá o 100% de a nota). En caso de non asistir a devandito exame, ou non aprobalo, pasará a ser evaluado do mesmo xeito que o resto de alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000