Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Microbioloxía industrial alimentaria
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Cada alumno será cualificado respecto da elección, elaboración, depósito na plataforma MooVi e presentación oral do traballo monográfico, así como a participación no debate que se xenere.
Aqueles estudantes que participen no proxecto de ApS MicroMundo@UVigo serán avaliados neste apartado
25 C1
C5
C6
C7
C12
C14
C15
C17
Prácticas de laboratorio Evaluación continua da destreza e habilidades no desenvolvemento das prácticas
10 C12
C14
C15
C17
Exame de preguntas obxectivas Serán preguntas tipo test sobre os contidos das sesións maxistrais 25 C1
C5
C6
C7
C12
C14
C15
C17
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución dun problema. 20 C1
C5
C6
C7
C12
C14
C15
C17
D3
D4
Estudo de casos Estudos de productos 20 A3
B1
C1
C5
C6
C7
C12
C14
C15
C17
D3
D4
D5
D8
D11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O conxunto de actividades docentes previstas permite evaluar os/as estudiantes de forma continua nun mesmo curso académico sempre que se cumpla con ellas nas datas anunciadas, valorando especialmente a asistencia. Os/as estudiantes que xustifiquen documentalmente estar traballando terán opción de participar en todas as actividades propostas na plataforma MooVi, así como na elaboración do traballo monográfico. No caso de que non poidan asistir a ningunha sesión de prácticas de laboratorio, propoñeránselles actividades alternativas. En calquera caso tamén poden renunciar á evaluación continua e facer un único exame final.

A modalidade de avaliación preferente é a Avaliación Continua. Quen desexe a Avaliación Global (0 100% da calificación no exame oficial) deber comunicalo por email ou a través da plataforma MooVi, nun prazo non superior a un mes dende o comenzo da docencia da materia. Recórdase que, como estudante da Universidade de Vigo, comprométeuse a actuar de modo honesto e ético en todas as actividades nas que participe e estén organizadas pola Universidade. En particular, na realización das tarefas académicas (exames, traballos, …) comprometeuse a non utilizar ningún medio nin dispositivo non autorizado, a non aproveitarse do traballo doutros (copia, plaxio,…) e a non recibir axuda non autorizada sexa cal sexa o medio utilizado. O incumprimento destes compromisos será penalizado.
As datas de realización dos exames serán as aprobadas na Xunta de Facultade que para o curso 2023-2024 son:
Fin de carreira: 20 de setembro do 2023 as 16:00 horas; 1º edición: 19 de xaneiro do 2024 as 16:00 horas ; 2º edición: 4 de xullo do 2024 as 10:00 horas.
No caso de erro na transcripción das datas dos exames, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centro.  Si un/ha alumno/a non supera a asignatura na sua primeira matrícula, no seguinte curso académico será considerado como alumno/a novo, excepto na obrigatoriedade de asistencia ás prácticas de laboratorio.
Convocatoria fin de carrera: o/a alumno/a que opte por examinarse en fin de carrera será evaluado únicamente co exame (que valdrá o 100% da nota). No caso de non asistir a dito exame, ou non aprobalo, pasará a ser evaluado do mesmo xeito que o resto de estudiantes.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000