Guia docente 2016_17
Facultade de CC. Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Historia económica de España
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminarios A través dos seis seminarios:

Avaliaranse os traballos prácticos, consistentes na lectura dun tema ou parte dun tema, na redacción dun informe ou síntese, e na sua exposición e defensa

Evaluarase a coherencia e calidade do traballo, esquema, síntesis ou mapa conceptual, ou a valoración dos exercicios (comentario e análisis de gráficos, series estatísticas ou textos, a resolución de cuestións e problemas).

Valorarase a calidade formal dos traballos realizados, a correción sintáctica e gramatical e o uso axeitado da metodoloxía propia da investigación (ou estudio riguroso dunha materia ou dun tema).

Valorarase a asistencia, a participación, o cumprimento, a aptitude, os aspectos formais (redacción, sintaxis, ortografía, etc.). Así coma a expresión oral.
24
CB3
CB4
CE2
CE3
CE4
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT4
CT5
CT6
CT7
Titoría en grupo Nas dúas sesións de titoría de grupo, valorarase a presentación dun esquema de dúbidas e preguntas, a capacidade de formulación de dúbidas e preguntas significativas ou a resolución das mesmas.
6
CB3
CB4
CE8
CE9
CT1
CT2
CT4
CT5
CT7
Probas de resposta curta Estas probas realizaranse no examen final.

Valorarase as respostas sintéticas sobre preguntas relacionadas coas prácticas dos seminarios.
20
CB3
CE2
CE3
CE4
CE7
CT5
CT7
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Estas probas realizaranse no examen final.

Avaliaranse os coñecementos sobre os contidos teóricos da materia.

Valorarase que as respuestas esten estructuradas, razoadas correctamente.

Valorarase a redacción correcta, clara e comprensible.
50
CB3
CB4
CE2
CE3
CE4
CE7
CE8
CE9
CT5
CT7
 
Outros comentarios e avaliación de Xullo

1. A avaliación contida nesta guía docente está dirixida a alumnas e alumnos de ensinanza presencial.

2. A títoria en grupo é de asistencia obrigatoria.

3. Seminarios son actividades de asistencia obligatoria.

4. En conxunto,seminarios e titoría en grupo, deben completar sete sesións de asistencia, como requisito que o alumnado debe cumplir para seren evaluada/o por esta actividade.

5. A nota final resulta de:

 A) Un exame final no que se valoran o coñecemento dos contidos e as habilidades adquiridas durante o curso: 

      a.1)  Por  preguntas de resposta larga  sobre as sesións maxistrais: 50% da nota final.

      a.2)  Por preguntas de resposta curta, relacionadas coas lecturas realizadas para os seminarios: 20% da nota final.

B) Polos traballos prácticos e participación desenvolvidos  nas 6 sesións seminarios: 24 % da nota final. Sempre que, ademáis, a/o alumna/o, obteña un 5 no examen final.

C) Pola presentación dun esquema de dúbidas ou preguntas sobre cuestións claves, nas 2 sesións de titoria de grupo: 6% da nota final. Sempre que, ademáis, a/o alumna/o, obteña un 5 no examen final.

6. A cualificación correspondente á avaliación continua (traballos prácticos en seminarios, presentación de dúbidas ou preguntas nas titorías de grupo) gardaráse para todas as convocatorias do presente ano académico.

7. Avaliación de Xullo: seguirá os mesmos criterios que os do examen final.

8. Para o alumnado que renuncie á ensinanza presencial: o 100% da nota final obterase mediante un examen final escrito.

9. Datas e horarios das probas de avaliación final:

 http://fccee.uvigo.es/calendario-exames-201415.html

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000