Guia docente 2023_24
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
Grao en Dereito
 Materias
  Réxime fiscal da empresa
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Exame de preguntas obxectivas O/a alumno/a que se acolla ao sistema de avaliación continua será avaliado conforme aos seguintes criterios: 1º) Primeira proba parcial, que se realizará a metade de cuadrimestre (40%), 2º) Segunda proba parcial, que se realizará ao final do cuadrimestre (40%), 3º) Asistencia regular e participación activa en clase e, no seu caso, asistencia a outras posibles actividades organizadas pola área de Dereito Financeiro e Tributario (20% do valor total da cualificación final).

As dúas probas parciais escritas son obrigatorias, e consistirán en probas obxectivas tipo test ou de respostas curtas, realizadas ambas as en período lectivo. Cada unha destas dúas probas parciais é liberatoria sempre que o/a alumno/a alcance unha cualificación mínima de 5 sobre 10, de maneira que superando ambas as probas non estará obrigado a realizar o exame final da materia, como requisito para superar esta última. Se o/a alumno/a acollido/á o sistema de avaliación continua non superou unha ou ambas as probas obxectivas tipo test ou de respostas curtas parciais realizadas ao longo do cuadrimestre estará obrigado/á presentarse ao exame final tipo test ou de respostas curtas. No exame final serán obxecto de recuperación a parte ou partes que non fosen liberadas nas probas parciais. No devandito exame final, o alumnado deberá alcanzar unha nota mínima de 4 sobre 10 (en cada unha das partes da materia das que, no seu caso, examínese) para que se lle teña en conta a cualificación obtida ao longo do cuadrimestre por medio da asistencia regular e a participación activa en clase, e no seu caso a asistencia a outras posibles actividades organizadas pola área de Dereito Financeiro e Tributario (máximo 20%). De non alcanzarse esa nota mínima, a cualificación que se reflectirá na acta será a obtida no exame final. Así mesmo, ao exame final poderá concorrer o alumnado que superase as dúas probas de avaliación continua realizadas durante o cuadrimestre e desexe subir nota.

Os/as alumnos/as de avaliación global: a súa cualificación estará integrada polo 50% da cualificación obtida nun exame teórico escrito e o 50% da cualificación obtida nun exame práctico escrito, sendo diferente ao que realicen os/as alumnos/as de avaliación continua, no que se lle avaliarán de todas as competencias.
80 A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
C65
D1
D2
D3
D4
D5
Observación sistemática Percepción atenta, racional, planificada e sistemática para describir e rexistrar as manifestacións do comportamento do alumnado. 20 A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
C65
D1
D2
D3
D4
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE EXAME:

 1.- Segundo se establece no
Regulamento de Avaliación, a cualificación e a calidade da docencia e do
proceso de aprendizaxe do estudantado (aprobado polo Claustro da Universidade
de Vigo o 18 de abril de 2023), o/o alumno/para deberá manifestar a súa
intención de non acollerse ao sistema de avaliación continua conforme ao
procedemento e na data establecidos polos órganos competentes do Centro.

 2.- O/a alumno/a que se acolla ao
sistema de avaliación continua será avaliado conforme aos seguintes criterios:
1º) Primeira proba parcial, que se realizará a metade de cuadrimestre (40%),
2º) Segunda proba parcial, que se realizará ao final do cuadrimestre (40%), 3º)
Asistencia regular e participación activa en clase e, no seu caso, asistencia a
outras posibles actividades organizadas pola área de Dereito Financeiro e
Tributario (20% do valor total da cualificación final).

As dúas probas parciais escritas son obrigatorias, e consistirán en probas
obxectivas tipo test ou de respostas curtas, realizadas ambas as en período
lectivo. Cada unha destas dúas probas parciais é liberatoria sempre que o/a
alumno/a alcance unha cualificación mínima de 5 sobre 10, de maneira que
superando ambas as probas non estará obrigado a realizar o exame final da
materia, como requisito para superar esta última.

Se o/a alumno/a acollido/á o sistema de avaliación continua non superou
unha ou ambas as probas obxectivas tipo test ou de respostas curtas parciais
realizadas ao longo do cuadrimestre estará obrigado/á presentarse ao exame
final tipo test ou de respostas curtas. No exame final serán obxecto de
recuperación a parte ou partes que non fosen liberadas nas probas parciais. No
devandito exame final, o alumnado deberá alcanzar unha nota mínima de 4 sobre
10 (en cada unha das partes da materia das que, no seu caso, examínese) para
que se lle teña en conta a cualificación obtida ao longo do cuadrimestre por
medio da asistencia regular e a participación activa en clase, e no seu caso a
asistencia a outras posibles actividades organizadas pola área de Dereito
Financeiro e Tributario (máximo 20%). De non alcanzarse esa nota mínima, a
cualificación que se reflectirá na acta será a obtida no exame final.

Así mesmo, ao exame final poderá concorrer o alumnado que superase as dúas
probas de avaliación continua realizadas durante o cuadrimestre e desexe subir
nota.

3.- Os/as alumnos/as de avaliación global: a súa cualificación estará
integrada polo 50% da cualificación obtida nun exame teórico escrito e o 50% da
cualificación obtida nun exame práctico escrito, sendo diferente ao que
realicen os/as alumnos/as de avaliación continua, no que se lle avaliarán de
todas as competencias.

4.- Para todo o alumnado, o exame final realizarase na data, lugar e hora
especificados no calendario oficial aprobado para ese efecto pola Xunta de
Facultade para o curso académico 2023/2024.

 

SEGUNDA OPORTUNIDADE DE EXAME:

 1.- No exame de xuño/xullo, o/a
alumno/a que se acolleu ao sistema de avaliación continua só realizará un exame
final tipo test ou de respostas curtas. En todo caso, o/o alumno/para deberá
alcanzar unha cualificación mínima de 4 sobre 10 na proba final para que se lle
teñan en conta as cualificacións obtidas por asistencia regular e participación
activa en clase e, no seu caso, asistencia ás actividades organizadas pola área
de Dereito Financeiro e Tributario (máximo 20%). De non alcanzar esa nota
mínima, a cualificación que se reflectirá na acta será a obtida no exame final.

2.- Os/as alumnos/as que se someteron ao sistema de avaliación continua
conservarán, exclusivamente para a segunda oportunidade de exame, a nota que
obtivesen por asistencia regular e participación activa en clase e, no seu
caso, asistencia ás actividades organizadas pola área de Dereito Financeiro e
Tributario (máximo 20%).

3.- Para os/as alumnos/as de avaliación global a súa cualificación estará
integrada polo 50% da cualificación obtida nun exame teórico escrito e o 50% da
cualificación obtida nun exame práctico escrito, sendo diferente ao que
realicen os/as alumnos/as de avaliación continua, no que se lle avaliarán de
todas as competencias.

4.- A proba final, tanto para os/as alumnos/as de avaliación continua como
de avaliación global, realizarase na data, lugar e hora especificados no
calendario oficial aprobado para ese efecto pola Xunta de Facultade para o
curso académico 2023/2024. Así mesmo, os/as alumnos/as que así o desexen poden
optar de forma voluntaria polo exame teórico oral. Deberán comunicalo ao/a
coordinadora á coordinadora ou coordinador da materia o mesmo día antes do
exame.

 

ADVERTENCIA ESPECÍFICA PARA OS/AS ALUMNOS/AS QUE CONCORRAN Á CONVOCATORIA
DE FIN DE CARREIRA:

No exame de Fin de Carreira a nota final estará integrada polo 50% da
cualificación obtida no exame teórico e o 50% da cualificación obtida no exame
práctico, ambos os escritos.

O exame de Fin de Carreira realizarase na data, lugar e hora especificados
no calendario oficial aprobado para ese efecto pola Xunta de Facultade.

 

 

 

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000