Educational guide 2023_24
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Dirección e Innovación de la cadena de suministro
 Training and Learning Results


Choose A Code Training and Learning Results
  A1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos más amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
  A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formar xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados de un modo claro e sen ambigüidades
  A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo
Choose B Code Knowledge
  B1 Capacidade de estructurar, analizar e sintetizar información para localizar problemas, mellora ou innovacións, identificar as súas causas/impacto, e propoñer e implantar acción con unha visión global e sostible
  B2 Capacidade de organizar e planificar todos os recursos da empresa (humanos, materiais, información e infraestructuras)
  B3 Adquirir destrezas en comunicación oral e escrita para difundir plans e decisións tomadas
  B4 Adquirir da habilidade de traballar en equipo baixo unha perspectiva multidepartamental (dentro da empresa) e multiempresa nun contexto de cadeas de subministración globales e sostibles
  B5 Capacidade para adaptarse rápida, eficiente e eticamente a novas situacións (ameazas e oportunidades/cambios no entorno competitivo)
  B6 Capacidade para o liderado e a coordinación das persoas e os proxectos nun contexto de cadeas de suministro globais e sostibles
Choose C Code Skill
  C1 Coñecer e idesificar os aspectos estratéxicos máis relevantes asociados ó deseño e xestión da cadea de suministro, desenvolvendo a capacidade para deseñar, innovar, avaliar e implantar alternativas/melloras nun contexto global e sostible
  C2 Coñecer e identificar os aspectos máis relevantes asociados á selección de indicadores para monitorizar o rendemento da cadea de suministro, desenvolvendo a capacidade de deseñar e implantar un cuadro de mando
  C3 Coñecer e identificar os aspectos máis relevantes na xestión de persoas, desenvolvendo a capacidade para deseñar, innovar e implementar sistemas de xestión e participación de persoas dirixidas a mellorar a cadea de subministración
  C4 Coñecer e identificar os aspectos máis relevantes asociados ao despregamento de diferentes enfoques de mellora (particularmente Lean Management e Six Sigma), desenvolvendo a capacidade para deseñar e implementar programas baseados nestes enfoques.
  C5 Coñecer e identificar os aspectos máis relevantes asociados ao deseño eficiente e sostible de envases e envases, desenvolvendo a capacidade para deseñar, innovar, avaliar e implementar alternativas dende unha perspectiva global e sostible da cadea de subministración.
  C6 Coñecer e identificar os aspectos de deseño e xestión máis relevantes na planificación e operacións da demanda, desenvolvendo a capacidade para deseñar, innovar, avaliar e implementar alternativas / melloras nesta área.
  C7 Coñecer e identificar os aspectos máis relevantes do deseño e xestión de compras de produtos e servizos, desenvolvendo a capacidade para deseñar, innovar, avaliar e implementar alternativas / melloras neste campo
  C8 Coñecer e identificar os aspectos máis relevantes do deseño e xestión na rede de distribución física, desenvolvendo a capacidade para deseñar, innovar, avaliar e implementar alternativas / melloras na devandita rede desde unha perspectiva de cadea de subministración global e sostible.
  C9 Coñecer e identificar os aspectos máis relevantes do deseño e xestión da rede de transporte de mercadorías, nos seus diferentes modos, desenvolvendo a capacidade para deseñar, innovar, avaliar e implementar alternativas / melloras na devandita rede desde unha perspectiva global e sostible da cadea de subministración
  C10 Coñecer e identificar os aspectos máis relevantes do deseño e xestión do sistema de información da cadea de subministración, desenvolvendo a capacidade para deseñar, innovar, avaliar e implementar alternativas / melloras no devandito sistema
  C11 Coñecer e identificar os aspectos máis relevantes do deseño e xestión de loxística do comercio electrónico, desenvolvendo a capacidade para deseñar, innovar, avaliar e implementar alternativas / melloras neste campo.
  C12 Coñecer e identificar os aspectos máis relevantes das tecnoloxías ligadas ao concepto Industria 4.0, desenvolvendo a capacidade de seleccionar e aplicar estas tecnoloxías para mellorar a cadea de subministración.
Choose D Code Competences
  D1 Ter capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria.
  D2 Ter capacidade para comunicarse oralmente e por escrito en lingua galega
  D3 Incorporar no exercicio profesional criterios de sostenibilidade e compromiso ambiental. Incorporar aos proxectos o uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000