Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Decisións de investimento
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Exame de preguntas de desenvolvemento Avaliación continua a través de exames de preguntas de desenvolvemento con resolución de proba escrita presencial, sobre a adquisición de competencias da materia (80%). Sumaranse á entrega de exercicios resoltos (20%).
Os alumnos poderán optar entre avaliación continua (100% nota final), ou de maneira alternativa, avaliación global de toda a materia nos exames finais e fin de carreira das convocatorias oficiais (100% nota final).
Sistema de avaliación continua: Realizaranse ao longo do curso 2 probas, cunha ponderación do 40% e 40% respectivamente. A elas sumaranse a entrega de exercicios resoltos (20%).
Os estudantes poderán optar entre avaliación continua ou avaliación global a través de exame final (100%). Non hai data límite para comunicar a decisión entre avaliación continua ou final. Nos exames finais non se conserva a nota de avaliación continua e necesariamente haberá que realizar un exame final global co 100% da cualificación.
80 B1
B3
B10
B11
B13
B14
C3
C5
C7
C10
C11
C12
C16
Resolución de problemas e/ou exercicios Unicamente para avaliación continua, entrega de exercicios que sumarán á cualificación dos exames de preguntas de desenvolvemento para obter o 100% da cualificación 20 B1
B10
B11
B13
B14
C3
C5
C7
C10
C11
C12
C16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado poderá elixir ser avaliado mediante o sistema de
avaliación continua (AC), ou alternativamente optar por unha proba de
Avaliación Global (AG). A avaliación por defecto é a AC. O alumnado poderá
elixir AG segundo o procedemento e o prazo establecido polo centro. A elección
de AG supón a renuncia ao dereito de seguir avaliándose mediante as actividades
de EC que resten e á cualificación obtida ata ese momento en calquera das
probas que xa se realizaron.

AC. En caso de non renunciar á avaliación continua:

Sistema de avaliación continua: Realizaranse ao longo do
curso 2 probas, cunha ponderación do 40% e 40% respectivamente. A elas
sumaranse a entrega de exercicios resoltos (20%). Non se esixe nota mínima nas
partes e para superar a materia esíxese que a suma das notas sexa maior ou
igual a 5 puntos.

A asistencia ás clases prácticas e teóricas non é
obrigatoria para asistir ás probas de AC.

Considerarase que o alumnado se ha presentado á avaliación
continua cando se presentou a algunha de próbalas/actividades de avaliación
desta modalidade.

Nas probas finais de AG non se conserva a nota de AC e
necesariamente haberá que realizar un exame final global co 100% da
cualificación.

Non é necesario comunicar a asistencia ou renuncia á AC.
Xustificarase coa asistencia, conservando o dereito á AG. A asistencia á AG
implica a renuncia ás cualificacións previas de AC.

AG en primeira oportunidade (convocatoria de febreiro I
cuadrimestre/convocatoria de maio-xuño II cuadrimestre). O alumnado será
avaliado mediante exame de preguntas de desenvolvemento con resolución de proba
escrita presencial, sobre a adquisición de competencias da materia (100%). Para
aprobar a materia requírese unha puntuación mínima de 5 puntos. 

AG na segunda oportunidade (convocatoria extraordinaria de
xullo) e na convocatoria de Fin de Carrera, o alumnado será avaliado mediante
exame de preguntas de desenvolvemento con resolución de proba escrita
presencial, sobre a adquisición de competencias da materia (100%). Para aprobar
a materia requírese unha puntuación mínima de 5 puntos. 

Os estudantes que non participen na AC nin na AG, figurarán
nas actas como “non presentados”.

Recoméndase ao alumnado ter en conta o Título VII (Do uso de
medios ilícitos), do Regulamento sobre a Avaliación, a cualificación e a
calidade dá docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado
(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/normativa/documento/downloadbyhash/4904ced4d24eb81fe5715ddde2c48c59c0a7c4d624cd0e7491df7a753985ccfa

 As datas e horas das probas de AG (de primeira e segunda
oportunidade) son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado
pola Xunta de Facultade para o curso 2023/24. En caso de conflito ou
disparidade entre as datas de exames, prevalecerán as publicadas na web da
facultade, http://fccee.uvigo.es/organizacion-docente.html.

Información sobre horario de titorías e xeito de solicitude en Moovi
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Aviso Legal