Guia docente 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  A2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  A3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  A4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  A5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.
  B2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.
  B3 Capacidade do estudantado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios.
  B4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas.
  B5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o título.
  B6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no grao.
  B7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.
  B8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico.
  B9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías.
  B10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas ao proceso comunicativo.
Sinale C Código Habilidades
  C1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.
  C2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.
  C3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.
  C4 Coñecemento básico da lingua latina e a súa cultura.
  C5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.
  C6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.
  C7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria.
  C8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.
  C9 Coñecemento de retórica e estilística.
  C10 Coñecemento dos conceptos e métodos da literatura comparada.
  C11 Coñecemento da evolución histórica interna e externa do español.
  C12 Coñecemento da evolución histórica interna e externa do galego.
  C13 Coñecemento da situación sociolingüística da lingua galega/española.
  C14 Coñecemento teóricos e metodolóxicos para o ensino da lingua materna.
  C15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas.
  C16 Coñecemento da historia dos países da Península Ibérica.
  C17 Capacidade para elaborar textos orais e escritos de diferente tipo.
  C18 Capacidade para localizar, utilizar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros instrumentos informáticos e Internet.
  C19 Capacidade para avaliar críticamente a bibliografía consultada e encadrala nunha perspectiva teórica.
  C20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes formatos.
  C21 Coñecemento teórico e práctico da fonética e da fonoloxía do galego, español e portugués.
  C22 Coñecemento da situación sociolingüística da lingua portuguesa.
Sinale D Código Competencias
  D1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
  D2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.
  D3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa, latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais)
  D4 Capacidade para adaptarse a novas situacións.
  D5 Capacidade de xerar novas ideas.
  D6 Capacidade de xestionar a información.
  D7 Apreciación da diversidade e a multiculturalidade.
  D8 Habilidade para traballar de forma autónoma.
  D9 Capacidade crítica e de autocrítica.
  D10 Capacidade de análise e síntese.
  D11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.
  D12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000