Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Fonética e fonoloxía da lingua galega
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Valorarase a asistencia ás clases sempre e cando sexa máis do 80% delas, así como a participación activa nelas. Para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL esta puntuación súmase á parte "Resolución de problemas ou exercicios" 5 CB2
CB5
CG7
CE1
CE21
CT5
CT12
Resolución de problemas de forma autónoma Durante o curso, o docente especificará que actividades prácticas das propostas son avaliables. Especificamente, o estudante deberá entregar nas datas indicadas a transcrición fonética estreita de 4 textos propostos polo docente e, obrigatoriamente, o resumo crítico de tres artigos (antes do 30 de abril) que se indican na "Bibliografía" que se entregará na clase.Tamén se valorará a participación activa na resolución das outras actividades. O alumnado de avaliación única deberán realizar obligatoriamente un "Traballo titorado", para o cal deberán pórse en contacto co profesor.
O dito anteriormente é tamén válido para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL.
25 CB1
CB5
CG1
CG7
CE1
CE5
CE17
CE21
CT1
CT2
CT8
CT11
Exame de preguntas obxectivas Realizarase unha proba escrita de resposta curta na última semana de clase sobre os contidos teórico-prácticos da materia. Esta proba coincidirá o mesmo día ca o "Exame de preguntas de desenvolvemento". O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL realizará os exames sempre de xeito presencial na mesma data có resto do alumnado.
O alumnado de avaliación única, sexa semipresencial ou presencial, realizará este exame escrito na data que dispoña o calendario oficial de exames de maio da Facultade.
30 CG2
CG7
CE1
CE5
CE8
CE17
CE21
CT1
CT2
CT10
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizarase unha proba escrita de resposta longa na última semana de clase sobre os contidos teórico-prácticos da materia. Esta proba coincidirá o mesmo día cá proba de "Resolución de problemas e/ou exercicios". O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL realizará os exames sempre de xeito presencial na mesma data có resto do alumnado.
O alumnado de avaliación única, sexa semipresencial ou presencial, realizará este exame escrito na data que dispoña o calendario oficial de exames de maio da Facultade.
30 CG2
CG7
CE1
CE5
CE8
CE17
CE21
CT2
CT10
Exame oral O alumnado realizará un exame oral na última semana de clase na que terá que demostrar o dominio da pronuncia do galego. É obrigado superar esta proba para aprobar a materia. 10 CE1
CE17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Existen dous sistemas de avaliación da materia:
a) Avaliación continua, para o alumnado que asista regularmente ás clases, e realice e entregue as tarefas de
avaliación indicadas polo profesor en tempo e forma. É  obrigatorio entregar os tres  resumos de bibliografía antes do 30 de abril, se non non se poderán realizar as probas escritas. A puntuación final obterase da suma das porcentaxes das puntuacións expresadas arriba. De non superar algunha das actividades que se avalían, o profesor poderá mandar repetilas para corrixilas. En todo caso, o/a alumno/a, polo menos, deberá ter aprobado os apartados de "Exame de preguntas obxectivas" e "Exame de preguntas de desenvolvemento"; estes exames escritos realizaranse na última semana de clase. De non superar a materia na convocatoria de maio, o alumnado deberá realizar un exame escrito na convocatoria oficial de xullo. Na semana final de clases tamén se realizará un exame oral individual, que o alumnado deberá superar para aprobar a materia. Se por causa xustificada algún alumno/a non pode cumprir a condición de asistencia regular ás clases e a entrega das tarefas deberá comunicarllo ó docente, quen poderá habilitar outras actividades compensatorias. No caso de que o/a alumno/a renuncie á avaliación continua ou incumpra as condicións esixidas para a avaliación continua pasará a ser avaliado polo sistema b) de "Avaliación única".

b) Avaliación única. O alumnado que non opte polo sistema de "avaliación continua", para superar a materia na convocatoria de maio deberá entregar obrigatoriamente un "Traballo titorado" (20% da nota final) o día do exame escrito e examinarse sobre todos os contidos da materia nun exame escrito final único (70%) que se celebrará na data que dispoña o calendario oficial de exames da Facultade; ese mesmo día farase tamén un exame oral (10% da nota). De non superar a materia en maio, o alumnado deberá repetir as partes suspensas na convocatoria de xuño/xullo, na data que dispoña a Facultade. O/A alumno/a deberá superar obrigatoriamente o exame oral para aprobar a materia. O "Traballo titorado" consistirá na gravación, transcrición e comentario dun texto do galego oral. Deberán poñerse en contacto co profesor para máis detalles deste traballo. Os/as alumnos/as que opten por este sistema poderán asistir ás aulas e ser atendidos nas titorías cando o solicitaren.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000