Guia docente 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma 2, IV: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Proba previa de gramática e expresión escrita. 10 CE1
CE4
CE18
CE21
CE27
CT2
CT9
CT23
Resolución de problemas de forma autónoma Exercicios realizados fose da aula a través da plataforma Moovi, corrixidos en clase e avaliados a partir dos ítems enviados á plataforma. 10 CE1
CE4
CE18
CE21
CE27
CT2
CT9
CT23
Presentación Presentación en grupo ou individualmente dun traballo realizado polo alumno 10 CE18
CT23
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba control de lectura dun libro proposto. 10 CE1
CE2
CE4
CE27
CT2
CT9
CT17
CT23
Exame de preguntas obxectivas 1. Proba final práctica sobre os contidos gramaticales e léxicos explicados en clase (EG) : 20%.
2. Proba final de comprensión e expresión escrita (ECEE) : 20%.
3. Proba final de lectura e expresión e comprensión oral (ECEO):
20%.
60 CE1
CE4
CE8
CE18
CE21
CE27
CT2
CT9
CT17
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS
Na 1ª edición das actas, o alumnado será avaliado mediante o sistema de evaluaciónn continua indicado arriba. As probas non entregadas contarán como un cero. Para aprobar a materia, será necesario dar conta da lectura anotada, elaborar e presentar o traballo na data requirida e obter polo menos 10/20 en cada unha do tres probas finais, que tendrán lugar durante a úlltima semana de docencia.
O alumnado que, por motivos xustificados, non poida acollerse á evaluación continua deberá indicalo ao profesor ao comezo
do curso. Neses casos, tendrá que examinarse do 100% da materia polo sistema de evaluación única, segúnn os
seguintes porcentaxes: Lectura anotada: 25%, EG: 25%, ECEE: 25%, ECEO: 25%. Este exame final tendrá lugar dentro do
periodo de exámenes, na data aprobada en Xunta de FFT.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)
Na segunda edición das actas (xullo), todo o alumnado proveniente da primeira convocatoria (decembro-xaneiro), tanto na modalidade de avaliación continua como na de avaliación única, examinarase exclusivamente da parte da materia que non supere. O alumnado que non se presentou na primeira convocatoria será avaliado nesta segunda polo procedemento de avaliación única. O exame nesta convocatoria terá lugar durante o período de exames de xullo, na data aprobada en Xunta de FFT.

Notas xerais
O plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un suspenso global na materia. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade.
Recoméndase o traballo continuado e a consulta frecuente dos medios de comunicación *francófonos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000