Educational guide 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma 2, III: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado
Elaboración de traballo escrito de resumos de lecturas, charlas e outros tutelados na aula e realizados de forma autónoma
10 A2
A3
C4
C18
D15
D23
Presentación 1 presentación oral relacionada coa destreza de expresión oral e de comprensión escrita 10 A4
C18
C24
D15
D22
Práctica de laboratorio Proba práctica de resolución de tarefas relacionadas coa destreza de comprensión oral e escrita. 20 A2
A4
A5
C2
C10
C18
D2
D10
D12
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba de coñecemento da teoría e aplicación da mesma e exercicios de tipo gramatical aplicación práctica da mesma 40% e una proba de expresión escrita 20% 60 A1
A4
A5
C4
C18
C30
D10
D23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

AVALIACIÓN CONTINUA:

As tarefas previstas para avaliación continua serán entregadas/realizadas segundo estas datas aproximadas:

- Proba práctica (tarefas de comprensión oral e escrita) (20%): mediados de outubro - Traballo escrito de resumos de lecturas, etc. (10%): mediados de novembro

- Presentación oral do devandito traballo (10%): mediados de novembro

- Proba final teórico-práctica (60%): mediados de decembro (última semana de docencia; a data publicarase en Moovi). Será  de contido práctico e teórico (40%
de aplicación da parte teórica e 20% de avaliación da expresión escrita).

Tamén se terá en conta a participación activa no curso. 

Solo
computarán para facer a media as probas o traballos cun mínimo
dun valor de 4/10 

En caso de plaxio, anota final é de suspenso.

Teráse en conta para a avaliación: a lectura do libro como destreza de comprensión lectora, a expresión oral, a argumentación, expresión escrita e a gramática vista ao longo do curso.

AVALIACIÓN ÚNICA:

Haberá unha única proba que constituirá o 100% da nota final. O exame para o alumnado de avaliación única será na data establecida no calendario de exames da FFT. 

Os alumnos que non superen a avaliación continua e os que non se presentaron ao Final, farán en xullo unha proba final que contará o 100% da nota (30/70parte práctica e teórica) na data establecida no calendario de exames da FFT.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un suspenso na materia. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido dasrespostas senón tamén a súa corrección lingüística.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000