Educational guide 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma 2, III: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado
Elaboración de traballo escrito de resumos de lecturas, charlas e outros tutelados na aula e realizados de forma autónoma
10 CB2
CB3
CE4
CE18
CT15
CT23
Presentación 1 presentación oral relacionada coa destreza de expresión oral e de comprensión escrita 10 CB4
CE18
CE24
CT15
CT22
Práctica de laboratorio Proba práctica de resolución de tarefas relacionadas coa destreza de comprensión oral e escrita. 20 CB2
CB4
CB5
CE2
CE10
CE18
CT2
CT10
CT12
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba de coñecemento da teoría e aplicación da
mesma
60 CB1
CB4
CB5
CE4
CE18
CE30
CT10
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

AVALIACIÓN CONTINUA:

As tarefas previstas para avaliación continua serán entregadas/realizadas segundo estas datas aproximadas:

- Proba práctica (tarefas de comprensión oral e escrita) (20%): mediados de outubro - Traballo escrito de resumos de lecturas, etc. (10%): mediados de novembro

- Presentación oral do devandito traballo (10%): mediados de novembro

- Proba final teórico-práctica (60%): mediados de decembro (última semana de docencia; a data publicarase en Moovi)

Tamén se terá en conta a participación activa no curso. Solo
computarán para facer a media as probas o traballos cun mínimo
dun valor de 4/10 

.. En caso de plaxio, anota final é de suspenso.

Teráse en conta para a avaliación: a lectura do libro como destreza de comprensión lectora, a expresión oral, a argumentación, expresión escrita e a gramática vista ao longo do curso.

AVALIACIÓN ÚNICA:

Haberá unha única proba que constituirá o 100% da nota final. O examepara o alumnado de avaliación única será na data establecida no calendariode exames da FFT.

Os alumnos que non superen a avaliación continua e os que non se presentaronao Final, farán en xullo unha proba final que contará o 100% da nota (30/70parte práctica e teórica) na data establecida no calendario de exames da FFT.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou examesuporá un suspenso na materia. Alegar descoñecemento do que supón unplaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido dasrespostas senón tamén a súa corrección lingüística.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000