Guia docente 2023_24
Facultad de Comunicación
Grao en Publicidade e Relacións Públicas
 Materias
  Planificación e xestión de medios publicitarios
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Prácticas varias. Avalíanse todos os traballos, a maioría de carácter individual e de maneira independente. Todos han de estar aprobados para poder facer media. 30 B1
C12
C15
D3
Prácticas con apoio das TIC Prácticas na aula de informática utilizando PC e o programa excel de microsoft 30 B1
C12
C15
D3
Exame de preguntas obxectivas Exame con dous partes. Un primeira tipo test que vale un 50% do total e unha segunda parte que vale o 50% restante. 40 B1
C3
C4
C12
C15
D2
D3
D6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

PUNTO 1.
SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA. DESCRICIÓN

O sistema de
avaliación por defecto é o sistema de avaliación continua.

1. 1. Sobre
a materia

A materia
Planificación e xestión de medios publicitarios está incluída no plan de
estudos do Grao en Publicidade e Relacións Públicas como unha materia de
carácter obrigatorio para todos os alumnos e alumnas que pretendan conseguir o
referido título.

Esta materia
impártese en réxime PRESENCIAL polo que é deber dos estudantes asistir ás
sesións docentes prácticas e teóricas no horario establecido polo centro.

A asistencia é
obrigatoria, tanto á teoría como ás clases prácticas. Os estudantes deben
asistir con regularidade á materia (mínimo un 80% das clases), no caso de non
superar esa cifra, perderán o dereito para ser avaliados

1.2. Sobre os baremos de avaliación continua da materia

O sistema de avaliación da materia realízase atendendo a
tres factores:

a) Superar a parte práctica, coa realización das
actividades programadas.Todos os alumnos teñen a obrigación de subir todos os
traballos do curso a plataforma Moovi nas datas establecidas. As datas de
entrega das prácticas serán comunicadas con antelación suficiente de maneira
verbal na aula e a través de notificacións ao correo a través de Moovi. Non se
admite BAIXO NINGUNHA CIRCUNSTANCIA entrega de prácticas fóra de prazo. A
entrega fóra de prazo supón suspender esa práctica.

b) Superar a parte teórica, mediante un exame escrito que
se realizará na data sinalada polo centro. Para superar a parte práctica
deberán realizarse as actividades programadas en tempo e forma e sempre baixo a
supervisión docente. Estas
actividades valoraranse sobre un máximo de 10 puntos e supoñen un 60% da
avaliación da materia. É necesario alcanzar un mínimo dun 5 nas prácticas para
poder facer media.

Para superar a
parte teórica os alumnos e alumnas deberán superar un exame escrito individual
sobre os contados teóricos que se impartan na aula e que están recollidos no
programa. O exame valorarase sobre un máximo de 10 puntos e supón un 40% da
avaliación da materia. É necesario alcanzar un mínimo dun 4 no exame para poder
facer media.

c)
Asistencia e participación do alumnado nas clases teóricas e prácticas.

A asistencia a
clase é unha condición obrigada para poder ser avaliado. Aqueles alumnos ou
alumnas que non asistan ás clases prácticas constarán como SUSPENSO na parte
práctica.

Resumo de
probas e porcentaxe de valoración global do conxunto de tarefas que implica esa
proba

•           Proba 1 (P1): Exame. Valoración do
40% sobre o total da nota.

•           Proba 2 (P2): Entrega de traballos
prácticos. Valoración do 30% sobre o total da nota.

•           Proba 3 (P3): Realización de
prácticas na aula. Valoración do 30% sobre o total da nota.

P1(40%) + P2(30%) +P3(30%) = 100% da nota

 

Requisitos para superar a materia:

· Ter aprobados todos os traballos prácticos

· Aprobar o exame teórico

A nota final é o resultado da media de ambas as notas
(non se fará media con algunha das partes suspensa).

IMPORTANTE

Calquera contido explicado ou referenciado en clase
(teoría & práctica) é susceptible de ser materia de exame.

Para aprobar a materia hai que aprobar todas as prácticas
e o exame en todas as súas partes (test, desenvolvemento).

1.3. Sobre o control de asistencia

En todas as sesións prácticas e de seminario tomarase
nota dos membros asistentes (Folla de firmas indicando nome, DNI e firma).

Durante todo o semestre tan só será posible realizar DÚAS
Xustificacións das faltas de asistencia, que deberá ser realizada mediante a
presentación do correspondente xustificante médico ou laboral. A decisión de
admisión do mesmo dependerá do docente e nunca se poderá realizarse máis aló
dunha semana despois da ausencia.

As prácticas semanais son obrigatorias, presenciais, e
realizaranse durante cúrsoo. En caso de existir dificultades obxectivas para a
asistencia, será necesario comunicalo por escrito e manter unha titoría
presencial nas dúas (2) primeiras semanas do curso.

A presente normativa é aplicable a todos os alumnos e
alumnas matriculados nesta materia SEN EXCEPCIÓN

IMPORTANTE. Aqueles alumno/as que opten polo sistema de
avaliación global deberán seguir as pautas e indicacións que se detallan no
PUNTO 3 desta guía.

 

PUNTO 2. SEGUNDA OPORTUNIDADE. BREVE DESCRICIÓN.

Aquilo/as estudantes que cursen avaliación continua
deberán superar en segunda convocatoria todas aquelas metodoloxías ou probas
que non superase en primeira convocatoria.

Aquilo/as
estudantes que cursen avaliación global deberán someterse en 2ª convocatoria ás
mesmas condicións descritas na avaliación global.

A efectos de
coordinar a segunda oportunidade, o alumnado deberá contactar co docente
responsable da memoria, quen establecerá próbalas pertinentes ben sexa en
Moovi, ou de forma presencial durante a data establecida e aprobada en Xunta de
Facultade.

As condicións
de segunda oportunidade descritas aquí aplícanse para o resto de convocatorias
sucesivas.

 

PUNTO 3.
SISTEMA DE AVALIACIÓN GLOBAL. DESCRICIÓN

O sistema de
avaliación por defecto da Universidade de Vigo é o sistema de avaliación
continua. Aqueles alumnos que opten polo sistema de avaliación global deberán
seguir as seguinte pautas.

Pautas formais imprescindibles previas á
avaliación:

O alumnado deberá informar o docente da súa renuncia
expresa ao sistema de avaliación continua no prazo establecido polo centro para
tal fin, achegando cuberto e asinado o documento habilitado para tal fin.

Pautas o día da avaliación:

A proba de avaliación global realizarase na data e
horarios previstos polo centro no calendario de exames oficial e avaliará de
forma sistemática todas as metodoloxías e probas establecidas na guía docente.
O estudante deberá superar todas e cada unha das probas de avaliación previstas
que se detallan a continuación obtendo unha cualificación mínima de 5 puntos en
cada unha delas. Dada a extensión das probas o alumnado que se acolla a
avaliación global deberá dispoñer de 5 horas (descansos non incluídos) para a
realización das mesmas a partir da hora oficial de inicio do exame da materia
segundo o calendario oficial.

O alumno/para deberá superar todas e cada unha das
seguintes probas de avaliación que a continuación se detallan cunha
cualificación mínima de 5.

Breve
descrición e porcentaxe de valoración das probas:

PROBA 1: Os/as
estudantes que efectúen a avaliación global realizarán o mesmo exame de
preguntas obxectivas que os estudantes que cursan avaliación continua. Mesmo
día, mesmo horario, mesmas pautas. O exame, en todas as súas partes, ten un
peso dun 40% sobre o total da nota. Hai que obter un cualificación mínima de 5
en todas as súas partes para aprobar esta parte. Con menos de 5 non se fai
media, aínda que o resto de probas estean aprobadas.

PROBA 2. Debe
facer entrega o día da data oficial de exame de dous (2) traballos expostos
polo profesor. O conxunto de traballos expostos ten un peso dun 30% sobre o
total da nota. Hai que obter unha cualificación mínima de 5 en cada traballo
para aprobar esta parte. Con menos de 5 non se fai media, aínda que o outro traballo
estea aprobado. O detalle das probas, a forma de entrega, as tarefas para
realizar e os criterios de avaliación recibiraos o alumno nun documento ad hoc
explicativo na plataforma Moovi.

PROBA 3. Despois de terminar o exame, e cumpridos os
períodos de descanso entre probas que marca a normativa, o alumno/para asistirá
acompañado do profesor da materia preferiblemente á aula na que se impartiron
as clases prácticas. O alumno/para deberá realizar unha selección de prácticas
realizadas e explicadas polo profesor na aula ao longo da avaliación continua.
De non estar dispoñible ese espazo, realizarase ou ben na aula de exame ou ben
no espazo que o centro teña dispoñible. A proba durará un máximo de dúas horas
desde o momento de inicio da mesma. O detalle das tarefas para realizar, os
prazos e os criterios de avaliación explicaráselle ao alumno/a en a aula. Para
a realización da parte práctica non é posible empregar os equipos persoais do
alumnado nin consultar a documentación da materia en Moovi. Calquera das
violacións destas condicións anulará a proba para realizar. Esta proba, en
conxunto, ten un peso dun 30% sobre o total da nota. Hai que obter unha
cualificación mínima de 5 en cada unha das tarefas expostas para aprobar esta
parte. Con menos de 5 non se fai media, aínda que o resto de probas estean
aprobadas.

Resumo de probas e porcentaxe de valoración global do
conxunto de tarefas que implica esa proba

•           Proba 1
(P1): Exame. Valoración do 40% sobre o total da nota.

•           Proba 2 (P2): Entrega de traballos
prácticos. Valoración do 30% sobre o total da nota.

•           Proba 3 (P3): Realización de
prácticas na aula. Valoración do 30% sobre o total da nota.

P1(40%) + P2(30%) +P3(30%) = 100% da nota

 

Insístese de novo en que, para aprobar a materia, é
imprescindible aprobar en tempo e forma todas as probas (1,2 e 3). Cunha nota
inferior a 5 en calquera das probas, non se fai media aínda que o resto de
probas estean aprobadas. Por tanto, o/o alumno/para deberá obter unha
cualificación mínima de 5 en todas as probas para aprobar.

 

Outros aspectos para considerar

A información sobre as probas de avaliación, o seu
formato, extensión, rúbrica de avaliación e canles de entrega serán detalladas
a través da plataforma Moovi. É responsabilidade do alumno ou alumna estar
atento á información subida e recompilar a información específica e
complementaria que sexa precisa para superar a materia.

Os materiais para o estudo da materia serán os subidos a
Moovi e os apuntamentos das sesións impartidas na aula, tanto en sesións
teóricas como prácticas. É responsabilidade do alumno/para estar atento á
información subida a Moovi e recompilar os apuntamentos e documentación non
subidos a Moovi que sexan obxecto de exame e/o explicativos das distintas
probas de avaliación.

A guía docente presenta a formulación xeral da materia.
Por motivos de extensión e ante a imposibilidade de subir documentación
complementaria na plataforma Docnet, os detalles máis concretos sobre o sistema
de avaliación global xestionaranse en tempo e forma a través da plataforma
Moovi.

Para todo o non contemplado e/o detallado de forma
expresa nesta guía, tomarase como referencia as indicacións do Regulamento
sobre a avaliación, a cualificación e a calidade dá docencia e do proceso de
aprendizaxe do estudantado (Aprobado non claustro do 18 de abril de 2023).
Dispoñible en:  https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/565

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000