Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
Sinale B Código Coñecementos
  B1 1.1 Comprender, elaborar e saber aplicar os procedementos, estratexias, actividades, recursos, técnicas e métodos que interveñen no proceso de enseñanza-aprendizaxe con eficiencia, desenvolvendo todo o curso da acción en todos os sectores de intervención profesional de actividade física e deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; adestramento físico e deportivo; exercicio físico para a saúde; dirección de actividade física e deporte).
  B2 2.1 Saber orientar, diseñar, aplicar e avaliar técnico-científicamente exercicio físico e condición física nun nivel avanzado, baseado na evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos e tipos de actividades para toda a población e con énfasis nas poboacións de carácter especial como son: persoas maiores (terceira idade), escolares, persoas con discapacidade e persoas con patologías, problemas de saúde ou asimilados (diagnosticadas e/ou prescritas por un médico), atendendo ao xénero e á diversidade.
  B3 2.2 Identificar, comunicar e aplicar criterios científicos anatómico-fisiolóxicos e biomecánicos a un nivel avanzado de competencias no deseño, desenvolvemento e avaliación técnico-científica de procedementos, estratexias, accións, actividades e orientacións adecuadas; previr, minimizar e/ou evitar un risco para a saúde na práctica de actividade física e deportiva en todo tipo de poboación.
  B4 3.2 Saber promover, asesorar, deseñar, aplicar e avaliar tecnico-científicamente programas de actividade física, exercicio físico e deportes axeitados e variados, adaptados ás necesidades, demandas e características individuais e grupais de toda a poboación, facendo fincapé nas persoas maiores. persoas maiores), o xénero feminino e diversidade, escolares, persoas con discapacidade e persoas con patoloxías, problemas de saúde ou similares (diagnosticadas e/ou prescritas por un médico).
  B5 3.5 Organizar a promoción de políticas, estratexias e programas educativos sobre aspectos da saúde pública, en relación coa actividade física e o deporte (para a prevención de factores de risco e enfermidades); así como cooperar con outros axentes implicados nel: en calquera sector de intervención profesional da actividade física e do deporte.
  B6 5.2 Identificar, organizar, dirixir, planificar, coordinar, implantar e realizar unha avaliación técnico-científica dos distintos tipos de actividades físicas e deportivas adaptadas ao desenvolvemento, características e necesidades das persoas e ao tipo de actividade, espazo e actividade. entidade, en todo tipo de actividades físicas e servizos deportivos, incluídos os eventos deportivos, e en calquera tipo de organización, poboación, contexto, medio e poboación e facendo fincapé en poboacións especiais como: persoas maiores (maiores), escolares, persoas con discapacidade. e persoas con patoloxías, problemas de saúde ou similares (diagnosticados e/ou prescritos por un médico) e en calquera sector da actividade física profesional e da intervención deportiva (educación físico-deportiva formal e informal; adestramento físico e deportivo; exercicio físico para a saúde; dirección). da actividade física e do deporte) garantindo a seguridade, a eficacia e a profesionalidade na actividade desenvolvida cumprindo a normativa vixente.
  B7 5.3 Identificar, organizar, dirixir, planificar, coordinar, implantar e avaliar o desempeño profesional dos recursos humanos, facendo fincapé na dirección, coordinación, planificación, supervisión e avaliación técnico-científica da actividade, do rendemento desenvolvido e da prestación de servizos por parte de Os profesionais da actividade física e do deporte, en todo tipo de servizos e en calquera tipo de organización, contexto, contorno e con énfase en poboacións de especial carácter e en calquera sector da actividade física e da intervención deportiva profesional, garantindo seguridade, eficacia e profesionalidade. na actividade desenvolvida en cumprimento da normativa vixente.
  B8 5.4 Identificar, organizar, dirixir, planificar, coordinar, implantar e realizar a avaliación técnico-científica dos recursos organizativos e materiais e das instalacións deportivas, incluíndo o seu deseño básico e funcional, así como a adecuada selección e utilización, para cada tipo de actividade, con a finalidade de conseguir actividades físicas e deportivas seguras, eficientes e saudables, adaptadas ao desenvolvemento, características e necesidades das persoas e ao tipo de actividade, espazo e entidade en calquera tipo de organización, poboación, contexto e en calquera sector de intervención profesional de actividade física e deportiva e facendo fincapé nas poboacións de carácter especial e garantindo a seguridade, a eficacia e a profesionalidade na actividade desenvolvida no cumprimento da normativa vixente.
  B9 6.1 Coñecer e comprender as bases da metodología do traballo científico.
  B10 6.2 Analizar, revisar e seleccionar o efecto e a eficacia da práctica dos métodos, técnicas e recursos de investigación e da metodoloxía de traballo científico, na resolución de problemas que requiran o emprego de ideas creativas e innovadoras.
  B11 7.1 Coñecer e saber aplicar os principios éticos, deontolóxicos e de xustiza social no desempeño e implicación profesional, así como ter hábitos de rigor científico e profesional e unha actitude constante de servizo aos cidadáns no exercicio da súa práctica profesional coa que se pretende. mellora, excelencia, calidade e eficiencia.
  B12 7.2 Coñecer, elaborar e saber aplicar as condicións ético-deontolóxicas, estrutural-organizativas, o desempeño profesional e a normativa do exercicio profesional dos Licenciados en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, en calquera sector profesional da actividade física e do deporte (educación formal e físico-deportivo informal; adestramento físico e deportivo; exercicio físico para a saúde; dirección de actividade física e deporte); así como poder desenvolver un traballo multidisciplinar.
  B13 7.3 Comprender, saber explicar e difundir as funcións, responsabilidades e importancia dun bo profesional Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, así como analizar, comprender, identificar e reflexionar de forma crítica e autónoma sobre a súa identidade, formación e rendemento profesional para acadar o fins e beneficios da actividade física e do deporte de forma adecuada, segura, saudable e eficiente en todos os servizos físico-deportivos ofrecidos e prestados e en calquera sector profesional da actividade física e do deporte.
Sinale C Código Habilidades
  C1 1.1 Comprender, elaborar e saber aplicar os procedementos, estratexias, actividades, recursos, técnicas e métodos que interveñen no proceso de enseñanza-aprendizaxe con eficiencia, desenvolvendo todo o curso da acción en todos os sectores de intervención profesional de actividade física e deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; adestramento físico e deportivo; exercicio físico para a saúde; dirección de actividade física e deporte).
  C2 1.2 Deseñar e aplicar o proceso metodolóxico composto pola observación, reflexión, análise, diagnóstico, execución, avaliación técnico-científica e/ou divulgación en distintos contextos e en todos os sectores da intervención profesional na actividade física e o deporte.
  C3 1.3 Comunicarse e interactuar de forma adecuada e eficiente, na actividade física e deportiva, en diversos contextos de intervención, demostrando habilidades docentes de forma consciente, natural e continua.
  C4 1.4. Adaptar a intervención educativa ás características e necesidades individuais de toda a poboación e facendo fincapé en poboacións de carácter especial como: escolares, maiores (maiores), persoas con mobilidade reducida e persoas con patoloxías, problemas de saúde ou similares (diagnosticados e/ou similares). prescrito por un médico), tendo en conta o xénero e a diversidade.
  C5 2.1 Saber orientar, diseñar, aplicar e avaliar técnico-científicamente exercicio físico e condición física nun nivel avanzado, baseado na evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos e tipos de actividades para toda a población e con énfasis nas poboacións de carácter especial como son: persoas maiores (terceira idade), escolares, persoas con discapacidade e persoas con patologías, problemas de saúde ou asimilados (diagnosticadas e/ou prescritas por un médico), atendendo ao xénero e á diversidade.
  C6 2.2. Identificar, comunicar e aplicar criterios científicos anatómico-fisiolóxicos e biomecánicos a un nivel avanzado de competencias no deseño, desenvolvemento e avaliación técnico-científica de procedementos, estratexias, accións, actividades e orientacións adecuadas; previr, minimizar e/ou evitar un risco para a saúde na práctica de actividade física e deportiva en todo tipo de poboación.
  C7 2.3 Deseñar e aplicar de forma fluída, natural, consciente e continuada, un exercicio físico e unha condición física adecuados, eficientes, sistemáticos, variados, baseados en evidencia científica, para o desenvolvemento de procesos de adaptación e mellora ou readaptación de determinadas capacidades de cada persoa en relación ao ser humano. o movemento e a súa optimización; co fin de poder resolver problemas desestruturados, de complexidade crecente e imprevisibles e con énfase en poboacións de carácter especial.
  C8 2.4 Articular e amosar un nivel avanzado de destreza na análise, deseño e avaliación de probas de avaliación e control da condición física e do rendemento físico-deportivo.
  C9 2.5 Saber readaptar, reciclar e/ou reeducar persoas, colectivos ou equipos con lesións e patoloxías (diagnosticadas e/ou prescritas por un médico), compiten ou non, mediante actividades físico-deportivas e exercicios físicos adecuados ao seu características e necesidades.
  C10 2.6 Mostrar un nivel avanzado na planificación, aplicación, control e avaliación dos procesos de adestramento físico e deportivo.
  C11 3.1 Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar e avaliar estratexias, accións e actividades que favorezan a adhesión a un estilo de vida activo e a participación e a práctica regular e saudable da actividade física e do deporte e do exercicio físico de forma adecuada, eficiente e segura por parte dos cidadáns. co fin de mellorar a súa saúde global, benestar e calidade de vida, e facendo fincapé en poboacións especiais como: persoas maiores (maiores), escolares, persoas con discapacidade e persoas con patoloxías, de saúde ou asimiladas (diagnosticadas e/ou prescritas). por un médico) tendo en conta o xénero e a diversidade.
  C12 3.2 Saber promover, asesorar, deseñar, aplicar e avaliar tecnico-científicamente programas de actividade física, exercicio físico e deportes axeitados e variados, adaptados ás necesidades, demandas e características individuais e grupais de toda a poboación, facendo fincapé nas persoas maiores. persoas maiores), o xénero feminino e diversidade, escolares, persoas con discapacidade e persoas con patoloxías, problemas de saúde ou similares (diagnosticadas e/ou prescritas por un médico).
  C13 3.3 Articular e despregar programas de fomento, orientación, coordinación, supervisión e avaliación técnico-científica da actividade física, o exercicio físico e o deporte para toda a poboación, facendo fincapé nas poboacións de carácter especial, coa presenza dun profesional ou realizados de forma independente polo cidadán, nos distintos tipos de espazos e en calquera sector da actividade física e da intervención profesional do deporte (ensinanzas físico-deportivas formais e informais; adestramento físico e deportivo; exercicio físico para a saúde; xestión da actividade física e deportiva) segundo ás posibilidades e necesidades dos cidadáns, para acadar a súa autonomía, comprensión e a maior e adecuada práctica da actividade física e do deporte.
  C14 3.4 Promover a educación, a difusión, a información e a orientación constante ás persoas e líderes sobre os beneficios, a significación, as características e os efectos positivos da práctica regular da actividade física e deportiva e do exercicio físico, dos riscos e danos dunha práctica inadecuada e dos elementos e criterios que identifiquen a súa correcta execución, así como información, orientación e asesoramento sobre as posibilidades de actividade física e deportiva adecuadas no seu contorno en calquera sector de intervención profesional.
  C15 3.5 Organizar a promoción de políticas, estratexias e programas educativos sobre aspectos da saúde pública, en relación coa actividade física e o deporte (para a prevención de factores de risco e enfermidades); así como cooperar con outros axentes implicados nel: en calquera sector de intervención profesional da actividade física e do deporte.
  C16 4.3 Desenvolver e poñer en práctica a avaliación técnico-científica dos elementos, métodos, procedementos, actividades, recursos e técnicas que conforman as manifestacións do movemento e dos procesos de condición física e exercicio físico; tendo en conta o desenvolvemento, as características, as necesidades e o contexto dos individuos, os distintos tipos de poboación e os espazos onde se realiza a actividade física e o deporte; nos distintos sectores da intervención profesional e con énfase en poboacións de carácter especial.
  C17 5.1 Analizar, diagnosticar e avaliar os elementos, a estrutura, a situación e as características de todo tipo de organizacións de actividade física e deportiva, así como os elementos lexislativos e legais relacionados coa actividade física e o deporte.
  C18 5.2 Identificar, organizar, dirixir, planificar, coordinar, implantar e realizar unha avaliación técnico-científica dos distintos tipos de actividades físicas e deportivas adaptadas ao desenvolvemento, características e necesidades das persoas e ao tipo de actividade, espazo e actividade. entidade, en todo tipo de actividades físicas e servizos deportivos, incluídos os eventos deportivos, e en calquera tipo de organización, poboación, contexto, medio e poboación e facendo fincapé en poboacións especiais como: persoas maiores (maiores), escolares, persoas con discapacidade. e persoas con patoloxías, problemas de saúde ou similares (diagnosticados e/ou prescritos por un médico) e en calquera sector da actividade física profesional e da intervención deportiva (educación físico-deportiva formal e informal; adestramento físico e deportivo; exercicio físico para a saúde; dirección). da actividade física e do deporte) garantindo a seguridade, a eficacia e a profesionalidade na actividade desenvolvida cumprindo a normativa vixente.
  C19 5.3 Identificar, organizar, dirixir, planificar, coordinar, implantar e avaliar o desempeño profesional dos recursos humanos, facendo fincapé na dirección, coordinación, planificación, supervisión e avaliación técnico-científica da actividade, do rendemento desenvolvido e da prestación de servizos por parte de Os profesionais da actividade física e do deporte, en todo tipo de servizos e en calquera tipo de organización, contexto, contorno e con énfase en poboacións de especial carácter e en calquera sector da actividade física e da intervención deportiva profesional, garantindo seguridade, eficacia e profesionalidade. na actividade desenvolvida en cumprimento da normativa vixente.
  C20 5.4 Identificar, organizar, dirixir, planificar, coordinar, implantar e realizar a avaliación técnico-científica dos recursos organizativos e materiais e das instalacións deportivas, incluíndo o seu deseño básico e funcional, así como a adecuada selección e utilización, para cada tipo de actividade, con a finalidade de conseguir actividades físicas e deportivas seguras, eficientes e saudables, adaptadas ao desenvolvemento, características e necesidades das persoas e ao tipo de actividade, espazo e entidade en calquera tipo de organización, poboación, contexto e en calquera sector de intervención profesional de actividade física e deportiva e facendo fincapé nas poboacións de carácter especial e garantindo a seguridade, a eficacia e a profesionalidade na actividade desenvolvida no cumprimento da normativa vixente.
  C21 5.5 Articular e despregar asesoramento, certificación e avaliación técnico-científica das actividades físicas e deportivas e dos recursos en todos os servizos, contextos, contornos e sectores de intervención profesional da actividade física e deportiva, así como no deseño e elaboración de informes técnicos en todos os servizos de actividade física e deporte.
  C22 6.2 Analizar, revisar e seleccionar o efecto e a eficacia da práctica dos métodos, técnicas e recursos de investigación e da metodoloxía de traballo científico, na resolución de problemas que requiran o emprego de ideas creativas e innovadoras.
  C23 6.3 Articular e despregar con rigor e actitude científica as xustificacións sobre as que elaborar, apoiar, xustificar e xustificar de forma constante e profesional todos os actos, decisións, procesos, procedementos, actuacións, actividades, tarefas, conclusións, informes e desempeño profesional.
  C24 6.4 Articular e despregar procedementos, procesos, protocolos, análises propios, con rigor e actitude científica en materias de carácter social, xurídico, económico, científico ou ético, cando sexa necesario e pertinente en calquera sector profesional da actividade física e do deporte (educación formal). e informal físico-deportivo; adestramento físico e deportivo; exercicio físico para a saúde; dirección de actividade física e deporte).
  C25 7.1 Coñecer e saber aplicar os principios éticos, deontolóxicos e de xustiza social no desempeño e implicación profesional, así como ter hábitos de rigor científico e profesional e unha actitude constante de servizo aos cidadáns no exercicio da súa práctica profesional coa que se pretende. mellora, excelencia, calidade e eficiencia.
  C26 7.2 Coñecer, elaborar e saber aplicar as condicións ético-deontolóxicas, estrutural-organizativas, o desempeño profesional e a normativa do exercicio profesional dos Licenciados en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, en calquera sector profesional da actividade física e do deporte (educación formal e físico-deportivo informal; adestramento físico e deportivo; exercicio físico para a saúde; dirección de actividade física e deporte); así como poder desenvolver un traballo multidisciplinar.
  C27 7.3 Comprender, saber explicar e difundir as funcións, responsabilidades e importancia dun bo profesional Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, así como analizar, comprender, identificar e reflexionar de forma crítica e autónoma sobre a súa identidade, formación e rendemento profesional para acadar o fins e beneficios da actividade física e do deporte de forma adecuada, segura, saudable e eficiente en todos os servizos físico-deportivos ofrecidos e prestados e en calquera sector profesional da actividade física e do deporte.
Sinale D Código Competencias
  D1 1.1. Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y métodos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso de la acción en todos los sectores de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y deporte).
  D2 1.2. Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del deporte.
  D3 1.3 Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en contextos de intervención diversos, demostrando habilidades docentes de forma consciente, natural y continuada.
  D4 1.4. Adaptar a intervención educativa ás características e necesidades individuais de toda a poboación e facendo fincapé en poboacións de carácter especial como: escolares, maiores (maiores), persoas con mobilidade reducida e persoas con patoloxías, problemas de saúde ou similares (diagnosticados e/ou similares). prescrito por un médico), tendo en conta o xénero e a diversidade.
  D5 2.1 Saber orientar, diseñar, aplicar e avaliar técnico-científicamente exercicio físico e condición física nun nivel avanzado, baseado na evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos e tipos de actividades para toda a población e con énfasis nas poboacións de carácter especial como son: persoas maiores (terceira idade), escolares, persoas con discapacidade e persoas con patologías, problemas de saúde ou asimilados (diagnosticadas e/ou prescritas por un médico), atendendo ao xénero e á diversidade.
  D6 2.2 Identificar, comunicar e aplicar criterios científicos anatómico-fisiolóxicos e biomecánicos a un nivel avanzado de competencias no deseño, desenvolvemento e avaliación técnico-científica de procedementos, estratexias, accións, actividades e orientacións adecuadas; previr, minimizar e/ou evitar un risco para a saúde na práctica de actividade física e deportiva en todo tipo de poboación.
  D7 2.3 Deseñar e aplicar de forma fluída, natural, consciente e continuada, un exercicio físico e unha condición física adecuados, eficientes, sistemáticos, variados, baseados en evidencia científica, para o desenvolvemento de procesos de adaptación e mellora ou readaptación de determinadas capacidades de cada persoa en relación ao ser humano. o movemento e a súa optimización; co fin de poder resolver problemas desestruturados, de complexidade crecente e imprevisibles e con énfase en poboacións de carácter especial.
  D8 2.4 Articular e amosar un nivel avanzado de destreza na análise, deseño e avaliación de probas de avaliación e control da condición física e do rendemento físico-deportivo.
  D9 2.5 Saber readaptar, reciclar e/ou reeducar persoas, colectivos ou equipos con lesións e patoloxías (diagnosticadas e/ou prescritas por un médico), compiten ou non, mediante actividades físico-deportivas e exercicios físicos adecuados ao seu características e necesidades.
  D10 2.6 Mostrar un nivel avanzado na planificación, aplicación, control e avaliación dos procesos de adestramento físico e deportivo.
  D11 3.1 Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar e avaliar estratexias, accións e actividades que favorezan a adhesión a un estilo de vida activo e a participación e a práctica regular e saudable da actividade física e do deporte e do exercicio físico de forma adecuada, eficiente e segura por parte dos cidadáns. co fin de mellorar a súa saúde global, benestar e calidade de vida, e facendo fincapé en poboacións especiais como: persoas maiores (maiores), escolares, persoas con discapacidade e persoas con patoloxías, de saúde ou asimiladas (diagnosticadas e/ou prescritas). por un médico) tendo en conta o xénero e a diversidade.
  D12 3.2 Saber promover, asesorar, deseñar, aplicar e avaliar tecnico-científicamente programas de actividade física, exercicio físico e deportes axeitados e variados, adaptados ás necesidades, demandas e características individuais e grupais de toda a poboación, facendo fincapé nas persoas maiores. persoas maiores), o xénero feminino e diversidade, escolares, persoas con discapacidade e persoas con patoloxías, problemas de saúde ou similares (diagnosticadas e/ou prescritas por un médico).
  D13 3.3 Articular e despregar programas de fomento, orientación, coordinación, supervisión e avaliación técnico-científica da actividade física, o exercicio físico e o deporte para toda a poboación, facendo fincapé nas poboacións de carácter especial, coa presenza dun profesional ou realizados de forma independente polo cidadán, nos distintos tipos de espazos e en calquera sector da actividade física e da intervención profesional do deporte (ensinanzas físico-deportivas formais e informais; adestramento físico e deportivo; exercicio físico para a saúde; xestión da actividade física e deportiva) segundo ás posibilidades e necesidades dos cidadáns, para acadar a súa autonomía, comprensión e a maior e adecuada práctica da actividade física e do deporte.
  D14 3.4 Promover a educación, a difusión, a información e a orientación constante ás persoas e líderes sobre os beneficios, a significación, as características e os efectos positivos da práctica regular da actividade física e deportiva e do exercicio físico, dos riscos e danos dunha práctica inadecuada e dos elementos e criterios que identifiquen a súa correcta execución, así como información, orientación e asesoramento sobre as posibilidades de actividade física e deportiva adecuadas no seu contorno en calquera sector de intervención profesional.
  D15 3.5 Organizar a promoción de políticas, estratexias e programas educativos sobre aspectos da saúde pública, en relación coa actividade física e o deporte (para a prevención de factores de risco e enfermidades); así como cooperar con outros axentes implicados nel: en calquera sector de intervención profesional da actividade física e do deporte.
  D16 4.1 Desenvolver con fluidez procedementos e protocolos para resolver problemas non estruturados, imprevisibles e cada vez máis complexos, articulando e despregando un dominio dos elementos, métodos, procesos, actividades, recursos e técnicas que conforman as habilidades motrices básicas, as actividades físicas, as habilidades deportivas, o xogo, a expresión expresiva. actividades corporales e de danza, e actividades na natureza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e metodoloxicamente integrada para toda a poboación e con énfase en poboacións de carácter especial como: persoas maiores (maiores), escolares, persoas con discapacidade e persoas con patoloxías, problemas de saúde ou asimilados (diagnosticados e/ou prescritos por un médico), tendo en conta o xénero e a diversidade e en calquera sector de intervención profesional da actividade física e do deporte (educación física formal e informal- deporte; formación física e deportiva). ; exercicio físico para a saúde; dirección de actividade física e deporte).
  D17 4.2 Desenvolver con fluidez procedementos e protocolos para resolver problemas non estruturados, impredicibles e cada vez máis complexos, articulando e despregando un dominio dos elementos, métodos, procedementos, actividades, recursos, técnicas e procesos propios da condición física e do exercicio físico de forma adecuada, eficiente e sistemática. , variada e metodoloxicamente integrada para toda a poboación e con énfase en poboacións de carácter especial como: persoas maiores (maiores), escolares, persoas con discapacidade e persoas con patoloxías, problemas de saúde ou similares (diagnosticados e/ou prescritos por un médico). ), tendo en conta o xénero e a diversidade e en calquera sector de intervención profesional da actividade física e do deporte.
  D18 4.3 Desenvolver e poñer en práctica a avaliación técnico-científica dos elementos, métodos, procedementos, actividades, recursos e técnicas que conforman as manifestacións do movemento e dos procesos de condición física e exercicio físico; tendo en conta o desenvolvemento, as características, as necesidades e o contexto dos individuos, os distintos tipos de poboación e os espazos onde se realiza a actividade física e o deporte; nos distintos sectores da intervención profesional e con énfase en poboacións de carácter especial.
  D19 5.1 Analizar, diagnosticar e avaliar os elementos, a estrutura, a situación e as características de todo tipo de organizacións de actividade física e deportiva, así como os elementos lexislativos e legais relacionados coa actividade física e o deporte.
  D20 5.2 Identificar, organizar, dirixir, planificar, coordinar, implantar e realizar unha avaliación técnico-científica dos distintos tipos de actividades físicas e deportivas adaptadas ao desenvolvemento, características e necesidades das persoas e ao tipo de actividade, espazo e actividade. entidade, en todo tipo de actividades físicas e servizos deportivos, incluídos os eventos deportivos, e en calquera tipo de organización, poboación, contexto, medio e poboación e facendo fincapé en poboacións especiais como: persoas maiores (maiores), escolares, persoas con discapacidade. e persoas con patoloxías, problemas de saúde ou similares (diagnosticados e/ou prescritos por un médico) e en calquera sector da actividade física profesional e da intervención deportiva (educación físico-deportiva formal e informal; adestramento físico e deportivo; exercicio físico para a saúde; dirección). da actividade física e do deporte) garantindo a seguridade, a eficacia e a profesionalidade na actividade desenvolvida cumprindo a normativa vixente.
  D21 5.3 Identificar, organizar, dirixir, planificar, coordinar, implantar e avaliar o desempeño profesional dos recursos humanos, facendo fincapé na dirección, coordinación, planificación, supervisión e avaliación técnico-científica da actividade, do rendemento desenvolvido e da prestación de servizos por parte de Os profesionais da actividade física e do deporte, en todo tipo de servizos e en calquera tipo de organización, contexto, contorno e con énfase en poboacións de especial carácter e en calquera sector da actividade física e da intervención deportiva profesional, garantindo seguridade, eficacia e profesionalidade. na actividade desenvolvida en cumprimento da normativa vixente.
  D22 5.4 Identificar, organizar, dirixir, planificar, coordinar, implantar e realizar a avaliación técnico-científica dos recursos organizativos e materiais e das instalacións deportivas, incluíndo o seu deseño básico e funcional, así como a adecuada selección e utilización, para cada tipo de actividade, con a finalidade de conseguir actividades físicas e deportivas seguras, eficientes e saudables, adaptadas ao desenvolvemento, características e necesidades das persoas e ao tipo de actividade, espazo e entidade en calquera tipo de organización, poboación, contexto e en calquera sector de intervención profesional de actividade física e deportiva e facendo fincapé nas poboacións de carácter especial e garantindo a seguridade, a eficacia e a profesionalidade na actividade desenvolvida no cumprimento da normativa vixente.
  D23 5.5 Articular e despregar asesoramento, certificación e avaliación técnico-científica das actividades físicas e deportivas e dos recursos en todos os servizos, contextos, contornos e sectores de intervención profesional da actividade física e deportiva, así como no deseño e elaboración de informes técnicos en todos os servizos de actividade física e deporte.
  D24 6.1 Coñecer e comprender as bases da metodoloxía do traballo científico.
  D25 6.2 Analizar, revisar e seleccionar o efecto e a eficacia da práctica dos métodos, técnicas e recursos de investigación e da metodoloxía de traballo científico, na resolución de problemas que requiran o emprego de ideas creativas e innovadoras.
  D26 6.3 Articular e despregar con rigor e actitude científica as xustificacións sobre as que elaborar, apoiar, xustificar e xustificar de forma constante e profesional todos os actos, decisións, procesos, procedementos, actuacións, actividades, tarefas, conclusións, informes e desempeño profesional.
  D27 6.4 Articular e despregar procedementos, procesos, protocolos, análises propios, con rigor e actitude científica en materias de carácter social, xurídico, económico, científico ou ético, cando sexa necesario e pertinente en calquera sector profesional da actividade física e do deporte (educación formal). e informal físico-deportivo; adestramento físico e deportivo; exercicio físico para a saúde; dirección de actividade física e deporte).
  D28 7.1 Coñecer e saber aplicar os principios éticos, deontolóxicos e de xustiza social no desempeño e implicación profesional, así como ter hábitos de rigor científico e profesional e unha actitude constante de servizo aos cidadáns no exercicio da súa práctica profesional coa que se pretende. mellora, excelencia, calidade e eficiencia.
  D29 7.2 Coñecer, elaborar e saber aplicar as condicións ético-deontolóxicas, estrutural-organizativas, o desempeño profesional e a normativa do exercicio profesional dos Licenciados en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, en calquera sector profesional da actividade física e do deporte (educación formal e físico-deportivo informal; adestramento físico e deportivo; exercicio físico para a saúde; dirección de actividade física e deporte); así como poder desenvolver un traballo multidisciplinar.
  D30 7.3 Comprender, saber explicar e difundir as funcións, responsabilidades e importancia dun bo profesional Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, así como analizar, comprender, identificar e reflexionar de forma crítica e autónoma sobre a súa identidade, formación e rendemento profesional para acadar o fins e beneficios da actividade física e do deporte de forma adecuada, segura, saudable e eficiente en todos os servizos físico-deportivos ofrecidos e prestados e en calquera sector profesional da actividade física e do deporte.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000