Guia docente 2023_24
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Máster Universitario en Enxeñería Aeronáutica
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Aptitud para deseñar, construír, inspeccionar, certificar e manter todo tipo de aeronaves e vehículos espaciais
  A2 Coñecemento adecuado de mecánica de fluídos avanzada, con especial énfase na mecánica computacional de fluídos e os fenómenos de turbulencia
  A3 Comprensión e dominio das leis da aerodinámica externa en diferentes réximes de voo, e aplicación á aerodinámica numérica e experimental.
  A4 Aplicación dos coñecementos adquiridos en diferentes disciplinas á resolución de problemas complexos de aeroelasticidade
  A5 Comprensión e dominio da mecánica de voo atmosférico (rendementos, estabilidade, control estático e dinámico), mecánica orbital e dinámica de actitudes.
  A6 Coñecemento adecuado dos materiais metálicos e materiais compostos utilizados na fabricación de vehículos aeroespaciais
  A7 Coñecementos e habilidades que permitan comprender e levar a cabo os procesos de fabricación de vehículos aeroespaciais
  A8 Coñecementos e habilidades para a análise e deseño estrutural de aeronaves e vehículos espaciais, incluíndo a aplicación de programas de cálculo e deseño avanzado de estruturas.
  A9 Capacidade para deseñar, executar e analizar as probas en terra e en voo de vehículos aeroespaciais, así como para realizar un proceso completo de certificación dos mesmos.
  A10 Coñecemento adecuado dos distintos subsistemas de aeronaves e vehículos espaciais
  A11 Capacidade para deseñar, construír e seleccionar a central eléctrica máis adecuada para un vehículo aeroespacial, incluídas as centrais autoderivadas.
  A12 Coñecemento adecuado de mecánica de fluídos avanzada, con especial énfase nas técnicas experimentais e numéricas utilizadas na mecánica de fluídos.
  A13 Comprensión e dominio dos fenómenos asociados á combustión e á transferencia de calor e masa
  A14 Comprensión e dominio das leis da aerodinámica interna, así como a súa aplicación xunto con outras disciplinas, á resolución de problemas complexos de aeroelasticidade e sistemas de propulsión.
  A15 Coñecemento adecuado dos materiais e procesos de fabricación empregados nos sistemas de propulsión
  A16 Coñecementos adecuados de aerojets, turbinas de gas, motores foguetes e turbomáquinas
  A17 Capacidade para realizar o deseño mecánico de diferentes compoñentes dun sistema de propulsión, así como do sistema de propulsión no seu conxunto.
  A18 Capacidade para deseñar, executar e analizar ensaios de sistemas de propulsión, e para levar a cabo o proceso completo de certificación dos mesmos
  A19 Coñecemento adecuado dos diferentes subsistemas das plantas de propulsión de vehículos aeroespaciais
  A20 Capacidade para definir e proxectar sistemas de navegación e xestión de tráfico aéreo, deseñar espazos aéreos, manobras e servidumes aeronáuticas.
  A21 Coñecementos adecuados de aviónica e software de a bordo, técnicas de simulación e control empregadas na navegación aérea
  A22 Coñecemento adecuado da propagación das ondas e da problemática dos enlaces coas estacións terrestres
  A23 Capacidade para proxectar sistemas RADAR e axudas á navegación aérea
  A24 Coñecemento adecuado das tecnoloxías da información e das comunicacións aeronáuticas
  A25 Coñecemento adecuado das diferentes normativas aplicables á navegación e circulación aérea, así como capacidade para certificar sistemas de navegación aérea.
  A26 Capacidade para levar a cabo plans directores e proxectos aeroportuarios e xestión de obras de infraestruturas, edificios e instalacións aeroportuarias
  A27 Capacidade para a planificación, deseño, construción e xestión de aeroportos, e capacidade para o proxecto das súas instalacións eléctricas
  A28 Coñecemento adecuado do funcionamento do transporte aéreo
  A29 Comprensión e dominio da organización aeronáutica nacional e internacional e do funcionamento dos distintos modos do sistema mundial de transporte, con especial incidencia no transporte aéreo.
  A30 Coñecemento adecuado das disciplinas de cartografía, xeodesia, topografía e xeotecnia, aplicadas ao deseño dun aeroporto e de todas as súas infraestruturas.
  A31 Capacidade para realizar a certificación aeroportuaria
  A32 Realización, presentación e defensa, unha vez obtidos todos os créditos do plan de estudos, dun exercicio orixinal realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto integral de Enxeñaría Aeronáutica de carácter profesional no que se recollen as competencias adquiridas nas ensinanzas.
  A33 Competencia para planificar, proxectar, xestionar e certificar os procedementos, infraestruturas e sistemas de apoio á actividade aeroespacial, incluídos os sistemas de navegación aérea.
  A34 Concurso para o proxecto de construcións e instalacións aeronáuticas e espaciais, que requiran dun proxecto conxunto integrado, pola diversidade das súas tecnoloxías, a súa complexidade ou os amplos coñecementos técnicos requiridos.
  A35 Comprender e aplicar os coñecementos, métodos e ferramentas necesarios para desenvolver proxectos de enxeñería espacial.
  A36 Deseñar produtos espaciais que se correspondan coas necesidades dos axentes implicados, definindo funcións, conceptos e a súa arquitectura.
  A37 Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da competencia, con creatividade, innovación e espírito de mellora no traballo persoal e dos membros do equipo.
Sinale B Código Coñecementos
Sinale C Código Habilidades
Sinale D Código Competencias
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000