Guia docente 2023_24
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Traballo Social
 Materias
  Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Nas sesións grupos medianos orientarase a realización das tarefas para o deseño e elaboración do traballo de investigación a entregar por escrito con formato académico. Accións de obrigado complimento en tempo e forma para acadar unha avaliación positiva. 40 A4
A5
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C12
C15
C18
C19
C22
C23
C25
D1
D2
D3
D4
D7
D8
D9
D10
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D22
D23
D24
Seminario Os alumnos deberan realizar as tarefas encomendadas para cada sesión do seminario e corresponderanse cos pasos básicos dunha investigación.
A asistencia será necesaria para poder acadar a cualificación deste apartado, e ademáis debe presentar as tarefas encomendadas.
10 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B4
B5
B6
C2
C3
C5
C6
C8
C9
C10
C15
C17
C22
C23
D1
D2
D3
D8
D9
D10
D15
D16
D17
D18
D19
D22
D23
D24
Exame de preguntas obxectivas Constará de 20 a 30 preguntas de resposta alternativa utilizando na súa corrección a fórmula: a-e/n-1. Versará sobre os contidos da materia desenvolvidos nas sesións maxistrais. 40 A1
A3
A4
A5
B1
B2
B4
B5
B6
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C12
C15
C17
C18
C19
C22
C23
C25
D1
D2
D3
D4
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D22
D23
D24
Debate Presentación e defensa do traballo de investigación. 10 C4
C8
C9
C12
C15
C17
C18
C25
D2
D3
D6
D9
D10
D17
D18
D20
D23
D24
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Os alumnos entregarán a ficha  ao profesor no primeiro mes de clase, especificando o tipo de asistencia elixido. Nos criterios de avaliación final da materia teranse en conta todo o conxunto de aspectos incluídos nos diferentes apartados desta Guía Docente, directamente vinculados co seguimento do ritmo de aprendizaxe do alumno, tomando como punto de partida a observación sistemática diaria do profesor desde o primeiro día de clases.

A) Criterios específicos de avaliación para alumnado con avaliación continua:

Serán alumnos asistentes os que teñan unha asistencia mínima, dun 80% nas Sesións Maxistrais e un 80% nos Seminarios. As puntuación que poden acadar por apartados serán:

1.- Proba tipo test  (ata un máx. de 4 puntos) e mín. de 2. Cunha puntuación inferior a 2, non se acadaría a puntuación positiva na materia.
2.- Seminarios Grupos Medianos (máx. 1 punto), asistencia e participación.
3.- Traballos tutelados: presentación-entrega dos traballos e un (máx. 4 puntos)
4.- Outras: pola exposición/Debate (1 punto).

B) Criterios específicos de avaliación global

Deberán poñerse en contacto co profesor canto antes, pero alomenos no primeiro mes de clases. As puntuacións que poden acadar serán as seguintes:

1.- Proba tipo test (máx. 5 puntos)
2.- Traballo tutelado (máx. 4 puntos)
3.- Defensa traballo tutelado (1)

C) Segunda convocatoria 

Os alumnos que non acaden positivamente algunha das partes de que consta a avaliación desta materia, poderán recuperala na convocatoria de xullo. As partes da materia superadas na 1º oportunidade, non serán
obxecto de avaliación na 2º, considerándose, polo tanto, como aprobados
nese curso académico.


D) O sistema de cualificacións expresarase numéricamente, dacordo co establecido no artigo 5 do RD 1125/2003 de 5 de setembro (BOE do 18), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións unviersitarias de carácter oficial.

E) En coherencia co carácter inclusivo que caracteriza a Facultade de Educación e Traballo social,
esta guía poderá ser adaptada para atender ás necesidades específicas de apoio educativo que
presente o alumnado adscrito ao programa PIUNE (PAT).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000