Educational guide 2024_25
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte
 Materias
  Sistemas de información económico-financieira
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Estudo de casos Estudos de situacións de empresas reais. Casos reais 35 A1
A2
A3
A4
A5
B4
C4
C5
D4
D6
Obradoiro Resolución de casos prácticos 35 A1
A2
A3
A4
A5
B2
B3
C2
C3
C4
C6
D4
Exame de preguntas obxectivas Tests realizados na plataforma de ensino virtual da Universidade a xeito de autoavaliación por parte do alumnado 30 A1
A2
A3
A4
A5
B2
B4
C3
C4
C5
C6
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado poderá elixir ser avaliado mediante o sistema de Avaliación continua (AC), ou alternativamente, optar por unha proba de Avaliación Global (AG).

A avaliación por defecto é a AC.

O alumnado poderá elixir AG segundo o procedemento e o prazo establecido polo Centro. A elección de AG supón a renuncia ao dereito de seguir avaliándose mediante as actividades de AC que resten e á cualificación obtida ata ese momento en calquera das probas que xa tiveron lugar.

-- Avaliación continua. En caso de non renunciar á avaliación continua:

Neste caso o alumnado deberá realizar o conxunto de actividades e probas de avaliación descrito no apartado de Metodoloxías/Probas que valerán o 35%, 35% e 30% da nota respectivamente.

Para poder ser avaliado por este sistema hai que asistir polo menos ao 75% das horas de docencia presencial.

-- Avaliación global.

O alumnado será avaliado mediante unha proba teórico-práctica na data oficial fixada no calendario de exames da Facultade. Esta proba representa o 100% da nota.

No suposto de non superar a nota en primeira oportunidade, o alumnado poderá ser avaliado de novo na segunda oportunidade a través dunha proba teórico-práctica na data oficial fixada no calendario de exames do Master. Esta proba suporá o 100% da nota.

Os estudantes que non participen na AC nin na AG, figurarán nas actas como “non presentados”.

Recoméndase ao alumnado ter en conta o Título VII (Do uso de medios ilícitos), do Regulamento sobre a Avaliación, a cualificación e a calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado (https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/normativa/documento/downloadbyhash/4904ced4d24eb81fe5715ddde2c48c59c0a7c4d624cd0e7491df7a753985ccfa )

As datas e horas das probas de AG (de primeira e segunda oportunidade) son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Comisión Académica do Master (CAM) para o presente curso. En caso de conflito ou disparidade entre as datas de exames, prevalecerán as publicadas na web do Master: www.mbadeporte.es

Uso de IA en Traballos Académicos

Advertencia: O uso de ferramentas de intelixencia artificial (IA), incluíndo pero nonlimitándose á xeración de texto, creación de contido e asistencia nainvestigación, debe adherirse estritamente ás directrices de integridadeacadémica. Uso Incorrecto:

1. Plaxio: Presentar contido xerado por IA como propio sen adebida cita considérase plaxio e viola as políticas de integridade académica.

2. Falsificación: Utilizar a IA para fabricar datos,referencias ou calquera parte do traballo académico representa unhafalsificación da autenticidade do traballo.

3. Asistencia Non Ética: Depender da IA para completartarefas, ensaios ou traballos de investigación sen o recoñecemento adecuado noné ético e socava o proceso de aprendizaxe. 


Uso Adecuado:
• Verificación: O contido xerado por IA debe serrevisado e verificado polo estudante ou investigador para asegurar a súaexactitude e relevancia.

Consecuencias:
O incumprimento destas directrices supoñerá unha cualificación de 0 (cero)na correspondente materia independentemente de que só se utilizou para untraballo ou parte da avaliación. Ademais, poden promoverse outras medidasdisciplinarias previstas pola Universidade.


Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000