Guia docente 2023_24
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde
 Materias
  Planificación de Destinos Turísticos e Desenvolvemento Sostible
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
B1 Analizar e relacionar a dimensión e o carácter dinámico do Turismo e o seu incidencia na Xestión e Dirección.
B2 Predecir os potenciais turísticos dun territorio.
B4 Definir prioridades na consecución de obxectivos.
B5 Hipotetizar as novas situacións.
B6 Aconsellar estratexias e resolver problemas.
B7 Planear nun contexto de responsabilidade social.
B8 Inferir e valorar con espírito crítico os resultados obtidos.
B11 Organizar e liderar equipos.
B12 Definir as competencias e habilidades a nivel individual, grupal e organizativo.
B13 Promover o coñecemento e desenvolver instrumentos e procedementos que sexan sensibles ao recoñecemento das diferenzas entre mulleres e homes, procedencia e funcionalidad, á vez que potencien o enriquecimiento humano dos equipos e das persoas sen diferenciar en canto a xénero, oportunidades e accesibilidad para todos, incluíndo os valores democráticos da sociedade europea actual, o fomento da cultura da paz e a protección medioambiental.
C1 Aplicar instrumentos de planificación.
C3 Aplicar sistemas de calidade e xestión medioambiental, económica e social.
C4 Explicar o marco legal que regula as actividades turísticas.
C6 Describir as áreas de xestión da administración pública turística.
C7 Listar as competencias e funcións das diferentes áreas de xestión.
C9 Describir as políticas públicas que afectan ao destino.
C13 Gestionar o territorio turístico con criterios sostenibles.
C15 Diagnosticar necesidades e oportunidades e identificar as potencialidades e ameazas do destino.
C17 Explicar o destino turístico como sistema.
C20 Relacionar axentes implicados no desenvolvemento do produto turístico.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000