Guia docente 2023_24
Facultad de Derecho
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Estudo de casos Realización dos casos prácticos prateados na aula, que se realizarán de forma individual ou en grupo. Carácter obrigatorio para o alumnado que siga a avaliación continua. Esíxese de tres premisas de maneira acumulativa: asistencia mínima ao 80 % das sesións, participación activa e entrega de tarefas. 20 A2
A3
A4
B1
B4
C40
D1
D3
D5
Traballo tutelado Traballo elaborado en grupo sobre un tema do programa da materia de debe redactarse segundo as normas establecidas e que debe presentarse na aula polo alumnado integrante do grupo #ante o profesorado e resto de alumnado. A falta de exposición por parte do alumno/a que participase na elaboración escrita do mesmo impide a súa avaliación de maneira que o alumno/a que non expoña obterá un 0 na cualificación. 20 A2
A3
A4
B1
B4
C40
D1
D4
D5
Exame de preguntas obxectivas Proba de avaliación global que inclúe preguntas abertas sobre un tema. Tema de desenvolvemento ou resposta longa que será valorado como máximo co 40 % da nota. 40 A2
A3
B1
B4
C40
D1
D5
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 probas parciais non liberatorias que avaliarán os coñecementos do alumnado sobre a materia, que inclúen preguntas pechadas de diferentes alternativas de resposta.
Cada proba constará de 10 preguntas, que se cualificarán da seguinte maneira: resposta correcta 1 pto, resposta en branco 0 pto., resposta incorrecta -0.03 pto.
Cada proba representará un 10% da cualificación total do 20 %.
20 A2
A3
B1
B4
C40
D1
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

 SISTEMAS DE AVALIACIÓN :

Enténdese como regra xeral que o alumnado opta polo sistema de avaliación continua. Igualmente, tras o primeiro mes desde o comezo do curso académico, habilitarase un prazo de 10 dias hábiles para que o alumnado matriculado manifeste, formalmente, a intención de acollerse ao devandito sistema de avaliación continua.

O alumnado poderá renunciar á avaliación continua e á nota obtida por esta, e ir á parte práctica do exame, nas mesmas condicións que os estudantes que non participaron na avaliación continua.

En ambos os sistemas, o alumnado deberá facer un exame final sobre a teoría, e os alumnos de avaliación non continua, ademais do devandito exame, farán outro final sobre a práctica.

1ª EDICIÓN DE ACTAS
Sistema de avaliación continua:
O alumnado que opte por este sistema, para poder sumar a cualificación da parte teórica (40% exame de preguntas obxectivas e 20 % de resolución de problemas e exercicios) e a parte práctica (20 % estudos de casos e 20 % traballo tutelado), deberá obter como mínimo as seguintes cualificacións:
.Na teoría: Un 4 sobre 10 na proba de preguntas obxectivas debendo obter como mínimo un 3 en cada pregunta formulada.

.Na práctica: Un 3 sobre 10 na parte práctica, sumando a parte do estudo de casos e o traballo tutelado.

No mesmo curso gardaranse as notas da práctica da avaliación continua da primeira convocatoria para a segunda convocatoria de xullo.
Sistema de avaliación non continua :
O alumnado que non se siga o sistema de avaliación continua, por deixalo, por non poder asistir ou por calquera outro motivo, deberá comunicalo á coordinadora da materia por correo electrónico.

A elección da avaliación global supón a renuncia ao dereito a seguir avaliándose das actividades da avaliación continua que lle resten e á cualificación obtida ata o momento en calquera das probas que realizase.

O alumnado que se acolla a esta sistema de avaliación deberá facer unha proba de avaliación global integrada por un exame de preguntas de desenvolvemento en relación aos contidos da materia, máis dúas preguntas máis respecto dos alumnos que seguisen é sistema de avaliación continua, en todas elas deberase obter un 3 como mínimo.

Devandito exame terá un valor do 70 % da cualificación. Ademais, realizará 2 casos prácticos cun valor máximo do 30 %(15 % cada un deles)/deles). Para poder sumar a cualificación da parte teórica e práctica, deberase obter un mínimo de 4 sobre 10 na parte teórica e un 3 sobre 10 na parte práctica.
Ningún dos sistemas ou falta de presentación: O alumnado que non siga ningún dos sistemas ou non realice o exame final figurará nas Actas como non presentado.

2ª EDICIÓN DE ACTAS
Sistema de avaliación continua :
Mesma tipoloxía de avaliación, conservando o alumnado a cualificación obtida na parte práctica.
Sistema de avaliación continua :
Mesma tipoloxía de avaliación.

CONVOCATORIAFIN DE CARRERA:

Exame fin de carreira realizarase do mesmo xeito que para os estudantes que non participaron na avaliación continua.

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIAIS:

Realizarase a adaptación curricular #de acordo con o suxerido polo/a coordinador/a de discapacidade segundo os protocolos da Universidade.
DATAS, HORARIOS E LUGAR DE REALIZACIÓNDE As PROBAS DE AVALIACIÓN:
As datas, horarios e lugar de realización das probas de avaliación das diferentes convocatorias serán os sinalados no calendario das probas de avaliación aprobado pola xunta de facultade para o curso 2023/2024.

PUBLICACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS:

As cualificacións da materia, tanto para a convocatoria ordinaria como para a extraordinaria, efectuarase a través da Secretaria virtual. O alumnado deberá ter activada a función de comunicación a móbiles. Igualmente, a través da plataforma moovi recibirán un aviso da publicación das cualificacións e da data da revisión prevista.
RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA
Inclúese recensión de bibliografía para facilitar ao alumnado unha fonte de manuais sobre os contidos da materia, de carácter meramente informativo, aos que poden acudir para completar explicacións que proporcionen os docentes.
USO DE MEDIOS LICITOS
Recoméndase ao alumnado ter en conta o Título VII do Regulamento sobre Avaliación, cualificación e calidade da docencia e o proceso de aprendizaxe do estudantado. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Regulamento%20de%20estudantes%20de%20a%20Universidade%20de%20Vigo%20(1).pdf Nas probas avaliables o alumnado ten PROHIBIDOS o uso de dispositivos electrónicos con capacidade de comunicación e/o almacenamento de datos.

TUTORIAS
Realizaranse a pedimento do alumnado a través de correo electrónico dirixido ao docente. https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/152058851

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000