Guia docente 2024_25
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vanguardia do seu campo de estudo
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
  A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
  A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
  A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grado de autonomía
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades de análises, sínteses e xestión da información no sector agroalimentario e do medio ambiente.
  B2 Que os estudantes sexan capaces de adquirir e aplicar habilidades e destrezas de traballo en equipo.
  B3 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades persoais de razonamiento crítico e constructivo.
  B4 Que os estudantes sexan capaces de adaptarse a novas situacións, con grandes doses de creatividade e ideas para asumir o liderado.
  B5 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver iniciativas e espírito emprendedor con especial preocupación pola calidade de vida.
  B6 Que os estudantes sexan capaces de entender a proxección social da ciencia.
Sinale C Código Habilidades
  C1 Coñecer e comprender os fundamentos físicos, químicos e biolóxicos relacionados co medio e os seus procesos tecnolóxicos.
  C2 Coñecer e comprender os fundamentos básicos de matemáticas e estatística que permitan adquirir os coñecementos específicos relacionados co medio e os procesos tecnolóxicos.
  C3 Coñecer e comprender as dimensións temporais e espaciais dos procesos ambientais.
  C4 Capacidade para integrar as evidencias experimentais encontradas nos estudos de campo e/ou laboratorio cos coñecementos teóricos.
  C5 Capacidade para a interpretación cualitativa e cuantitativa dos datos.
  C6 Coñecer e comprender os distintos aspectos da planificación, xestión, valoración e conservación de recursos naturais.
  C7 Coñecer e comprender os distintos aspectos da análise de explotación dos recursos ambientais nun contexto de desenvolvemento sostible.
  C8 Coñecer e comprender os distintos sistemas de xestión ambiental e de calidade.
  C9 Coñecer e comprender o manexo de ferramentas informáticas de aplicación en materia ambiental.
  C10 Coñecer e comprender os conceptos relacionados co clima e o cambio global.
  C11 Coñecer e Comprender os fundamentos para a elaboración de estudios de impactos ambientais.
  C12 Coñecer e Comprender os fundamentos para a xestión ye restauración do medio natural
  C13 Coñecer e Comprender os fundamentos para a elaboración, implantación, coordinación e evaluación de plans de xestión de residuos.
  C14 Coñecer e comprender os fundamentos dos Sistemas de Xestión Ambiental.
  C15 Coñecer e comprender os procesos hidrolóxicos.
  C16 Coñecer q comprender os conceptos implicados no tratamiento de solos contaminados.
  C17 Coñecer e comprender os parámetros que definen a calidade do aire, o control e a depuración de emisiones atmosféricas.
  C18 Coñecer e comprender tódolos conceptos relacionados coas tecnoloxías limpias e enerxías renovables.
  C19 Coñecer e comprender os fundamentos de enerxías renovables e non renovables..
  C20 Coñecer e comprender os fundamentos que permitan a identificación e a valoración de costes ambientais.
  C21 Coñecer e comprender os fundamentos implicados no deseño e execución de planes de desenvolvemento rural.
  C22 Coñecer e comprender os fundamentos da predicción meteorolóxica e a análise de fenómenos climáticos
  C23 Coñecer e comprender os fundamentos para o deseño e aplicación de indicadores de sostenibilidade.
Sinale D Código Competencias
  D1 Capacidade de análise, organización e planificación.
  D2 Liderado, iniciativa e espírito emprendedor.
  D3 Comunicación oral e escrita na lingua nativa e estranxeira.
  D4 Capacidade de aprendizaxe autónoma e xestión da información.
  D5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
  D6 Capacidade de comunicación interpersonal
  D7 Adaptación as novas situacións con creatividade e inovación
  D8 Capacidade de razonamento crítico e autocrítico
  D9 Traballo en equipo de carácter interdisciplinar
  D10 Tratamento de conflictos e negociación
  D11 Motivación pola calidade con sensibilidade polos temas medioambientais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000