Guia docente 2022_23
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de análisis, síntesis y gestión de la información para contribuir a la organización y planificación de actividades de investigación en el sector alimentario.
  CG2 Que los estudiantes sean capaces de adquirir y aplicar habilidades y destrezas de trabajo en equipo, sean o no de carácter multidisciplinar, en contextos tanto nacionales como internacionales, reconociendo la diversidad de puntos de vista, así como el poso de las distintas escuelas o formas de hacer.
  CG3 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades personales de razonamiento crítico.
  CG4 Que los estudiantes sean capaces de adaptarse a nuevas situaciones, con grandes dosis de creatividad e ideas para asumir el liderazgo.
  CG5 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar iniciativas y espíritu emprendedor con especial preocupación por la calidad de vida.
  CG6 Que los estudiantes sean capaces de entender la proyección social de la ciencia.
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Coñecer os fundamentos físicos, químicos e biolóxicos relacionados cos alimentos e os seus procesos tecnolóxicos
  CE2 Coñecer e comprender a química e bioquímica dos alimentos e a relacionada cos seus procesos tecnolóxicos
  CE3 Coñecer os fundamentos básicos de matemáticas e estatística que permitan adquirir os coñecementos específicos relacionados coa ciencia dos alimentos e os procesos tecnolóxicos asociados á súa produción, transformación e conservación
  CE4 Coñecer e comprender as propiedades físicas e químicas dos alimentos, así como os procesos de análise asociados ao establecemento das mesmas
  CE5 Coñecer e comprender as operacións básicas na industria alimentaria
  CE6 Coñecer e comprender os procesos industriais relacionados co procesamento e modificación de alimentos
  CE7 Coñecer e comprender os conceptos relacionados coa hixiene durante o proceso de produción, transformación, conservación, distribución de alimentos; isto é, posuír os coñecementos necesarios de microbioloxía, parasitoloxía e toxicoloxía alimentaria; así como o referente á hixiene do persoal, produtos e procesos
  CE8 Coñecer e comprender os sistemas de calidade alimentaria, así como todos os aspectos referentes á normalización e lexislación alimentaria
  CE9 Coñecer e comprender aspectos básicos de economía, técnicas de mercado, xestión e marketing agroalimentario
  CE10 Coñecer e comprender os sistemas de xestión ambiental relacionados cos procesos produtivos da industria alimentaria
  CE11 Coñecer e comprender os aspectos culturais relacionados co procesamento e consumo de alimentos
  CE12 Capacidade para fabricar e conservar alimentos
  CE13 Capacidade para analizar alimentos
  CE14 Capacidade para controlar e optimizar os procesos e os produtos
  CE15 Capacidade para desenvolver novos procesos e produtos
  CE16 Capacidade para xerir subprodutos e residuos
  CE17 Capacidade para analizar e avaliar os Riscos Alimentarios
  CE18 Capacidade para xerir a seguridade alimentaria
  CE19 Capacidade para avaliar, controlar e xerir a calidade alimentaria
  CE20 Capacidade para implementar sistemas de calidade en la industria alimentaria
  CE21 Capacidade para asesorar en procesos de comercialización e distribución de productos en la industria alimentaria
  CE22 Capacidad para evaluar y controlar los costes en la producción de alimentos
  CE23 Capacidade para realizar educación alimentaria en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
  CE24 Capacidade para asesorar legal, cientifica e tecnicamente á industria alimentaria e aos consumidores
  CE25 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos computadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Capacidade de análisis, organización e planificación
  CT2 Liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor
  CT3 Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en linguas estranxeiras
  CT4 Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información
  CT5 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
  CT6 Capacidad de comunicación interpersonal
  CT7 Adaptación a nuevas situaciones con creatividad e innovación
  CT8 Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
  CT9 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
  CT10 Tratamiento de conflictos y negociación
  CT11 Motivación por la calidad con sensibilidad hacia temas medioambientales
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000