Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de análisis, síntesis y gestión de la información para contribuir a la organización y planificación de actividades de investigación en el sector alimentario.
  B2 Que los estudiantes sean capaces de adquirir y aplicar habilidades y destrezas de trabajo en equipo, sean o no de carácter multidisciplinar, en contextos tanto nacionales como internacionales, reconociendo la diversidad de puntos de vista, así como el poso de las distintas escuelas o formas de hacer.
  B3 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades personales de razonamiento crítico.
  B4 Que los estudiantes sean capaces de adaptarse a nuevas situaciones, con grandes dosis de creatividad e ideas para asumir el liderazgo.
  B5 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar iniciativas y espíritu emprendedor con especial preocupación por la calidad de vida.
  B6 Que los estudiantes sean capaces de entender la proyección social de la ciencia.
Sinale C Código Habilidades
  C1 Coñecer os fundamentos físicos, químicos e biolóxicos relacionados cos alimentos e os seus procesos tecnolóxicos
  C2 Coñecer e comprender a química e bioquímica dos alimentos e a relacionada cos seus procesos tecnolóxicos
  C3 Coñecer os fundamentos básicos de matemáticas e estatística que permitan adquirir os coñecementos específicos relacionados coa ciencia dos alimentos e os procesos tecnolóxicos asociados á súa produción, transformación e conservación
  C4 Coñecer e comprender as propiedades físicas e químicas dos alimentos, así como os procesos de análise asociados ao establecemento das mesmas
  C5 Coñecer e comprender as operacións básicas na industria alimentaria
  C6 Coñecer e comprender os procesos industriais relacionados co procesamento e modificación de alimentos
  C7 Coñecer e comprender os conceptos relacionados coa hixiene durante o proceso de produción, transformación, conservación, distribución de alimentos; isto é, posuír os coñecementos necesarios de microbioloxía, parasitoloxía e toxicoloxía alimentaria; así como o referente á hixiene do persoal, produtos e procesos
  C8 Coñecer e comprender os sistemas de calidade alimentaria, así como todos os aspectos referentes á normalización e lexislación alimentaria
  C9 Coñecer e comprender aspectos básicos de economía, técnicas de mercado, xestión e marketing agroalimentario
  C10 Coñecer e comprender os sistemas de xestión ambiental relacionados cos procesos produtivos da industria alimentaria
  C11 Coñecer e comprender os aspectos culturais relacionados co procesamento e consumo de alimentos
  C12 Capacidade para fabricar e conservar alimentos
  C13 Capacidade para analizar alimentos
  C14 Capacidade para controlar e optimizar os procesos e os produtos
  C15 Capacidade para desenvolver novos procesos e produtos
  C16 Capacidade para xerir subprodutos e residuos
  C17 Capacidade para analizar e avaliar os Riscos Alimentarios
  C18 Capacidade para xerir a seguridade alimentaria
  C19 Capacidade para avaliar, controlar e xerir a calidade alimentaria
  C20 Capacidade para implementar sistemas de calidade en la industria alimentaria
  C21 Capacidade para asesorar en procesos de comercialización e distribución de productos en la industria alimentaria
  C22 Capacidad para evaluar y controlar los costes en la producción de alimentos
  C23 Capacidade para realizar educación alimentaria en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
  C24 Capacidade para asesorar legal, cientifica e tecnicamente á industria alimentaria e aos consumidores
  C25 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos computadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos
Sinale D Código Competencias
  D1 Capacidade de análisis, organización e planificación
  D2 Liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor
  D3 Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en linguas estranxeiras
  D4 Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información
  D5 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
  D6 Capacidad de comunicación interpersonal
  D7 Adaptación a nuevas situaciones con creatividad e innovación
  D8 Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
  D9 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
  D10 Tratamiento de conflictos y negociación
  D11 Motivación por la calidad con sensibilidad hacia temas medioambientales
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000