Educational guide 2019_20
E. U. de Profesorado de E.X.B. 'María Sedes Sapientiae'
Grao en Educación Primaria
 Subjects
  Literature for children and young people
   Competencies
Code Description Typology
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • know
 • Know How
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • Know How
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • Know How
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • Know How
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • know
 • Know How
CG2 Deseñar, planificar e avaliar procesos de ensino e aprendizaxe, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro
 • Know How
CG3 Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e plurilingües. Fomentar a lectura e o comentario crítico de textos dos diversos dominios científicos e culturais contidos no currículo escolar
 • Know How
CG4 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade e que atendan á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos que conformen os valores da formación cidadá
 • Know How
 • Know be
CE1
 • know
CE3
 • know
CE7
 • Know How
CE22
 • Know How
 • Know be
CE44
 • know
 • Know How
CE45
 • know
CE48
 • Know How
CT1 Capacidade de análise e síntese
 • know
CT2 Capacidade de organización e planificación
 • know
CT3
 • know
CT12 Habilidades nas relacións interpersoais
 • Know How
CT18 Creatividade
 • Know How
 • Know be
CT20 Coñecemento doutras culturas e costumes
 • Know How
 • Know be
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000