Guia docente 2019_20
E. U. de Profesorado de E.G.B. 'María Sedes Sapientiae'
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Ética e deontoloxía profesional
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  • saber facer
  CG4 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade e que atendan á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos que conformen os valores da formación cidadá
  • saber facer
  CG5 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela, resolver problemas de disciplina e contribuir á resolución pacífica de conflitos. Estimular e valorar o esforzo, a constancia e a disciplina persoal nos estudantes
  • saber
  • saber facer
  CG8 Manter unha relación crítica e autónoma respecto dos saberes, os valores e as institucións sociais públicas e privadas
   CG9 Valorar a responsabilidade individual e colectiva na consecución dun futuro sustentable
    CG10 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente. Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela entre os estudantes
     CG11 Coñecer e aplicar nas aulas as tecnoloxías da información e da comunicación. Discernir selectivamente a información audiovisual que contribúa ás aprendizaxes, á formación cívica e á riqueza cultural
     • saber
     • saber facer
     CG12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias fundamentais que afectan aos colexios de educación primaria e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da calidade con aplicación aos centros educativos
     • saber
     CE8 Coñecer os fundamentos da Educación Primaria
     • saber
     CE10 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país e os condicionantes políticos e legislativos da actividade educativa
     • saber
     • saber facer
     CE13 Promover o traballo cooperativo e o traballo e esforzo individuais
     • saber
     CE23 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible
     • saber
     CE29 Recoñecer a mutua influencia entre ciencia, sociedade e desenvolvemento tecnolóxico, así como as condutas cidadás pertinentes, para procurar un futuro sostenible
     • saber
     CT1 Capacidade de análise e síntese
     • saber
     • saber facer
     CT2 Capacidade de organización e planificación
     • saber
     • saber facer
     CT3 Comunicación oral e escrita na lingua materna
     • saber
     • saber facer
     CT6 Capacidade de xestión da información
     • saber facer
     CT7 Resolución de problemas
     • saber
     • saber facer
     • Saber estar / ser
     CT8 Toma de decisións
     • saber
     • saber facer
     CT9 Traballo en equipo
     • saber
     • saber facer
     CT12 Habilidades nas relacións interpersoais
     • saber
     • saber facer
     CT13 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
     • saber
     • saber facer
     CT14 Razoamento crítico
     • saber
     • saber facer
     CT15 Compromiso ético
     • saber facer
     • Saber estar / ser
     CT16 Aprendizaxe autónoma
      CT17 Adaptación a novas situacións
      • saber facer
      • Saber estar / ser
      CT19 Lideranza
      • saber
      • saber facer
      CT20 Coñecemento doutras culturas e costumes
      • saber facer
      • Saber estar / ser
      CT22 Motivación pola calidade
      • saber
      • saber facer
      • Saber estar / ser
      Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000