Guia docente 2023_24
Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Desenvolvemento da linguaxe
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Traballo en grupo no que o alumnado deberá analizar detalladamente o desenvolvemento da linguaxe dun neno ou nena do seu entorno. O traballo terá que ser entregado en papel e exposto oralmente. 40 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B6
B7
B9
B11
C1
C2
C4
C6
C7
C11
C17
C21
C43
C47
C49
C62
D1
D2
D3
D5
D6
D7
D8
D9
D12
D14
D16
D17
D18
D21
Exame de preguntas de desenvolvemento Realización dun exame con preguntas de desenvolvemento. 40 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B10
B11
B12
C1
C2
C4
C6
C7
C17
C43
C47
C49
D1
D2
D3
D7
Resolución de problemas e/ou exercicios Realización dun exercicio individual de desenvolvemento. 20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Durante o cuatrimestre levarase a cabo unha avaliación continua do alumnado na que se valorará a asistencia e participación activa nas clases. As persoas que asistan a clase menos dun 80% ou que non poidan asistir presencialmente xa desde o principio terán que entregar un traballo individual (30%) a final do cuatrimestre e presentarse ó exame oficial (70%) nas datas propostas polo centro (https://www.escuelamagisterioceuvigo.es/). Para optar a esta forma de avaliación será necesario poñerse en contacto coa profesora durante o primeiro mes de clase.

É condición indispensable aprobar cada unha das partes por separado. Con nota inferior a 5 non se fará media.

Para os traballos e entregas propostas daranse datas de entrega inamovibles. Cada día de retraso verase penalizado cun punto menos na nota da práctica. Cada falta de ortografía descontará 0,20 puntos da nota final de todos aqueles documentos escritos que se entreguen á profesora.

O alumnado repetidor deberá acollerse ós criterios de avaliación da guía docente vixente no presente curso.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000