Guia docente 2023_24
Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Xeografía para mestres
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado - O traballo consistirá nunha investigación exhaustiva sobre unha contorna xeográfica de
Galicia que haberá que presentar por escrito e expor na aula.

- Os resultados da aprendizaxe esperados son:
- Coñecer e aplicar os métodos e técnicas propios da Xeografía no estudo e análise espacial e dominar o vocabulario xeográfico básico.

- Manexo das Tic de forma adecuada ás necesidades e niveis da Educación Infantil.
35 A1
A3
A4
B11
C29
C36
C41
D1
D2
D3
D6
D9
D13
Traballo tutelado - Traballos realizados na aula acorde coas pautas propostas pola docente e exposición dos mesmos. 25 A1
A3
A4
B11
C29
C36
C41
D1
D2
D3
D6
D7
D9
D13
D17
Exame de preguntas de desenvolvemento - Poderase combinar preguntas de desenvolvemento con preguntas de resposta curta ou tipo test. 40 A1
A3
A4
B11
D1
D3
D14
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

- Para acollerse a avaliación continua será obrigatorio asistir como mínimo ao 80% das sesións presenciais . O alumnado que non alcance devandito mínimo terá que facer un exame especial, final, que englobe o temario da materia, ademais de facer os traballos sinalados pola docente.

- É necesario obter a calificación de aprobado (5 sobre 10) en todos os puntos suxeitos a avaliación. Na calificación final se terá en conta a actitude do alumnado nas clases e a capacidade de transmisión de ideas e coñecementos.

- Para superar a materia esíxese unha nota mínima de 5 sobre 10 en cada un dos apartados suxeitos a avaliación.

- A data do exame figura na páxina web e nos taboleiros do centro. - Nas clases virtuais será obrigatorio ter conectada a cámara para que conte a asistencia.

Observacións:

O sistema de avaliación pretende facer ao alumnado partícipe do seu proceso de aprendizaxe. En liñas xerais procurarase unha AVALIACIÓN CONTINUA na que se terá en conta tanto os coñecementos previos do alumnado como a súa participación activa e responsable no proceso de aprendizaxe e no seu resultado final. A cualificación final do sistema de avaliación continua será o resultado da suma das distintas notas obtidas das actividades realizadas, segundo as porcentaxes asignadas, tal como queda estipulado no cadro superior. Para aprobar a materia hai que superar os traballos e o exame. Mentres non se aprobe o exame non se sumarán as notas dos traballos tutelados e do traballo en clase. Aqueles alumnos que non aproben a materia na primeira convocatoria manteráselles a nota daqueles traballos/actividades superados e terán que realizar novamente o exame e os traballos/actividades non superados na segunda convocatoria.

AVALIACIÓN GLOBAL: Aquel alumnado que non asista a clase ou se ausente máis dun 20% do cómputo total das aulas impartidas (6 días, 12 horas) deberá acollerse ao sistema de avaliación global que se desenvolverá segundo o establecido nos artigos 19 e 21 do Regulamento sobre Avaliación, a Cualificación e a Calidade da Docencia e do Proceso de Ensino do *Estudiantado, aprobado polo Claustro da UVigo, o 18 de abril de 2023.

Todo traballo copiado, plaxiado ou realizado pola IA será cualificado cun 0.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000