Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Obradoiro de creatividade artística
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Traballos encamiñados a mostrar a creatividade artística en distintos ámbitos expresivos. Estes traballos posibilitarán o seguimento da evolución do alumnado. 40 C62
D1
D7
D8
D13
D17
D21
Obradoiro Tarefas introductorias para a adquisición de coñecementos básicos no desenvolvemento da materia. 20 C29
C53
C55
C56
D7
D17
D21
Traballo tutelado Traballos encamiñados a mostrar a creatividade artística en distintos ámbitos expresivos. Estes traballos posibilitarán o seguimento da evolución do alumnado. 40 C62
D1
D7
D8
D13
D17
D21
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O sistema de avaliación pretende facer ao alumnado partícipe do seu proceso de aprendizaxe. En liñas xerais procurarase unha AVALIACIÓN CONTINUA na que se terá en conta tanto os coñecementos previos do alumnado como a súa participación activa e responsable no proceso de aprendizaxe e no seu resultado final.

A cualificación final do sistema de avaliación continua será o resultado da suma das distintas notas obtidas das actividades realizadas, segundo as porcentaxes asignadas, tal como queda estipulado no cadro superior. Para superar a materia será necesario alcanzar o 50% da calificación en todos os apartados de evaluación (también en cada unha das partes do exame). Non cumprir este requisito implica ter que recuperar a parte correspondente na convocatoria de xullo. En convocatorias posteriores se tendrá que recuperar toda a materia. A data de exámenes pode consultarse no calendario oficial de exámenes dispoñible na página web e na secretaría do centro.

AVALIACIÓN GLOBAL: Aquel alumnado que non asista a clase ou se ausente máis dun 20% do cómputo total das aulas impartidas (6 días, 12 horas) deberá acollerse ao sistema de avaliación global que se desenvolverá segundo o establecido nos artigos 19 e 21 do Regulamento sobre Avaliación, a Cualificación e a Calidade da Docencia e do Proceso de Ensino do Estudantado, aprobado polo Claustro da UVigo, o 18 de abril de 2023.

Todo traballo copiado, plaxiado ou realizado pola IA será cualificado cun 0.

Como criterios de evaluación consideraráse a corrección na realización dos traballos, a súa claridade explicativa, a estructuración e sistematización dos mesmos, a corrección ortográfica, a orixinalidade e creatividade, a capacidade crítica e autocrítica, a incorporación de bibliografía, a organización e estructuración da información, a adecuación ao contexto, a justificación dos aspectos pedagógicos dos recursos diseñados, a implicación do alumnado na realización e desenvolvemento das actividades prácticas, a claridade expositiva, a estructuración de ideas e o espírito crítico na presentación dos contidos

.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000