Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 CG4 Capacidade para resolver problemas coa iniciativa e visualizar, comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e habilidades no campo da enxeñaría biomédica.
  CG2 CG1 Capacidade para deseñar, desenvolver, implementar, xestionar e mellorar produtos e procesos nas diferentes áreas do Enxeñaría biomédica, mediante técnicas analíticas, computacionais ou experimentais apropiadas.
  CG3 CG3 Coñecemento en materias básicas e tecnolóxicas que os capacite para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, e os dote de versatilidade para adaptarse a novas situacións.
  CG4 CG2 Capacidade de dirixir actividades relacionadas coa competencia CG1
  CG5 CG5 Coñecementos para a realización de medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos, informes, planes de labores e outros traballos análogos.
  CG6 CG6 Capacidade para o manexo de especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento.
  CG7 CG7 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e ambiental das solucións técnicas.
  CG8 CG8 Capacidade para aplicar os principios e métodos da calidade.
  CG9 CG9 Capacidade de organización e planificación no ámbito da empresa, e outras institucións e organizacións.
  CG10 CG10 Capacidade para traballar nun ambiente multilingüe e multidisciplinar.
  CG11 CG11 Coñecemento, comprensión e capacidade de aplicar lexislacións relacionadas co campo da Enxeñaría Biomédica
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 CE1 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
  CE2 CE2 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo, así como a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
  CE3 CE3 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
  CE4 CE4 Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica, e as súas aplicacións na enxeñaría.
  CE5 CE5 Capacidade para a visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, como mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
  CE6 CE6 Coñecemento adecuado do concepto de empresa e marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
  CE7 CE7 Coñecementos de termodinámica aplicada e transmisión de calor. Principios básicos e a súa aplicación á resolución de problemas de enxeñaría.
  CE8 CE8 Coñecementos dos principios básicos da mecánica de fluídos e a súa aplicación á resolución de problemas no campo da enxeñaría. Cálculo de tubaxes, canais e sistemas de fluídos.
  CE9 CE9 Coñecementos dos fundamentos de ciencia, tecnoloxía e química de materiais. Comprender a relación entre a microestrutura, a síntese, o procesado e as propiedades dos materiais.
  CE10 CE10 Coñecemento e utilización dos principios de teoría de circuítos e máquinas eléctricas.
  CE11 CE11 Coñecementos dos fundamentos da electrónica.
  CE12 CE12 Coñecementos sobre os fundamentos de automatismos e métodos de control.
  CE13 CE13 Coñecemento dos principios de teoría de máquinas e mecanismos.
  CE14 CE14 Coñecemento e utilización dos principios da resistencia de materiais.
  CE15 CE15 Coñecemento básico da aplicación da electrónica no campo da saúde.
  CE16 CE16 Coñecementos básicos de xestión no ámbito sanitario.
  CE17 CE17 Coñecementos aplicados de organización de empresas.
  CE18 CE18 Coñecementos e capacidades para organizar e xestionar proxectos. Coñecer a estrutura organizativa e as funcións dunha oficina de proxectos.
  CE19 CE19 Coñecer as propiedades químicas e estruturais das biomoléculas ea relación destas coas funcións que xogan en sistemas biolóxicos. Coñecer a organización das células animais así como a relación entre estrutura e función dos seus compoñentes.
  CE20 CE20 Coñecemento do funcionamento dos sistemas do corpo humano e da súa regulación.
  CE21 CE21 Coñecer a anatomía e estrutura funcional do aparello cardiocirculatorio, respiratorio, endocrinolóxico, inmune, urinario, dixestivo, locomotor e sistema nervioso e órganos dos sentidos
  CE22 CE22 Coñecer a patoloxía cardiocirculatoria, respiratoria, endocrinolóxica, inmune, urinaria, dixestiva, locomotora e Sistema Nervioso e Órganos dos Sentidos
  CE23 CE23 Capacidade de coñecer, comprender e utilizar os principios de sensores, acondicionadores e sistemas de adquisición de sinais biomédicos
  CE24 CE24 Capacidade para saber empregar as estatísticas para resolver problemas de enxeñería biomédica e / ou establecer modelos.
  CE25 CE25 Habilidades na comprensión dos fundamentos da enxeñería hospitalaria e da súa xestión, no marco da xestión dos sistemas de saúde e centros hospitalarios.
  CE26 CE26 Organización da xestión de equipos e sistemas relacionados coa enxeñería biomédica.
  CE27 CE27 Capacidade de coñecer, comprender e utilizar os principios de equipos e sistemas de seguimento, diagnóstico e terapia usado en hospitais.
  CE28 CE28 Capacidade de xestionar a seguridade hospitalaria.
  CE29 CE29 Coñecemento das diferentes tecnoloxías sanitarias empregadas nos diferentes servizos e departamentos dun hospital.
  CE30 CE30 Coñeza as distintas solucións que a enxeñería biomédica contribúe ás patoloxías máis comúns que se implantan na práctica clínica hospitalaria.
  CE31 CE31 Coñecemento e xestión de conceptos, terminoloxía e instrumentación científica e técnica relacionados coa fisioloxía e a súa aplicabilidad ao ámbito profesional do enxeñeiro biomédico.
  CE32 CE32 Capacidade de integrar os principios da Enxeñería para resolver problemas relacionados coa Enxeñería Biomédica.
  CE33 CE33 Resolver problemas de enxeñería biomédica, incluídos os relacionados coa interacción entre sistemas vivos e vivo.
  CE34 CE34 Analizar, modelar, deseñar e levar a cabo dispositivos, sistemas, compoñentes ou procesos de Enxeñería Biomédica.
  CE35 CE35 Realizar medidas e interpretar datos a partir de sistemas vivos.
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 CT1 Análise e síntese.
  CT2 CT2 Resolución de problemas.
  CT3 CT3 Comunicación oral e escrita de coñecementos.
  CT4 CT4 Comunicación oral e escrita de coñecementos en lingua estranxeira.
  CT5 CT5 Xestión da información.
  CT6 CT6 Aplicación da informática no ámbito de estudo.
  CT7 CT7 Capacidade para organizar e planificar.
  CT8 CT8 Toma de decisións.
  CT9 CT9 Aplicar coñecementos.
  CT10 CT10 Aprendizaxe e traballo autónomos.
  CT11 CT11 Capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade máis xusta e igualitaria.
  CT12 CT12 Habilidades de investigación.
  CT13 CT13 Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega
  CT14 CT14 Creatividade.
  CT15 CT15 Obxectivación, identificación e organización.
  CT16 CT16 Razoamento crítico.
  CT17 CT17 Traballo en equipo.
  CT18 CT18 Traballo nun contexto internacional.
  CT19 CT19 Sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos.
  CT20 CT20 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
  CT21 CT21 Espírito emprendedor e coñecemento dos mecanismos básicos para o autoemprego.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000