Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Deseño e fabricación de produtos e equipos biomédicos
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID-19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Non cambia
* Metodoloxías docentes que se modifican
Non cambia
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Realizarase por medios telemáticos: salas virtuais, email, teléfono
* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
Non cambia
* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Non cambia
* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Non cambia

* Probas pendentes que se manteñen
Exame final: [Peso anterior 50%] [Peso Proposto 20%]
Traballo práctico: [Peso anterior 50%] [Peso Proposto 80%]

* Probas que se modifican
Ningunha

* Novas probas
Ningunha

* Información adicional
Con respecto ao texto da guía inicial faranse os seguintes cambios:
Cámbiase a expresión "proba escrita" por: "proba oral/escrita".
Cámbiase a frase "Quen opten pola vía do exame final exclusivamente, realizarán tanto a parte teórica (50%), que poderá conter preguntas de resposta longa, como a práctica (50%)", por esta: "Quen opten pola vía do exame final exclusivamente, realizarán tanto a parte teórica (20%) como a práctica (80%). O exame poderá ser oral ou escrito, e poderá ser tipo test ou conter preguntas de resposta longa".
Suprímense/elimínanse as frases "Para superar esta materia pola vía de avaliación continua o alumno deberá alcanzar un mínimo de 5 en cada unha das súas partes (teoría e prácticas)", e "Para superar esta materia deberán alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada unha destas partes".
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000