Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Fundamentos de organización de empresas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Probas de tipo test 2 Teórico-Prácticas: Probas de avaliación continua que se realizarán ao longo do curso, nas clases de teoría, distribuídas de forma uniforme e programadas para que non interfiran no resto das materias. 60 CG8
CG9
CE15
CE17
CT1
CT2
CT7
CT8
CT9
CT18
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 1 Práctica de exercicios: Proba de avaliación continua que se realizará nas clases de prácticas. 40 CG8
CG9
CE15
CE17
CT1
CT2
CT7
CT8
CT9
CT18
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
&*lt;*p&*gt;&*lt;*strong&*gt;COMPROMISO ÉTICO&*lt;/*strong&*gt;&*lt;*p&*gt;Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0,0).&*lt;*p&*gt;Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso (0,0)&*lt;*p&*gt;&*lt;*strong&*gt;OUTROS COMENTARIOS&*lt;/*strong&*gt;&*lt;*p&*gt;En todos os casos, en cada proba (teórico-práctica ou de exercicios) debe alcanzarse un mínimo de 4 puntos para que se poida compensar co resto de notas.&*amp;*nbsp; Soamente poderase compensar unha proba cando o &*lt;*strong&*gt;resto&*lt;/*strong&*gt; das notas estean por encima do valor mínimo (4).&*lt;*p&*gt;Aclaración&*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt;A modo de exemplo, un alumno que teña as seguintes puntuacións: 4, 4 e 7 compensaría &*amp;*nbsp;as partes coa nota de 4 e superaría a materia. No caso de que as notas obtidas fosen 3, 4 e 8 NON compensa a materia e tampouco compensa a proba coa nota de &*amp;*nbsp;4 (xa que o resto das notas non cumpren a condición do valor mínimo de 4 puntos). Neste último caso o alumno tería que ir a Xaneiro/Xuño&*amp;*nbsp; coa proba reducida ou ampliada, segundo o caso.&*amp;*nbsp; Sinalar que á hora de facer a media entre as diferentes partes debe terse en conta a *ponderación das mesmas. &*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt;&*lt;*strong&*gt;AVALIACIÓN CONTINUA (cualificación sobre 10)&*lt;/*strong&*gt;&*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt;Para superar a materia por Avaliación Continua deben cumprirse os seguintes puntos:&*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt;1.&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp; É imprescindible realizar con aproveitamento as prácticas da materia asistindo ás mesmas e entregando a resolución dos exercicios propostos. Só se permitirán 2 faltas &*amp;*nbsp;ao longo de todo o curso, debéndose entregar a resolución das mesmas. &*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt;O comportamento inadecuado nas clases penalizarase coma se fose unha falta. Unha vez superado o tope das 2 faltas non se poderá aprobar a materia por avaliación continua. &*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt;2.&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp; Débense superar (e/ou compensar) &*amp;*nbsp;todas as probas (teórico-prácticas e de exercicios).&*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt;Os alumnos que superen a Avaliación Continua quedarán exentos das convocatorias oficiais. No entanto, poderán presentarse no caso de que queiran optar a maior nota.&*amp;*nbsp; No caso de superar a Avaliación Continua e presentarse ás convocatorias oficiais, a nota final será a que se obteña como resultado de ambas as probas.&*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt;&*lt;*strong&*gt;CONVOCATORIAS OFICIAIS (cualificación sobre 10)&*lt;/*strong&*gt;&*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt;Os alumnos que NON superasen a avaliación continua e teñan soamente unha parte pendente poderán recuperar esta &*lt;*strong&*gt;unicamente&*lt;/*strong&*gt; na convocatoria de Xaneiro/Xuño.&*amp;*nbsp; No resto dos casos: &*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt;a)&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp; Aqueles alumnos que desenvolvesen con aproveitamento as prácticas (é dicir, que asistan e entreguen a resolución das mesmas), realizarán unha proba &*lt;*strong&*gt;reducida&*lt;/*strong&*gt; cun parte teórico-práctica (60% da nota) e outra de &*amp;*nbsp;exercicios (40% da nota).&*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt;*b)&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp;&*amp;*nbsp; Aqueles alumnos que non cumpran a condición das prácticas, realizarán unha proba &*lt;*strong&*gt;ampliada&*lt;/*strong&*gt; cunha parte teórico-práctica (60% da nota) e outra de&*amp;*nbsp; exercicios (40% da nota).&*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt;&*lt;*strong&*gt;Cualificación final.&*lt;/*strong&*gt;&*lt;/*p&*gt;&*lt;*p&*gt;A nota final do alumno calcularase a partir das notas das distintas probas tendo en conta a *ponderación de estas&*amp;*nbsp; (probas tipo test 60% e parte de prácticas 40%). En calquera caso, para superar a materia é condición necesaria&*amp;*nbsp; superar todas a partes ou ben ter unha media de aprobado sen que ningunha das notas sexa inferior ao 4 (nota mínima para compensar).&*amp;*nbsp; Nos casos nos que a nota media sexa igual ou superior ao valor do aprobado pero nalgunha das partes non se alcanzou o valor mínimo de 4, a cualificación final será de suspenso.&*amp;*nbsp; A modo de exemplo, un alumno que obtivese as seguintes cualificacións: 5, 9 e 1 estaría suspenso, aínda cando a nota media dá un valor &*amp;*gt;=5, ao ter&*amp;*nbsp; unha das partes por baixo da nota de corte (4). Nestes casos, a nota que se reflectirá na acta será de suspendo (4).&*amp;*nbsp;&*lt;/*p&*gt;
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000