Guia docente 2019_20
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Física: Física I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas Probas para avaliación de as competencias adquiridas que inclúen preguntas pechas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparejamiento de elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de posibilidades. 10 CG3
CE2
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba en a que o alumno debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios en un tempo/condiciones establecido/as por o profesor. De este xeito, o alumno debe aplicar os coñecementos que adquiriu. 40 CG3
CE2
CT2
Exame de preguntas de desenvolvemento Probas para avaliación de as competencias que inclúen preguntas abertas sobre un tema. Os alumnos deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen sobre a materia en unha resposta extensa. 40 CG3
CE2
Informe de prácticas Elaboración de un documento por parte de o alumno en o que se reflicten as características de o traballo levado a cabo. Os alumnos deben describir as tarefas e procedementos desenvolvidos, mostrar os resultados obtidos ou observacións realizadas, así como a análise e tratamento de datos.

10 CG3
CE2
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A cualificación da avaliación continua (que denominaremos
EC) terá un peso do 30% da cualificación final e incluirá tanto os contidos das
prácticas de laboratorio (peso do 20%, que denominaremos cualificación ECL) e
de clase (peso do 10%). , que chamaremos clasificación ECA).

 A cualificación ECA obterase mediante probas
teórico-prácticas de resposta xustificada nos contidos da aula.

 A cualificación ECL obterase como a suma da cualificación
dos Informes de prácticas e probas de contidos de laboratorio. Para obter unha
cualificación ECL requirirase a asistencia de polo menos 10 das 12 sesións de
laboratorio programadas.

 Aqueles estudantes que non poidan seguir a avaliación
continua e que teñan concedido o rexeitamento da avaliación continua terán a
posibilidade de realizar unha proba escrita final para obter un grao REC que
pesará un 30% da nota final e incluirá tanto o contido da prácticas de
laboratorio (peso do 20%, que chamaremos de clasificación RECL) como aula (peso
do 10%, que chamaremos de calificación RECA).

 O 70% restante da nota final obterase mediante un exame
final que constará de dúas partes: unha parte teórica (que chamaremos T) que
pesará un 30% da nota final e outra parte da resolución de problemas ( que
chamaremos P) que terá un peso do 40% da nota final. A parte teórica consistirá
nunha proba eliminatoria de preguntas obxectivas (que denominaremos TT) sobre
conceptos teóricos fundamentais, que terán un peso do 10% da cualificación
final e no que se requirirá unha cualificación mínima do 50% e outra proba de
preguntas. resposta xustificada teórico-práctica (que chamaremos TC), que
pesará un 20% da nota final. Os alumnos que non se presenten ao exame final
obterán unha nota de non presentado.

 Tanto os exames finais como os que se realizan en datas e /
ou horarios distintos aos establecidos oficialmente polo centro, poden ter un
formato de exame diferente ao anteriormente descrito, aínda que as partes do
exame (EC ou REC, T e P) manterán o mesmo valor na cualificación final.

 Grao final G da materia para a modalidade de avaliación
continua:

 G = ECL + ECA + TT + TC + P, onde TC e P só se engaden se
se supera TT.

 Nota final G da materia para a modalidade de avaliación ao
final do semestre e xullo (as opcións RECL e RECA só para estudantes con
renuncia concedida):

 G = ECL (ou RECL) + ECA (ou RECA) + TT + TC + P, onde se
engaden TC e P só se se supera TT.

 Compromiso ético: espérase que o alumno presente un
comportamento ético adecuado. En caso de detectar un comportamento non ético
(copia, plaxio, uso de dispositivos electrónicos non autorizados, etc.),
considerarase que o alumno non cumpre os requisitos necesarios para aprobar a
materia. Neste caso suspenderase a nota final do curso académico actual (0,0).

 Non se permitirá o uso
de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo
autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non
autorizado na sala de exames será considerado un motivo para non superar a
materia neste curso académico e suspenderase a nota final (0,0).

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000