Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Expresión gráfica: Expresión gráfica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Realizarase un exame final que abarcará a totalidade dos contidos da materia, tanto teóricos como prácticos, e que poderán incluír probas tipo test, preguntas de razoamento, resolución de problemas e desenvolvemento de casos prácticos. Esíxese alcanzar unha cualificación mínima de 4,0 puntos sobre 10 posibles para poder superar a materia. 65 B3
B4
C5
D2
D5
D9
D13
D16
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Ao longo do cuadrimestre, en determinadas sesións de resolución de problemas e exercicios exporanse problemas ou exercicios para a súa resolución polos alumnos e posterior entrega ao profesor, que os avaliará de acordo cos criterios que con anterioridade se comunicaron aos alumnos. 35 B4
C5
D2
D5
D6
D9
D13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p>&*nbsp;En segunda convocatoria realizarase ao alumno unha proba
teórico-práctica para avaliar o seu grao de adquisición de competencias,
de características análogas ao exame final, no que para superar a
materia será necesario alcanzar unha cualificación mínima de 5,0 puntos
sobre 10 posibles.&*nbsp;<*p>Compromiso ético: *Espérase que ou
alumno presente un *comportamento ético *axeitado. Non caso de detectar un
*comportamento *non ético (copia, *plaxio, utilización de aparellos
electrónicos *non autorizados, e *outros) *considerarase que ou alumno *non
reúne vos requisitos necesarios para superar a materia. *Neste caso a *cualificación
global non presente curso académico será de suspenso (0.0).<*p>Profesores responsables de grupos:<*p>Grupo A: Javier *Corralo *Domonte.<*p>Grupo *B: Carlos *Troncoso *Saracho.<*p>Grupo *C: Antonio Fernández Álvarez.<*p>Grupo D: Carlos *Troncoso *Saracho.<*p>Grupo E: Javier *Corralo *Domonte.<*p>Grupo *F: Paulino Alegre Fidalgo.<*p>Grupo *G: Ernesto Roia Curral.<*p>Grupo *H: Esteban López Figueroa.<*p>Grupo *I:&*nbsp;&*nbsp;Faustino Patiño *Barbeito.<*p>Grupo *J: Ernesto Roia Curral.<*p>Grupo *K: Manuel Adán Gómez.<*p>Grupo *L: Faustino Patiño *Barbeito.<*p>&*nbsp;
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000