Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
 Materias
  Informática industrial
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===

Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===

* Metodoloxías docentes que se manteñen

As sesións de aula se levarán a cabo da misma forma, adaptando os medios a escenarios semipresenciales ou non presenciales.

* Metodoloxías docentes que se modifican

As prácticas de laboratorio presenciales se reducirán no caso de docencia semipresencial, engadindo outras prácticas que o alumno podrá desenvolver de forma non presencial. No caso de un escenario non presencial, se sustituirán as prácticas de laboratorio presenciales por outras que se podrán desenvolver de forma non presencial.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)

As titorías se atenderán mediante videoconferencia no Campus Remoto

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

Nun escenario semipresencial se tratarán de realizar as probas de evaluación de forma presencial na medida que o permitan as medidas sanitarias adoptadas. En caso contrario, se realizarán de forma telemática.

Nun escenario non presencial tódalas probas de evaluación serán telemáticas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000